งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อที่ 3 การสื่อสารสร้าง ความเข้าใจ. ประเด็นการพิจารณา 1. ช่องทางการสื่อสาร / ระบบการสื่อสาร ระหว่าง - หน่วยงานกับเจ้าภาพ - หน่วยงานกับ กพร. - หน่วยงานกับหน่วยงานอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อที่ 3 การสื่อสารสร้าง ความเข้าใจ. ประเด็นการพิจารณา 1. ช่องทางการสื่อสาร / ระบบการสื่อสาร ระหว่าง - หน่วยงานกับเจ้าภาพ - หน่วยงานกับ กพร. - หน่วยงานกับหน่วยงานอื่นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อที่ 3 การสื่อสารสร้าง ความเข้าใจ

2 ประเด็นการพิจารณา 1. ช่องทางการสื่อสาร / ระบบการสื่อสาร ระหว่าง - หน่วยงานกับเจ้าภาพ - หน่วยงานกับ กพร. - หน่วยงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในกรม อนามัย - ภายในหน่วยงาน ( ผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติ / เครือข่าย กพร. กับผู้ปฏิบัติ ) 2. เนื้อหาสาระที่จะสื่อสาร

3 ข้อสังเกตจากเครือข่าย  ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้แนวทางที่ ชัดเจนในหัวข้อ การบริหารจัดการช่อง ทางการสื่อสาร / ระบบการสื่อสารภายใน หน่วยงาน ( ผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติ / เครือข่าย กพร. กับผู้ปฏิบัติ )  ปัญหาที่พบของการสื่อสารคือ การบอกไม่ ตรง / ไม่ครอบคลุมระหว่างเจ้าภาพกับ ผู้ ปฏิบัติและเครือข่ายที่ดำเนินงาน อาจ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณของผู้ เข้าประชุม จึงเสนอขอให้ส่วนกลางประสาน ให้เจ้าภาพทำสำเนาเอกสารให้เครือข่าย 1 ชุด ทุกการประชุม  การประชุมชี้แจงเครือข่ายมีเวลาน้อย มี รายละเอียดมาก เจ้าภาพไม่มีความพร้อม ไม่ชัดเจนในตัวชี้วัด ทำให้ต้องปรับแก้ บ่อยๆ เกิดความสับสน

4 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม นางทัศนาภรณ์ เจ้าเจริญกุล ประธานกลุ่ม นางสาวณัฏฐกา ไชยสลี เลขานุการกลุ่ม นางสาวสุพรรณษา นันทะชัย ผู้นำเสนอ นายปรีชา แจ่มวิถีเลิศ สมาชิกกลุ่ม นางธิติมา พรทัศน์ สมาชิกกลุ่ม นางอรพิน ศรีวิชัย สมาชิกกลุ่ม นางสาวเอกฤทัย สารนาค สมาชิกกลุ่ม นางลลนา ทองแท้ สมาชิกกลุ่ม

5 นางศรีวรรณ ทาวงศ์มา สมาชิกกลุ่ม นายชรินทร์ แสงดอกไม้ สมาชิกกลุ่ม น. ส. ธนาภรณ์ อาจศึก สมาชิกกลุ่ม นางกมลรัตน์ หอมหวน สมาชิกกลุ่ม นางหทัยรัตน์ วีระนรพานิช สมาชิกกลุ่ม นายพิเชษฐ์ เท่งประกิจ สมาชิกกลุ่ม นางสาวกิ่งเธียร มีนะกนิษฐ สมาชิกกลุ่ม รายชื่อสมาชิกกลุ่ม ( ต่อ )

6 1. ช่องทางกรสื่อสาร / ระบบ การสื่อสาร ระหว่าง.... การสื่อสารปัญหา / สถานการณ์การแก้ไข - หน่วยงานกับเจ้าภาพ - ขาดการประสานงาน / ชี้แจง เรื่องแบบรายงาน SOP (6.1,6.2) รอบ 6 เดือน - ขาดการประสานการรายงาน ตามแบบฟอร์มของหมวด 3 - ทำหนังสือชี้แจงรายไตรมาส - แจ้ง Download ทาง Website - ชี้แจงตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ - หน่วยงานกับ กพร.- ไม่พบปัญหา - มีการสื่อสารชัดเจน - มีการชี้แจงตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ

7 การสื่อสารปัญหา / สถานการณ์การแก้ไข - หน่วยงานกับหน่วยงานอื่นใน กรมอนามัย - ขาดการประสานระหว่าง หน่วยงานเจ้าภาพกับ กพร. ทำ ให้ต้องส่งรายงานให้หลาย หน่วยงาน - เจ้าภาพกับ กพร. ควรทำ ข้อตกลงและพัฒนาการ ประสานงานระหว่างกัน ภายในหน่วยงาน - เครือข่าย กพร. กับผู้ปฎิบัติ - การติดตามและเก็บรวบรวม รายงาน - ผู้ปฏิบัติและเครือข่ายควรมี การประสานงานเมื่อเกิดการ เปลี่ยนแปลงจาก กพร. - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อ ติดตามการปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด - ทำหนังสือติดตามรายไตร มาส

8 เนื้อหาสาระที่จะสื่อสาร จัดทำคู่มือการดำเนินงาน นิยาม รายละเอียดการคิดค่าคะแนน เจ้าภาพและกพร. ควรจัดทำปฏิทินการ รายงาน แบบฟอร์มการรายงาน เอกสารอ้างอิงที่ต้องการ ( เฉพาะที่ จำเป็น ) จัดช่องทางและแจ้งหน่วยงานให้ Download ข้อมูลได้ง่าย

9 หัวข้อที่ 3 ขอจบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อที่ 3 การสื่อสารสร้าง ความเข้าใจ. ประเด็นการพิจารณา 1. ช่องทางการสื่อสาร / ระบบการสื่อสาร ระหว่าง - หน่วยงานกับเจ้าภาพ - หน่วยงานกับ กพร. - หน่วยงานกับหน่วยงานอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google