งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของการบริหารความเสี่ยง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของการบริหารความเสี่ยง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของการบริหารความเสี่ยง
เป้าหมาย ของการบริหารความเสี่ยง

2 เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง
2548 2549 2550 2551 1. การจัดซื้อ / จ้าง 1.1 การจัดซื้อ / จ้าง นอกแผนไม่เกิน 1.2 การจัดซื้อ / จ้าง ทันตามเวลาที่กำหนด 1.3 การจัดซื้อ / จ้าง ได้พัสดุที่มีคุณภาพตามความต้องการ 70% 40 % 60% 80% 30% 90% 2. การประชาสัมพันธ์ 2.1 การประชาสัมพันธ์ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน โครงการหลักไม่น้อยกว่า 2.2 ประเด็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์มีความคลอบคลุม 9 โครงการหลัก ไม่น้อยกว่า 2.3 ประชาชนมีการรับรู้การดำเนินงาน 9 โครงการหลักของกรมอนามัย ไม่น้อยกว่า 70 % 40%

3 เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง
2548 2549 2550 2551 3. การฝึกอบรม / ประชุม /สัมมนา 3.1 การฝึกอบรม / ประชุม /สัมมนา ตรงตาม กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 3.2 การติดตาม ประเมินผล (วัดจากจำนวนโครงการ) 3.3 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 80 % - 85% 80% 90% 60% 4. การวิจัย 4.1 โครงการวิจัยแล้วเสร็จตามกำหนด 4.2 การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 50% 70%

4 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ของการบริหารความเสี่ยง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google