งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของโรงเรียนต่อชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของโรงเรียนต่อชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของโรงเรียนต่อชุมชน

2 2 ลักษณะ บทบาทในเชิงอนุรักษ์นิยม (Conservative Role)
2 ลักษณะ บทบาทในเชิงอนุรักษ์นิยม (Conservative Role) บทบาทในเชิงสร้างสรรค์ (Creative Role)

3 บทบาทในเชิงอนุรักษ์นิยม
เน้นการรักษาและถ่ายทอดแนวคิด ความเชื่อ ค่านิยม และแบบแผนพฤติกรรมของสังคมไว้ เพื่อให้สังคมดำรงสภาพเดิมไว้

4 บทบาทในเชิงสร้างสรรค์
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ก้าวหน้าไปในทิศทางที่เหมาะสมยิ่งๆขึ้น

5 บทบาทของโรงเรียนในการรักษา และถ่ายทอดมรดกทางสังคม

6 1.การอบรมบุคลิกภาพที่ชุมชนปรารถนา
การกำหนดคุณลักษณะที่พึงปรารถนา  การคัดเลือกเพื่อหาความรู้  กิจกรรมในโรงเรียน

7 2.การส่งเสริมการเรียนรู้ในการเข้าสังคม
โรงเรียนคือสังคมจำลอง ชุมชนหรือ สังคมภายนอก การเรียนรู้เข้าสังคม โรงเรียน ครอบครัว

8 2.การส่งเสริมการเรียนรู้ในการเข้าสังคม
 การชี้ให้เห็นความแตกต่าง  การจัดสรรบทบาท  เรียนรู้วิธีการเข้าสังคม

9 3. ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมสังคม
 การเรียนภาษาเดียวกันทั้งสังคม

10 3. ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมสังคม
 เรียนรู้หลักพื้นฐานของสังคมเดียวกัน

11 3. ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมสังคม
 โรงเรียนสร้างความสำนึกในท้องถิ่นและชุมชน

12 3. ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมสังคม
 โรงเรียนเผยแพร่อุดมการณ์หรือคตินิยมของชาติ

13 บทบาทของโรงเรียนในการนำ การเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชน

14 1. การส่งเสริมการพัฒนาปัจเจกบุคคล

15 2. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ใหม่

16 3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

17 4. ประเมินกิจกรรมของชุมชน


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของโรงเรียนต่อชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google