งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำ ในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และ ทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน วิสัยทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำ ในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และ ทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน วิสัยทัศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำ ในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และ ทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้ บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ ในหลากหลายรูปแบบ  สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ ในสาขาที่ สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และ เชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล  ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐาน ประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้าง ปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากล ให้แก่บัณฑิต

2 1. มุ่งสู่การเป็น ม. เน้นวิจัย 2. มีความเป็นเลิศในบางสาขา 3. บัณฑิตวิชาการเข้มแข็ง มีจิตสำนึกสาธารณะ 4. วิชาการสู่การพัฒนาชุมชน 5. ระบบวิทยาเขตมีความเข้มแข็ง 6. Learning organization

3 มอ. เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ชุมชนเห็นคุณค่าของการมี มอ. ในพื้นที่ เป็นที่มุ่งหมายของนักเรียนในเขตพื้นที่ มอ. มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาพื้นที่ 4. เป็นมหาวิทยาลัยที่เอื้ออาทรต่อการพัฒนาชุมชน ( University-Community Engagement)

4 เอื้ออาทรต่อ การพัฒนาชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ ของชุมชน มีความร่วมมือ กับชุมชน พัฒนาชุมชน บริการวิชาการ ตอบสนอง ความต้องการ เพิ่มศักยภาพชุมชน วิจัยที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน วิจัย area-based


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำ ในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และ ทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน วิสัยทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google