งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับแบบและบันทึกข้อมูลคำขอใช้สิทธิ์ฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับแบบและบันทึกข้อมูลคำขอใช้สิทธิ์ฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับแบบและบันทึกข้อมูลคำขอใช้สิทธิ์ฯ
สำหรับสนพ.พื้นที่/พื้นที่สาขา

2 กระบวนการทำงานของโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล
4/04/2017 กระบวนการทำงานของโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล กระบวนการทำงานหลัก (Main Business Process) ขั้นตอนดำเนินการโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก การยื่นคำขอคืนเงิน การตรวจสอบสิทธิ์ การคืนเงิน/การรับเงินคืน/การติดตามเงินคืน การปลดล็อค สอบถามข้อมูล ตรวจสอบ สิทธิ์ แจ้งผล การสอบสิทธิ์ รับผล การสอบสิทธิ์ การรับ เงินคืน ยื่นแบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ คืนเงิน การติดตาม เงินคืน การปลดล็อก โครงการ ผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ สรรพสามิตพื้นที่ กรมสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา กรมการขนส่งทางบก กรมบัญชีกลาง ผู้ขอใช้สิทธิ์ กรมสรรพสามิต กรมบัญชีกลาง กรมการขนส่ง ทางบก Information System

3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
สำหรับ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา

4 ขั้นตอนการรับใบคำขอใช้สิทธิ์ฯ (สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา)
ประชาชน (ผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ) เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ตรวจสอบเอกสาร และความถูกต้อง (ครบ/ไม่ครบ) ประชาชนยื่นเอกสาร ใบรับคำขอใช้สิทธิ์ (สำเนา) + ใบคำขอใช้สิทธิ์ฯ + เอกสารแนบ เอกสารอาจไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ปฏิเสธการรับเอกสาร คืนเอกสารให้ประชาชน เตรียมหลักฐานมายื่นใหม่อีกครั้ง เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน รับใบรับคำขอใช้สิทธิ์ฯ (ต้นฉบับ) บันทึกการรับเอกสารในระบบ พิมพ์ใบรับคำขอใช้สิทธิ์ฯ

5 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
สำหรับ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

6 1. เจ้าหน้าที่รับแบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนการรับใบคำขอใช้สิทธิ์ฯ และบันทึกคำขอใช้สิทธิ์ฯ (สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่) 1. เจ้าหน้าที่รับแบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 2. เจ้าหน้าที่รับแบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ จากประชาชน โดยมีการลงทะเบียนเลขรับด้วยมือ ก่อนระบบคอมพิวเตอร์จะเริ่มใช้งาน

7 1. เจ้าหน้าที่รับแบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ประชาชน (ผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ) เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หน้าจอรับแบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ หน้าจอบันทึกคำขอใช้สิทธิ์ฯ จากการรับแบบ แก้ไขข้อมูล โดยเลขรับเอกสารจะเป็นเลขเดิมที่เคยบันทึกไว้ ประชาชนยื่นเอกสารผ่านสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบ เอกสาร จบการทำงาน ไม่ถูกต้อง เอกสารไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ถูกต้อง บันทึกการรับเอกสารในระบบ พิมพ์ใบรับคำขอใช้สิทธิ์ฯ เตรียมหลักฐานมายื่นใหม่ อีกครั้ง ปฏิเสธการรับเอกสาร คืนเอกสารให้ประชาชน ตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล รับใบรับคำขอใช้สิทธิ์ฯ (ต้นฉบับ) ใบรับคำขอใช้สิทธิ์ (สำเนา) + ใบคำขอใช้สิทธิ์ฯ + เอกสารแนบ บันทึกข้อมูลใบคำขอใช้สิทธิ์ฯ ระบบจะทำการออกเลขรับให้โดยอัตโนมัติ

8 1. เจ้าหน้าที่รับแบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ประชาชน (ผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ) เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หน้าจอรับแบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ หน้าจอบันทึกคำขอใช้สิทธิ์ฯ จากการรับแบบ ตรวจสอบ เอกสาร ประชาชนยื่นผ่านเว็บไซต์กรมสรรพสามิตส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ระบบจะดึงข้อมูลที่ประชาชนบันทึกไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ กรณีข้อมูลไม่ตรงกับแบบคำขอใช้สิทธิ์ฯที่ส่งมา เอกสารไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน แจ้งทาง และจดหมายลงทะเบียนตอบรับ ปฏิเสธการรับเอกสาร บันทึกการรับเอกสารในระบบ รับ ที่แนบ ใบรับคำขอใช้สิทธิ์ฯ อิเล็กทรอนิกส์ ใบรับคำขอใช้สิทธิ์ + เอกสารแนบ

9 2. เจ้าหน้าที่รับแบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ จากประชาชนโดยมีการลงทะเบียนเลขรับ
ด้วยมือก่อนระบบคอมพิวเตอร์จะเริ่มใช้งาน หน้าจอบันทึกคำขอใช้สิทธิ์ฯย้อนหลัง ใบรับคำขอใช้สิทธิ์ (สำเนา) + ใบคำขอใช้สิทธิ์ฯ + เอกสารแนบ บันทึกข้อมูลใบคำขอใช้สิทธิ์ฯ คีย์เลขรับตามที่ลง Book ไว้ เช่น 123 ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล แก้ไขข้อมูล โดยเลขรับเอกสารจะเป็นเลขเดิมที่เคยบันทึกไว้ ถูกต้อง จบการทำงาน

10 การรับแบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ

11 โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล

12 โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล

13 โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล

14 โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล

15 โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล

16 โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล

17 โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล

18 บันทึกข้อมูลคำขอใช้สิทธิ์ฯ จากการรับแบบ / ย้อนหลัง

19 บันทึกคำขอใช้สิทธิ์ฯจากการรับแบบ
โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล บันทึกคำขอใช้สิทธิ์ฯจากการรับแบบ

20 หน้าจอบันทึกข้อมูลย้อนหลัง
โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล หน้าจอบันทึกข้อมูลย้อนหลัง หน้าจอบันทึกข้อมูลจากการรับแบบ ระบบจะสร้างเลขที่รับให้โดยอัตโนมัติ

21 โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล

22 โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล

23 โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล

24 โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล

25 โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล

26 โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล
Fax :

27 - ทดลองใช้ระบบ https://192.168.42.30:9445/fc_intranet/
โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล - ทดลองใช้ระบบ สรรพสามิตพื้นที่ 1,2,4,8 วันที่ 2 – 4 ก.ค เวลา 8.00 – น. สรรพสามิตพื้นที่ 3,5,6,7,9 วันที่ 2 – 4 ก.ค เวลา – น. Help Desk

28 โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล
ขอบคุณค่ะ Q&A


ดาวน์โหลด ppt การรับแบบและบันทึกข้อมูลคำขอใช้สิทธิ์ฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google