งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... อาจารย์อ้อ สุธาสินี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... อาจารย์อ้อ สุธาสินี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... อาจารย์อ้อ สุธาสินี
การพัฒนาบุคลิกภาพ โดย... อาจารย์อ้อ สุธาสินี

2 การพัฒนาบุคลิกภาพ

3

4 ธรรมชาติมนุษย์ มนุษย์มีความแตกต่าง - มอง - คิด
- ตัดสินใจ มนุษย์มีความต้องการ - น้อย - ปานกลาง - มาก 3. มนุษย์มีความเชื่อ - เชื่อสิ่งที่เคยเชื่อ - เชื่อสิ่งที่เหลือเชื่อ

5 บุคลิกภาพผู้นำ

6 บุคลิกภาพของผู้นำที่ดี
มีความฉลาดทันคน มีความเชื่อถือตนเอง มีกำลังใจสูง เรียนรู้ได้รวดเร็ว มีความสามารถในการบริหารงาน สามารถแก้ไขปัญหาและ เด็ดเดี่ยวในการบริหาร มีความคิดริเริ่มกระตือรือร้น มีความเป็นมิตร มีคุณธรรม ชี้แนะ แนะนำผู้อื่นได้

7 ผู้นำ “ต้อง” ต้องแนะให้เขาทำ ต้องนำให้เขาคิด ต้องสาธิตให้เขาดู
ต้องให้เขาเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ต้องให้เขาสลัดทิ้งความเคยชินเก่าๆ ต้องทำตัวของเราให้เป็นตัวอย่าง

8 ศิลปการพูด

9 การพูด คำพูดแห่งมนุษย์ คือ ยุทธศาสตร์ อาจสร้างสรรค์หรือพิฆาตได้ทุกที่
คำพูดแห่งมนุษย์ คือ ยุทธศาสตร์ อาจสร้างสรรค์หรือพิฆาตได้ทุกที่ สุดแต่ถ้อยคำที่ใช้ร้ายหรือดี สร้างไมตรีหรือก่อภัยให้แก่กัน

10 ความหมายของการพูด การพูด คือ กระบวนการสื่อสารความคิดจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง หรือกลุ่มหนึ่งโดยมีภาษา น้ำเสียง อากัปกิริยา เป็นสื่อ การพูด คือ การแสดงออกถึงอารมณ์ และความรู้สึกใช้ภาษา และสื่อความหมาย การพูด คือ เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีอนุภาพที่สุดในโลก การพูด คือ เป็นสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ การพูด คือ เป็นประตูไปสู่ความสำเร็จ หรือ ล้มเหลว

11 การพูดในที่ชุมชน การพูด เป็น ศาสตร์ ศิลป์ ทักษะ

12 การพูดในที่ชุมชน ผู้พูดคือ เป้าสายตา......จึงต้อง สีหน้า ท่าทาง อาการ
ผู้พูดคือ เป้าสายตา......จึงต้อง สีหน้า ท่าทาง อาการ เสื้อผ้า/การแต่งกาย จะต้องดี

13 การพูดที่ไม่ประสบความสำเร็จ
คุยฟุ้ง มุ่งธุรกิจ ผิดเวลา ไม่รอบคอบ ตอบคำถามไม่ตรง หลงตัวเอง เก่งทุกเรื่อง เปรื่องปราดลอกเลียน เซียนยกเมฆ เอกทางภาษา

14 การปรับปรุงตัวผู้พูด
การใช้ภาษา น้ำเสียง การใช้สายตา การเดิน การยืนและการทรงตัว การแสดงออกทางใบหน้า การแสดงท่าทาง การแต่งกาย การใช้ไมโครโฟน การสร้างความมั่นใจในตัวเอง

15 ฝึกปฏิบัติการพูด จับฉลาก ผู้พูดคนแรกลุกจากที่นั่ง มานั่งประจำเก้าอี้สำหรับผู้เตรียมพูด เมื่อคนแรกลุกไปที่ไมโครโฟน ให้คนต่อไปลุกมานั่งเก้าอี้สำหรับเตรียมพูด ผู้พูด ทักทายที่ประชุม แนะนำชื่อ-สกุล ตำแหน่งในชุมชน มาจากพื้นที่ใด และพูดในเรื่องที่เตรียมไว้คนละไม่เกิน 3 นาที

16 เลือกพูด 1 เรื่องจากหัวข้อต่อไปนี้
1) การจัดทำบัญชีครัวเรือน 2) การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 3) ความประทับใจในการทำงานของข้าพเจ้า 4) สถานการณ์ยาเสพติดในหมู่บ้าน 5) เรื่องที่ข้าพเจ้าอยากบอก

17 เริ่มจับเวลาเมื่อทักทายที่ประชุม
สัญญาณเตือน 2 นาทีแรก กดกริ่ง 2 ครั้ง ครบ 3 นาที กดกริ่งเสียงยาวให้ยุติการพูด ผู้ที่ยังไม่ได้ออกไปพูดให้สังเกตการพูดของเพื่อนที่ออกไปพูด พร้อมจดบันทึก

18 เมื่อทุกคนพูดจบ จับฉลากผู้เข้าอบรมฯ 4 -5 คน วิพากษ์คนใดมีบุคลิกภาพและพูดได้ประทับใจมากที่สุด
วิทยากรจับฉลาก 4 คน วิพากษ์/ให้คำแนะนำ วิทยากรให้ข้อสังเกตการพูดของผู้เข้าอบรมฯในภาพรวม

19 13 หัวใจนักพูด เรื่องราวให้กระชับ ตาจับที่ผู้ฟัง เสียงดังให้พอดี
13 หัวใจนักพูด เตรียมตัวให้พร้อม ซักซ้อมให้ดี ท่าทีสง่า หน้าตาให้สุขุม ทักที่ประชุมไม่วกวน เริ่มต้นให้โน้มน้าว เรื่องราวให้กระชับ ตาจับที่ผู้ฟัง เสียงดังให้พอดี อย่าให้มีเอ้ออ้า ดูเวลาให้พอครบ สรุปจบให้ประทับใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาที่พูด

20

21 แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไป......
ได้รับความขอบคุณจาก....อาจารย์อ้อ สุธาสินี สีขำ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. ด้วยใจจริง.....


ดาวน์โหลด ppt โดย... อาจารย์อ้อ สุธาสินี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google