งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อติดตามสถานการณ์และแนวโน้มของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อติดตามสถานการณ์และแนวโน้มของ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อติดตามสถานการณ์และแนวโน้มของ
การเฝ้าระวังภาวะอ้วนลงพุงในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ภายใต้ โครงการ “ภาคีร่วมใจ คนไทยไร้พุง” วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามสถานการณ์และแนวโน้มของ ภาวะอ้วนลงพุงในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป

2 ตัวแปรที่เก็บข้อมูล ด้านบุคคล
- เด็กนักเรียน 1. เพศ 2. อายุ 3. ชั้นเรียน 4.น้ำหนัก 5.ส่วนสูง - บุคคลทั่วไป 1. เพศ 2. อายุ 3. รอบเอว 4.น้ำหนัก พื้นที่ เขตเมือง 2.ชนบท องค์กร อปท. 2.องค์กรทั่วไป 3.โรงเรียน

3 ผังการเก็บข้อมูล

4

5

6 การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
1. กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ จำนวนประชากรหลักร้อยใช้กลุ่มตัวอย่าง 15 – 30% จำนวนประชากรหลักพันใช้กลุ่มตัวอย่าง 10 – 15% จำนวนประชากรหลักหมื่นใช้กลุ่มตัวอย่าง 5 – 10 % 2.ใช้สูตรคำนวณ 2.1 กรณีไม่ทราบค่าพารามิเตอร์ ไม่ทราบจำนวนประชากร ทราบเพียงแต่ว่ามีจำนวนมาก 2.2 กรณีที่ทราบจำนวนประชากรและมีจำนวนไม่มาก 3. กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan ตารางแสดงจำนวนประชากรและจำนวนกลุ่มตัวอย่าง ของ Krejcie and Morgan จำนวนประชากร จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 10 50 100 14 80 500 1000 2000 217 278 322 5000 50000 100000 357 381 384

7 วิธีการกำหนดขนาดตัวอย่าง
2. ใช้ตารางสำเร็จรูป 2.1 เครจซี่ และมอร์แกน 2.2 ยามาเน่ 3. ใช้สูตรคำนวณ สูตรยามาเน่ n = N 1 + Ne2

8 การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
เมื่อได้เลือกกลุ่มแล้ว จะเลือกเอากลุ่มตัวอย่างในกลุ่มนั้นทั้งหมดซึ่งแตกต่างจากการทำ stratify sampling

9 แผนภาพแสดงลักษณะการจัดกลุ่มที่ถูกต้องในการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม

10 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling)
แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นชั้นย่อย ๆ (Strata) เสียก่อนบนพื้นฐานของระดับของตัวแปรที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตาม โดยมีหลักในการจัดแบ่งชั้นภูมิให้ภายในชั้นภูมิแต่ละชั้นมีความคล้ายคลึงกัน (Homogeneous) หรือมีลักษณะที่เหมือนกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ระหว่างชั้นภูมิให้มีความหลากหลาย (Heterogeneous) หรือมีความแตกต่างกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และหลังจากที่จัดแบ่งชั้นภูมิเรียบร้อยแล้วจึงสุ่มตัวอย่างจากแต่ละชั้นภูมิ

11 แผนภาพแสดงลักษณะการจัดชั้นภูมิที่ถูกต้อง ในการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ

12 ศูนย์ประสานงานโครงการ ภาคีร่วมใจ คนไทยไร้พุง
ตั้งอยู่ที่   ชั้น 5 กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร Fax: , กองโภชนาการ หัวหน้าคณะทำงานบริหารโครงการ : นายอวัตถ์ เชาวน์ลิลิตกุล : ผู้ประสานโครงการ : นายนำพล โยธินวัฒนะ / IT :ชัยชนะ วิชาการ ดร.วณิชา กิจวรพัฒน์ : / M&E : นงพะงา : การเงิน: เกษร


ดาวน์โหลด ppt เพื่อติดตามสถานการณ์และแนวโน้มของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google