งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็ก ปี 57

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็ก ปี 57"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็ก ปี 57
จะดำเนินการเก็บในพื้นที่เขตบริการสุขภาพ 12 เขต ๆ ละ 1 จังหวัด เขตบริการสุขภาพที่ 10 จังหวัดตัวอย่างที่สุ่มได้คือ จังหวัดอุบลราชธานี และสุ่มตัวอย่าง ได้อำเภอตัวอย่าง และตำบลตัวอย่าง ดังนี้ อำเภอตัวอย่าง ตำบลตัวอย่าง จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน ชั้น ป.1 อำเภอศรีเมืองใหม่ ตำบลวาริน 5 72 ตำบลคำไหล 7 142 อำเภอตระการพืชผล ตำบลขุหลุ 2 21 ตำบลนาพิน 3 34 อำเภอเหล่าเสือโก้ก ตำบลแพงใหญ่ 4 ตำบลหนองบก 6 61 รวม 27 351

2 (ต่อ) งบประมาณ จากกระทรวงฯ โอนลงไปที่สำนักงานเขตบริการสุขภาพในแต่ละเขต จำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้เฉพาะในการเก็บข้อมูล ผู้เก็บเป็นนักจิตวิทยาในพื้นที่ กรม มอบให้โรงพยาบาลจิตเวช และศูนย์สุขภาพจิต ในแต่ละแห่ง ดำเนินการ ร่วมกับพื้นที่ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บสำรวจ SPM Parallel (เครื่องมือชุดเดิม ปี 2554) ประมาณ เขตละ 32 เล่ม แบบประเมินอีคิว 15 ข้อ

3 ช่วงระยะของการดำเนินงาน
มิถุนายน 2557 กรมสุขภาพจิต จัดมีการแถลงข่าว จัดสัมมนานักจิตวิทยา และผู้ประสานงานหลักในพื้นที่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และเพื่อเตรียมการเก็บข้อมูล กรกฎาคม 2557 ดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม ตามกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้

4 สิ่งที่ต้องดำเนินการ......
วางแผนร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชในพื้นที่ ในการจัดทีม และวัน ในการเก็บข้อมูล ประสานพื้นที่ตามกลุ่มตัวอย่าง ในแขตบริการสุขภาพ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หน่วยงานทางการศึกษา เช่น สพฐ โรงเรียนตัวอย่าง


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็ก ปี 57

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google