งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปร (Variable) คือ ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ สามารถเก็บข้อมูลชนิดใดก็ ได้ ลักษณะที่สำคัญ ค่าที่จัดเก็บ เมื่อปิดโปรแกรมข้อมูลจะหายไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปร (Variable) คือ ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ สามารถเก็บข้อมูลชนิดใดก็ ได้ ลักษณะที่สำคัญ ค่าที่จัดเก็บ เมื่อปิดโปรแกรมข้อมูลจะหายไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแปร (Variable) คือ ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ สามารถเก็บข้อมูลชนิดใดก็ ได้ ลักษณะที่สำคัญ ค่าที่จัดเก็บ เมื่อปิดโปรแกรมข้อมูลจะหายไป สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ตลอดเวลา ตัวแปรถูกนำมาใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจำเพื่ออ้างอิงถึงข้อ มูลในหน่วยความจำ

2 การประกาศตัวแปร ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย $ (dollar sign) เสมอ
หลังเครื่องหมาย $ ตามด้วยชื่อตัวแปร ตัวแรกต้องขึ้นต้นตัวอักษร หรือ เครื่องหมาย _ 3. ตัวถัดมาเป็นได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข หรือ _ ผสมกันได้ ชื่อของตัวแปรมีคุณสมบัติ case-sensitive คืออักษรตัวเลขตัวใหญ่ถือว่าเป็นคนละตัวกัน (การประกาศตัวแปรไม่ต้องระบุชนิดตัวแปร)

3 ตัวอย่าง <? $name=“Robert”; //ประกาศตัวแปร name
$Age=25; //ประกาศตัวแปร Age $age=20; //ประกาศตัวแปร age echo “$name <br>”; //แสดงค่าในตัวแปร name echo “$Age <br>”; //แสดงค่าในตัวแปร Age echo “$age”; //แสดงค่าในตัวแปร age ?>

4 ผลลัพธ์ Robert 25 20 ข้อสังเกต
การกำหนดค่าให้ตัวแปรที่เป็นตัวอักษรต้องอยู่ใน “ “ ชื่อตัวแปร $Age และ $age เป็นตัวแปรคนละตัวกัน

5 ตัวอย่าง <? $num1=40; $num2=30; $result=$num1-$num2;
Echo “$result”; ?> ผลลัพธ์ 10

6 ชนิดตัวแปร จำนวนเต็ม (Integer)
เป็นตัวเลขจำนวนเต็มใดๆ คือ เต็มบวก เต็มลบ เต็มศูนย์ <? $num=20; echo “ค่าในตัวแปรnum คือ $num”; ?> ผลลัพธ์ ค่าในตัวแปร num คือ 20

7 ชนิดตัวแปร 2. จำนวนทศนิยม (Floating Number)
เป็นตัวเลขที่มีจุดทศนิยมหลังเลขจำนวนเต็ม <? $num=3.58; echo “ค่าในตัวแปรnum คือ $num”; ?> ผลลัพธ์ ค่าในตัวแปร num คือ 3.58

8 ชนิดตัวแปร 3. สตริง (String)
เป็นข้อมูลที่นำตัวอักษรหรือตัวเลขมาประกอบกันขึ้นโดยใช้เครื่องหมาย “ “ ทุกครั้ง <? $a=“ ”; $b=“อานุภาพ”; echo “ค่าในตัวแปร \$a คือ $a”; // \$ แสดง $ echo “ค่าในตัวแปร \$b คือ $b”; // \$ แสดง $ ?>

9 ชนิดตัวแปร 4. อาร์เรย์ (Array)
เป็นตัวแปรที่ใช้ชื่อตัวแปรชื่อเดียว แต่มีการจัดแบ่งพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจำออกเป็นช่องๆ แต่ละช่องมีหมายเลขที่ใช้อ้างอิงตำแหน่งที่อยู่ของช่องในการจัดเก็บ $score[2] $score[4] $score[0] $score[3] $score[1] 58 65 74 62 85

10 ตัวอย่าง <? $score[0]=58; $score[1]=65; $score[2]=74; $score[3]=62;
echo “คะแนนสอบนักเรียนคนที่ 1 เท่ากับ $score[0] <br>”; echo “คะแนนสอบนักเรียนคนที่ 2 เท่ากับ $score[1] <br>”; echo “คะแนนสอบนักเรียนคนที่ 3 เท่ากับ $score[2] <br>”; echo “คะแนนสอบนักเรียนคนที่ 4 เท่ากับ $score[3] <br>”; echo “คะแนนสอบนักเรียนคนที่ 5 เท่ากับ $score[4] <br>”; ?>

11 จากตัวอย่าง ตัวแปรอาร์เรย์ยังไม่สามารถช่วยให้การเขียนโปรแกรมดี
ขึ้นกว่าการใช้ตัวแปรทั่วไปเลย แต่เมื่อเรานำคำสั่งทำซ้ำ(บทที่6) มาใช้ ร่วมกันจะเกิดประสิทธิภาพอย่างมาก ในบทนี้จะชี้ให้เห็นว่าเราสามารถใช้ตัวแปรตัวเดียวสามารถเก็บข้อมูลได้ หลายจำนวน นอกจากการประกาศตัวแปรดังตัวอย่างที่ผ่านมา ยังสามารถประกาศ ตัวแปรในรูปแบบต่อไปนี้ ตัวแปรอาร์เรย์=array(“ค่าของอาร์เรย์ช่องที่0”,“ค่าของอาร์เรย์ช่องที่1”,…)

12 ตัวอย่าง <? $score=array(“58”,”65”,”74”,”62”,”85”);
echo “คะแนนนักศึกษาคนที่ 1 เท่ากับ $score[0]<br>”; echo “คะแนนนักศึกษาคนที่ 2 เท่ากับ $score[1]<br>”; echo “คะแนนนักศึกษาคนที่ 3 เท่ากับ $score[2]<br>”; echo “คะแนนนักศึกษาคนที่ 4 เท่ากับ $score[3]<br>”; echo “คะแนนนักศึกษาคนที่ 5 เท่ากับ $score[4]<br>”; ?>

13 ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับตัวแปร
gettype ใช้ตรวจสอบชนิดข้อมูลในตัวแปร empty ตรวจสอบว่าตัวแปรเก็บข้อมูลไว้หรือไม่ ถ้าไม่มีข้อมูลจะ มีค่าเป็นจริง(true) ให้ค่าเป็น 1 <? $val1=50; $result1=empty($val1); echo “ค่าของตัวแปร \$result1 คือ $result1”; ?>

14 ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับตัวแปร
isset(ตัวแปร) ตรวจสอบว่าตัวแปรที่ระบุมีจริงหรือไม่ ถ้ามีจะคืนค่าจริง ให้ค่าเป็น 1 unset(ตัวแปร) ใช้ทำลายตัวแปรและคืนหน่วยความจำ <? $val=50; $result=isset($val); echo “ค่าของตัวแปร \$result คือ $result”; ?>

15 ค่าคงที่ ชื่อที่กำหนดขึ้นมาเพื่อเก็บค่าใดๆที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรม รูปแบบ define(ชื่อค่าคงที่,ค่า); ตัวอย่าง <? define(“vat”,0.07); $price=500; $tax=$price*vat; echo “ราคาสินค้า $price บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ $tax บาท”; ?>

16 แบบฝึกหัด ให้เขียนโปรแกรมภาษา PHP ในการคำนวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยของการสอบครั้งหนึ่งซึ่งมีนักเรียน 5 คน โดยให้สร้างตัวแปรทั้งหมด 7 ตัว ดังนี้ ตัวแปร 5 ตัวแรกใช้เก็บค่าคะแนนสอบของนักเรียนทั้ง 5 คน ตัวแปรตัวที่ 6 ใช้เก็บค่าผลรวมของคะแนนสอบของนักเรียน 5 คน ตัวแปรตัวที่ 7 ใช้เก็บค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบทั้ง 5 คน

17 แบบฝึกหัด 2. ให้เขียนโปรแกรมภาษา PHP โดยพิมพ์ข้อมูลประวัติส่วนตัวโดยให้กำหนดตัวแปรต่างๆดังนี้ ชื่อ-สกุล ให้เก็บไว้ในตัวแปรชนิดสตริง เพศ ให้เก็บไว้ในตัวแปรสตริงในลักษณะเป็นอักขระ (M คือชาย และ F คือหญิง) น้ำหนัก ให้เก็บไว้ในตัวแปรชนิดทศนิยม ส่วนสูง ให้เก็บไว้ในตัวแปรชนิดทศนิยม อายุ ให้เก็บไว้ในตัวแปรชนิดเลขจำนวนเต็ม

18 แบบฝึกหัด ให้เขียนโปรแกรมภาษา PHP โดยสร้างตัวแปร 2 ตัวคือตัวแปรอาร์เรย์ตัวที่ 1 ให้เก็บชื่อนักเรียน 5 คน และ ตัวแปรอาร์เรย์ตัวที่ 2 ให้เก็บอายุของนักเรียนทั้ง 5 คนหลังจากนั้นให้พิมพ์ผลลัพธ์บอกว่านักเรียนแต่ละคนมีอายุเท่าไหร่


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปร (Variable) คือ ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ สามารถเก็บข้อมูลชนิดใดก็ ได้ ลักษณะที่สำคัญ ค่าที่จัดเก็บ เมื่อปิดโปรแกรมข้อมูลจะหายไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google