งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแข่งขันตอบปัญหาสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแข่งขันตอบปัญหาสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแข่งขันตอบปัญหาสังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันตอบปัญหาสังคม รอบชิงชนะเลิศ ป.5 ห้องเรียนดีเด่น คำถามความรู้ทั่วไป คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน คำถามพิเศษ

2 ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๑ คำถามความรู้ทั่วไป ข้อ ๔ ข้อ ๕

3 E2 E3 E1 เหตุการณ์ปัจจุบัน E4 E5

4 พิเศษ2 พิเศษ3 พิเศษ1 คำถามพิเศษ พิเศษ 4

5 ๑. ต้นไม้ที่คนไทยโบราณไม่นิยมปลูกไว้ในบ้าน (ตอบมา ๓ อย่าง)?
คำถามความรู้ทั่วไป ๑. ต้นไม้ที่คนไทยโบราณไม่นิยมปลูกไว้ในบ้าน (ตอบมา ๓ อย่าง)? คำถามความรู้ทั่วไป

6 คำถามความรู้ทั่วไป 2.คำขวัญที่ว่า"เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงล้ำค่า ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีที่เกาะช้าง สุดทางบูรพา" เป็นคำขวัญจังหวัดตราด คำว่า “เมืองเกาะครึ่งร้อย” หมายถึงอะไร? คำถามความรู้ทั่วไป

7 ๓. ภาคใต้มีจังหวัดใดที่ไม่ติดทะเล?
คำถามความรู้ทั่วไป ๓. ภาคใต้มีจังหวัดใดที่ไม่ติดทะเล? คำถามความรู้ทั่วไป

8 4. ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกี่ประเทศ ประเทศใดบ้าง?
คำถามความรู้ทั่วไป 4. ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกี่ประเทศ ประเทศใดบ้าง? คำถามความรู้ทั่วไป

9 5.ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศต่าง ๆ มากที่สุดในโลก คือประเทศใด ?
คำถามความรู้ทั่วไป 5.ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศต่าง ๆ มากที่สุดในโลก คือประเทศใด ? คำถามความรู้ทั่วไป

10 ต้นมะไฟ พุทรา และลั่นทม
เฉลยคำถามความรู้ทั่วไป ตอบ ต้นมะไฟ พุทรา และลั่นทม คำถามความรู้ทั่วไป

11 ตอบ มีจำนวนเกาะมากถึง ๕๒ เกาะ
เฉลยคำถามความรู้ทั่วไป ตอบ มีจำนวนเกาะมากถึง ๕๒ เกาะ คำถามความรู้ทั่วไป

12 เฉลยคำถามความรู้ทั่วไป
ตอบ พัทลุง และยะลา คำถามความรู้ทั่วไป

13 เฉลยคำถามความรู้ทั่วไป
ตอบ มี ๑๑ ประเทศ ดังนี้ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย และติมอร์เลสเต คำถามความรู้ทั่วไป

14 ตอบ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน มีพรมแดนติดต่อ ๑๕ ประเทศ
เฉลยคำถามความรู้ทั่วไป ตอบ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน มีพรมแดนติดต่อ ๑๕ ประเทศ คำถามความรู้ทั่วไป

15 คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน
E๑. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๒๖ มะขามหวานเกมส์ จัดขึ้นที่จังหวัดใด? คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

16 คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน
E2. ผลจากการปะทุของภูเขาไฟเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ เกิดขึ้นในประเทศใดที่ส่งผลให้ต้องประกาศปิดน่านฟ้าทั่วทวีปยุโรป? ปทุมธานี คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

17 คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน
E3. ภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลปาล์มทองคำ จากเทศกาลหนังเมืองคานส์ ในปี ๒๕๕๓คือภาพยนตร์เรื่องใด ? ก. ต้มยำกุ้งข. ก้านกล้วยค. รักแห่งสยาม ง. ลุงบุญมีระลึกชาติ จ. สุดเสน่หา ฉ. นาคปรก คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

18 คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน
E๔.วัดที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ว่าเป็นมรดกโลกด้าน “มรดกความทรงจำโลก” คือวัดใดต่อไปนี้ ก. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ข. วัดอรุณราชวราราม ค. วัดราชนัดดาราม ง. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จ. วัดสุทัศน์เทพวราราม ฉ. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

19 คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน
E๕. องค์การองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization-WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย "เหรียญรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา" (Global Leaders Award) แด่ พระมหากษัตริย์พระองค์ใดของไทย? คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

20 คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน
เฉลยคำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน ตอบ จังหวัดเพชรบูรณ์ คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

21 คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน
เฉลยคำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน ตอบ ประเทศไอซ์แลนด์ คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

22 คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน
เฉลยคำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน ลุงบุญมีระลึกชาติ คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

23 คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน
เฉลยคำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน ตอบ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

24 คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน
เฉลยคำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน ตอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช คำถามเหตุการณ์ปัจจุบัน

25 1. “ดินแดนแห่งหมื่นทะเลสาบ” หมายถึงประเทศใด ต่อไปนี้?
คำถามพิเศษ 1. “ดินแดนแห่งหมื่นทะเลสาบ” หมายถึงประเทศใด ต่อไปนี้? คำถามพิเศษ

26 คำถามพิเศษ 2.การใช้ธงชาติครั้งแรกในเมืองไทย เกิดขึ้นในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใด? คำถามพิเศษ

27 คำถามพิเศษ 3. องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอะไร? คำถามพิเศษ

28 คำถามพิเศษ 4. ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นจุฬาราชมนตรี(ประมุขสูงสุดของศาสนาอิสลามประจำประเทศไทย)คนปัจจุบัน คือประธานอิสลามของจังหวัดใด? คำถามพิเศษ

29 เฉลยคำถามพิเศษ ตอบ ประเทศฟินแลนด์ คำถามพิเศษ

30 ตอบ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เฉลยคำถามพิเศษ ตอบ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช คำถามพิเศษ

31 เฉลยคำถามพิเศษ ตอบ UNESCO คำถามพิเศษ

32 เฉลยคำถามพิเศษ ตอบ สงขลา คำถามพิเศษ

33 ห้องเรียนดีเด่น 5/1 5/2 5/3 5/4 5/7 5/8 5/5 5/6 5/10 5/9

34 จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ขอบคุณท่านคณาจารย์
ขอได้รับความขอบคุณ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ขอบคุณท่านคณาจารย์ และนักเรียนที่น่ารักทุกคน ที่ช่วยให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การแข่งขันตอบปัญหาสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google