งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต พฤษภาคม 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต พฤษภาคม 2014."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระวาจา ทรง ชีวิต พฤษภาคม 2014

2 "... เราจึงขอร้องแทนพระคริสตเจ้าว่า
จงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด" (2 โครินธ์ 5,20)

3 เป็นคำเตือนของท่านนักบุญเปาโลที่พูดกับชาวโครินธ์ซึ่งกำลังดำเนินชีวิตตามข่าวสารใหม่อันเป็นหัวใจของพระวรสารทั้งหมดคือ พระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยทางพระคริสต์

4 โดยการสิ้นพระชนม์ขององค์พระบุตรบนกางเขน พระเจ้าได้ทรงพิสูจน์ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ต่อเราและโดยกางเขนของพระคริสต์ พระองค์ทรงทำให้เราคืนดีกับพระองค์

5 ความจริงอันสำคัญของความเชื่อของเรานี้ยังทันสมัยเสมอในปัจจุบันเป็นการเผยแสดงของพระที่มนุษยชาติยังคงรอคอย

6 นั่นคือ พระเจ้าทรงอยู่ใกล้กับทุกคนด้วยความรักของพระองค์ และทรงรักเราแต่ละคนอย่างล้นเหลือ

7 แม้สิ่งรอบข้างจะทำให้เป็นไปในทางตรงข้ามก็ตาม
โลกของเรามีความต้องการข่าวสารประการนี้ และเราช่วยได้โดยการประกาศข่าวสารนี้ออกไปและประกาศให้กับตัวเราเองด้วย ให้เรารู้สึกถึงความรักที่ล้อมรอบตัวเราอยู่ แม้สิ่งรอบข้างจะทำให้เป็นไปในทางตรงข้ามก็ตาม

8 "... เราจึงขอร้องแทนพระคริสตเจ้าว่า
จงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด" (2 โครินธ์ 5,20)

9 แต่การเชื่อในความรักที่องค์พระเจ้ามีต่อเรา
ไม่อาจเก็บซ่อนไว้ให้อยู่แค่ภายในใจ นักบุญเปาโลบอกว่า

10 พระเจ้าทรงให้หน้าที่เราในการนำผู้อื่นมาคืนดีกับพระองค์
ให้คริสตชนแต่ละคนรับผิดชอบในการเป็นพยานว่า พระเจ้าทรงรักมวลมนุษย์อย่างไร

11 การประพฤติปฏิบัติทุกอย่างของเรา จะต้องแสดงถึงสิ่งที่เราประกาศ

12 พระเยซูเจ้าทรงบอกอย่างชัดเจนว่า ก่อนที่จะนำของถวายไปบนพระแท่น จะต้องคืนดีกับพี่น้องเสียก่อนหากเรามีอะไรโกรธเคืองกับพี่น้อง

13 สิ่งนี้จะต้องได้รับการปฏิบัติ เป็นต้นในชุมชนของเราเสียก่อน อันได้แก่ ในครอบครัว คณะ กลุ่ม เขตวัด

14 เราทุกคนได้รับเรียกให้ขจัดอุปสรรคต่างๆอันจะกีดขวางความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มชน

15 "... เราจึงขอร้องแทนพระคริสตเจ้าว่า
จงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด" (2 โครินธ์ 5,20)

16 “.....ในนามของพระคริสต์” หมายถึง “แทนที่ของพระองค์”

17 คือ แทนเสียงของพระองค์ เจริญชีวิตกับพระองค์และอย่างพระองค์ เราจงรักกันเหมือนที่พระองค์ทรงรักเรา ไม่ปิดตัวเองหรือมีอคติ แต่เปิดตัวและรู้คุณค่าความดีของคนรอบข้าง พร้อมที่จะมอบชีวิตให้แก่กันและกัน

18 นี่แหละเป็นพระบัญญัติเอกขององค์พระผู้เป็นเจ้า และเป็นลักษณะเฉพาะของคริสตชน ซึ่งยังใช้ได้จนถึงปัจจุบันเหมือนกับผู้ติดตามรุ่นแรกๆของพระเยซูเจ้า

19 เจริญชีวิตตามพระวาจานี้หมายถึงว่า เราเป็นนักปรองดอง

20 ลักษณะท่าทางทุกอย่างของเรา ทุกคำพูด ท่าทีทุกอย่างจะมีความรักเป็นแรงผลักดันเหมือนดังเช่น พระเยซูเจ้า

21 เราจะเป็นผู้นำความยินดี ความหวัง ความปรองดองสันติสำหรับโลกที่คืนดีกับพระเจ้าที่ซึ่งมนุษยชาติรอคอย

22 "... เราจึงขอร้องแทนพระคริสตเจ้าว่า
จงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด" (2 โครินธ์ 5,20) “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค ปี ค.ศ กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต พฤษภาคม 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google