งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Coding & Number Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Coding & Number Systems"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Coding & Number Systems
อาจารย์ไพศาล พากเพียร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เบอร์โทร

2 การเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์มีกรรมวิธีในการเก็บและใช้ข้อมูลในรูปของศูนย์และหนึ่ง โดยลักษณะดังกล่าวเรียกว่า “Binary System”

3 Binary System โดยค่าศูนย์และหนึ่งเรียกว่า “Bit” (Binary Digit) ซึ่งจัดว่าป็นหน่วยของข้อมูลขนาดเล็กที่สุด ที่จะถูกจัดเก็บภายในระบบคอมพิวเตอร์

4 Bit หลักของข้อมูล(ฐาน 2) ที่แทนด้วยศูนย์ หรือหนึ่ง one bit two bits
three bits

5 Binary System อักขระแต่ละตัว (ทั้งหมด 256 อักขระ)ภายในBinary System จะประกอบขึ้นจากกลุ่มของรหัส 0 และ 1 โดยค่าดังกล่าวเกิดจากการไหลเวียนของกระแสไฟฟ้า (เปิด หรือ ปิด) ที่เกิดขึ้นภายในระบบนั่นเอง

6 Off/On Switches ด้วยเหตุนี้ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์จึงถูกแสดงออกมาในรูปของสัญญานไฟฟ้าเปิด (on) หรือปิด (off) off or on

7 Zero or One? ซึ่งสัญญานไฟฟ้าปิด (off) จะแทนด้วย Bit 0 ในขณะที่ สัญญานไฟฟ้าเปิด (on) จะแทนด้วย Bit 1 Off (0) or On (1)

8

9 Byte 8 Bits = 1 Byte (1 อักขระ) เช่น = A = B 1 1 1

10 One Character of Data โดย 1 Byte จะเทียบเท่ากับ “อักขระ 1 ตัว” ซึ่งอาจเป็น : ตัวอักษร (A, B, … , a, b, …) ตัวเลข (0, 1, 2, …) หรือ สัญลักษณ์พิเศษ (!, *, …)

11 Code Character 1 2 3 4 5 A B Examples from the ASCII Text Code

12 รหัสข้อมูล (Coding Schemes)
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC:เอบ-ซี-ดิก) – แทนสัญลักษณ์ได้ 256 ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ American Standard Codes for Information Interchange (ASCII) - เครื่องคอมพิวเตอร์ PC Unicode เป็น 16 bit ต่อ 1 Byte แทนสัญลักษณ์ได้ 65536

13 Storing Bytes ระบบการเก็บข้อมูลใน Storage และความจุใน Memory มีหน่วยเป็น Bytes 1 Kilobyte = 210 or 1024 bytes 1 Megabyte = 220 or 1,048,576 bytes 1 Gigabyte = 230 or 1,073,741,824 bytes

14 คำ (Computer Word) คำที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการนำเอาตัวอักษรมาประกอบกัน ซึ่งความยาวของตัวอักษรที่ประกอบขึ้นเป็นคำนั้น (Word Length) จะไม่แน่นอน

15 ระบบเลขฐาน (Number Bases)

16 Number Bases 10,2,8,16

17 หลักการแปลงเลขฐาน 2 เป็น ฐาน 10
การใช้หลักการคูณ Ex เท่ากับเท่าไหร่ในเลขฐาน 10 = (1x23) + (0x22) + (1x21) + (1x20) = = 11

18 หลักการแปลงเลขฐาน 2 เป็น ฐาน 10
แบบฝึกหัด 11112 101012

19 หลักการแปลงเลขฐาน 10 เป็น ฐาน 2
การใช้หลักการหารสั้น Ex. 12 เท่ากับเท่าไหร่ในเลขฐาน 2

20 หลักการแปลงเลขฐาน 10 เป็น ฐาน 2
2 ) 12 2 ) เหลือเศษ 0 2 ) เหลือเศษ 0 2 ) เหลือเศษ 1 เหลือเศษ 1 อ่านขึ้นคำตอบคือ 11002

21 หลักการแปลงเลขฐาน 10 เป็น ฐาน 2
แบบฝึกหัด 48 100 123


ดาวน์โหลด ppt Computer Coding & Number Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google