งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน การพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน การพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน การพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตร

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาภาควิชาฯ มีการพัฒนาตนเองในด้านความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 1 2 เพื่อให้นักศึกษาภาควิชาฯ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

3 เป้าหมาย นักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตร ร้อยละ 50 มีความรู้และทักษะ ในการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

4 ผลการดำเนินงาน ร้อยละของนักศึกษาเข้าอบรม และไม่เข้าอบรม

5 ผลการดำเนินงาน ผลการเรียนนักศึกษาที่เข้าอบรม

6 ผลการดำเนินงาน นักศึกษาเข้าอบรมที่จบการศึกษา

7 ปัญหาในการจัดทำโครงการ
นักศึกษาไม่มีเวลาเข้าอบรม เพราะต้องเรียนหลายวิชา ทำให้ต้องนัดนอกเวลา นักศึกษาไม่เห็นความสำคัญของการอบรม เพราะคิดว่ามีความรู้อยู่แล้ว

8 การใช้ประโยชน์จากไผ่เพื่อเสริมรายได้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
ตัวอย่างผลงานนักศึกษา การใช้ประโยชน์จากไผ่เพื่อเสริมรายได้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือน การใช้ประโยชน์เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเสริมรายได้

9 กากน้ำตาล (Molasses) เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลของโรงงานน้ำตาล อ้อย 1 ตัน จะได้กากน้ำตาลประมาณ กิโลกรัม กากน้ำตาลจะใช้ในการส่งออกและใช้บริโภคภายในประเทศ ภายในประเทศ  อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์ ผลิตยีสต์ ซีอิ๊ว และผงชูรส

10 แหล่งผลิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อุดรธานี มุกดาหาร หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

11 การผลิตเอทานอลจากอ้อยสด
 คั้น/หีบ น้ำอ้อย  หมักกับยึสต์ เอทานอล

12 (ปรากฎการณ์เรือนกระจก) (การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
โลกร้อน ก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ เพิ่มขึ้น : CO2, CH4, N2O, CFCs,HFCs,PFCs ความร้อน แสง Greenhouse effects (ปรากฎการณ์เรือนกระจก) คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน Global warming (โลกร้อน) ไนตรัสออกไซด์ ไอน้ำ บรรยากาศ Climate change (การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) RU

13 ภาวะโลกร้อนต่อภาวะการขาดแคลนน้ำทางการเกษตร
ความสำคัญของน้ำที่มีต่อพืชผักทางการเกษตร น้ำ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเจริญเติบโตของพืช พืชผักแต่ละชนิดจะมีความต้องการน้ำที่แตกต่างกัน พืชทุกชนิดต้องอาศัยน้ำในการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิต 

14  เป็นสหกรณ์อเนกประสงค์  หน้าที่ คือ ให้สินเชื่อเกษตร การซื้อ ขาย และ
โครงสร้างสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ขั้นปฐมหรือสหกรณ์ท้องถิ่น  ครอบคลุม 1 อำเภอ  เป็นสหกรณ์อเนกประสงค์  หน้าที่ คือ ให้สินเชื่อเกษตร การซื้อ ขาย และ บริการส่งเสริมเกษตรด้านเพิ่มผลผลิตแก่สมาชิก

15 ความแตกต่างของระบบสินเชื่อสหกรณ์การเกษตรกับธุรกิจอื่น
สหกรณ์ ผู้กู้และคนค้ำประกันต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ธุรกิจ ใครก็ได้ สหกรณ์ กู้ได้ไม่เกิน 50% ของราคาที่ดินที่ประเมิน ธุรกิจ อาจได้มากกว่า 50% ถ้ามีแนวโน้มกำไรมาก สหกรณ์ กู้ไม่เกิน 20,000 ใช้สมาชิกจำนวน 5 คนรับรองได้ ธุรกิจ ต้องใช้สินทรัพย์เท่านั้น สหกรณ์ ต้องใช้เพื่อประกอบอาชีพการเกษตรหรือบริโภคใน ครัวเรือนเท่านั้น ธุรกิจ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้ สหกรณ์ มีการติดตาม ให้ความช่วยเหลือในการทำกิจกรรม ธุรกิจ ไม่มีการติดตาม ให้ความช่วยเหลือในการทำกิจกรรม

16 2.ภาวะโลกร้อน สาเหตุของภาวะโลกร้อน
2.ภาวะโลกร้อน สาเหตุของภาวะโลกร้อน ไอน้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ก๊าซมีเทน (CH4) สารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) โอโซน (O3) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (NO)

17 กลไกของสภาวะโลกร้อน ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อนส่งผลให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยในช่วงสิบปีที่ผ่านมา พ.ศ – 2549 เป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกได้ตั้งแต่ พ.ศ และเกิดเหตุการณ์น้ำแข็งขั้วโลกละลายระดับน้ำทะเลสูงขึ้น รวมทั้งเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปทั่วโลก เช่น เฮอริเคน ไต้ฝุ่น โคลนถล่ม ภัยแล้ง และน้ำท่วม ในทั่วภูมิภาคเอเชียและอเมริกากลาง ในขณะที่ทวีปยุโรปต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงขึ้น ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา แถบขั้วโลกได้รับผลกระทบมากสุดและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาน้ำแข็ง ก้อนน้ำแข็งจะละลายอย่างรวดเร็ว ทำให้ระดับน้ำทะเลทางขั้วโลกเพิ่มขึ้น และไหลลงสู่ทั่วโลกทำให้เกิดน้ำท่วมได้ทุกทวีป

18 มีภูมิคุ้มกัน ทุกคนมีความรู้ไม่เท่ากันแต่เราต้องหาประสบการณ์ให้เพิ่มมากขึ้น ศึกษาตลอดชีวิต การที่เรามีความรู้คือการที่เรามีภูมิคุ้มกัน และคนที่มีความรู้และประสบการณ์ก็ควรต้องช่วยผู้ที่มีความรู้น้อย ตัวอย่าง ภูมิคุ้มกันมีอะไรบ้างนั้น เช่น ร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรง มีความรู้และประสบการณ์ เมื่อมีเงินควรเก็บเป็นทุนสำรอง ควรมีอาหารและน้ำสำรอง มีเหตุมีผล การทำงานต้องใช้ความรู้ สติปัญญาและประสบการณ์ รู้จักเลือกวิธีการการทำงานที่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ให้เหมาะสมกับสภาพตัวเอง สภาพงบประมาณ สภาพสิ่งแวดล้อม หากไม่รู้ก็ถามผู้ที่รู้ อ่านจากตำราได้ ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิชาการ จากสื่อมวลชน อย่าเก่งคนเดียว ต้องรู้จักปลูกพืชผสมผสาน ในแปลงควรมีพืชใบใหญ่ เขียวสดตลอดปี

19 ตาราง แสดงอิธิพลที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปลูกกระถินเทพา
ตาราง แสดงอิธิพลที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปลูกกระถินเทพา ชนิด กระถินเทพา ปัญจัยแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูก พื้นที่ระบายน้ำ,ดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ การลงทุน( ต่อต้น/ต่อไร่) ตารางต้นทุนการปลูก การขยายพันธุ์ เมล็ด,ปักชำ,และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเตรียมกล้าไม้สำหรับปลูก เตรียมกล้าไม้ในเรือนเพาะชำ 3-4 เดือนและเปิดแสง 100 % หนึ่งเดือนก่อนปลูก การเตรียมพื้นที่ปลูก เก็บรักษาพื้นที่และไถพรวน การปลูกและระยะปลูกที่แนะนำ 1.ปลูกเป็นแปลง 2.ปลูกเป็นรายต้น อัตราการเจริญเติบโตรายปี 2-5 ต้น/ไร่/ปี (ตามสภาพพื้นที่ปลูก) การดูแลรักษา -การกำจัดวัชพืช -การใส่ปุ๋ย -การป้องกันไฟป่า -การป้องกันโรคแมลงและศัตรูธรรมชาติ -การลิดกิ่ง -การตัดสางขยายระยะ ปีละ 1-2 ครั้ง ใสปุ๋ยที่อายุ 1-3 ปี (ปีละครั้ง) ทำแนวกันป้องกันไฟทุกปี - ลิดกิ่งทุกปีให้อยู่ในระดับ 2-3 เมตร รอบการตัดฝัน 5 ปีไม่มีการตัดสาง การใช้ประโยชน์ เยื่อกระดาษ,กระดานอัด,เชื้อเพลิงและเฟอร์นิเจอร์ การตลาด โรงงานเยื่อกระดาษ,โรงงานไม้สับและเฟอร์นิเจอร์ราคาไม้ บาท/ต่อต้น

20

21 2.ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
เมื่อสภาพเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น ส่งผลให้มีการนำพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับทำการเกษตรไปเป็นพื้นที่สร้างที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ทำการเกษตรในหลายประเทศทั่วโลกลดลง ในขณะที่ความต้องการบริโภคสินค้าอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจส่งผลทำให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีรายได้สูงขึ้นสัดส่วนปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณการบริโภคแป้งมีแนวโน้มลดลง ผลกระทบต่อเนื่องคือ ธุรกิจการเลี้ยงปศุสัตว์เติบโตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการวัตถุดิบอาหารสัตว์มีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้ต้องมีการแบ่งพื้นที่การเกษตรมาปลูกพืชอาหารสัตว์ (Grain-based Animal Products)

22 กลยุทธ์ในการใช้จุดแข็งเพื่อขยายโอกาส
รัฐบาลไม่ควรมีนโยบายสร้างความมั่นคง ด้านอาหารด้วยการจำกัดการส่งออกหรือ ห้ามการส่งออกเพื่อกันปริมาณส่วนหนึ่งไว้ ในประเทศ เพราะอาจส่งผลต่อราคาอาหาร ในระยะยาว เนื่องจากมาตรการลักษณะนี้ จะส่งสัญญาณเกี่ยวกับอุปสงค์ของตลาดที่ บิดเบือนไปสู่เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิต และทำให้เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ จากราคาในตลาดโลก ทำให้ขาดแรงจูงใจ ในการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มการลงทุนใน ระยะยาว รัฐบาลควรมีนโยบายแบบ Proactive โดย เข้าไปรับทราบปัญหา รวมถึงทำการสอน เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับเกษตรกรมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรทำการผลิตอย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น จัดโครงการให้เช่าที่ราชพัสดุเพื่อ การเกษตรในราคาถูก เพื่อสนับสนุนให้ เกษตรกรเช่าที่ดินปลูกข้าวและพืชพลังงาน สนับสนุนการทำ Contract Farming โดย ให้กลุ่มธุรกิจการเกษตรที่มีเงินทุนทำการ สนับสนุนให้เกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินทำการเพาะปลูกขณะที่กลุ่มธุรกิจทำการตลาด อย่างเป็นระบบ

23 กลยุทธ์ในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
รัฐบาลควรเร่งโครงการ Mega-Projects โดยเฉพาะใน ส่วนของการพัฒนาระบบชลประทานและระบบการขนส่ง (Logistic) ต่าง ๆ รัฐบาลจะร่วมมือกับหน่วยงานทางวิชาการเกษตรต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มุ่ง ผลักดันการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้ สามารถมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงจะมีการพัฒนา พันธุ์พืชใหม่ๆ ที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อม และโรค ระบาดต่าง ๆ มากขึ้น รัฐบาลควรมีนโยบายเข้าไปช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนการ ผลิตของเกษตรกร ทั้งด้านวัตถุดิบในการผลิต เช่น ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์พืช โดยอาจมอบหมายให้ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปดำเนินการ ช่วยเหลือจัดซื้อปุ๋ย อุปกรณ์การผลิต รวมถึงรับซื้อพืชผล ในราคาถูกกว่าท้องตลาด ในด้านผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยในเขตเมืองที่ ได้รับผลกระทบ รัฐบาลควรมีมาตรการเพิ่มรายได้และลด ค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน เช่น จัดมหกรรมสินค้าราคาถูก จัดทำโครงการแจกจ่ายอาหารสำหรับประชาชนรายได้ น้อย หรือโครงการแจกจ่ายคูปองสำหรับประชาชนฐานะ ยากจนให้สามารถซื้อสินค้าจำเป็นและใช้ในการขนส่ง เป็นต้น

24 ขอขอบคุณ.


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน การพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google