งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อริยบุคคลกับการตัดสังโยชน์คือการละกิเลส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อริยบุคคลกับการตัดสังโยชน์คือการละกิเลส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อริยบุคคลกับการตัดสังโยชน์คือการละกิเลส
สังโยชน์ 10 คือ กิเลสเครื่องผูกมัดสัตว์โลกให้ต้องเวียนว่ายตายเกิด 1. สักกายทิฏฐิ = ความเห็นผิดว่ามีตัวตน 2. วิจิกิจฉา = ความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัย สีลัพพตปรามาส = ความยึดมั่นในศีลและพรตนอก พระศาสนา 4. กามราคะ = ความยินดีติดใจในกามคุณ 5 5. ปฏิฆะ = ความขุ่นข้องขัดเคืองใจ

2 6. รูปราคะ = ความยินดีติดใจในรูปฌาน
7. อรูปราคะ = ความยินดีติดใจในอรูปฌาน 8. มานะ = ความถือตัว 9. อุทธัจจะ = ความฟุ้งซ่าน 10. อวิชชา = ความไม่รู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริง

3 อริยบุคคลกับการละสังโยชน์ 10
1. พระโสดาบันบุคคล ละได้ ข้อ 1 – 2 – 3 2. พระสกิทาคามีบุคคล ละได้ เหมือนพระโสดาบันแต่ทำสังโยชน์ที่เหลือให้เบาบางลง 3. พระอนาคามีบุคคล ละได้ ข้อ 4 – 5 4. พระอรหันตบุคคล ละได้ ข้อ 6 – 10 ที่เหลือทั้งหมด

4 ข้อ 1 – 5 เรียกว่า โอรัมภาคิยสังโยชน์ แปลว่า สังโยชน์เบื้องต่ำ
ข้อ เรียกว่า อุทธัมภาคิยสังโยชน์แปลว่า สังโยชน์เบื้องสูง

5


ดาวน์โหลด ppt อริยบุคคลกับการตัดสังโยชน์คือการละกิเลส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google