งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาการใช้ทฤษฏี Fuzzy Signature เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์การเกิดโรคไตในผู้ป่วย อัมพล หลำเบ็ญส๊ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาการใช้ทฤษฏี Fuzzy Signature เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์การเกิดโรคไตในผู้ป่วย อัมพล หลำเบ็ญส๊ะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาการใช้ทฤษฏี Fuzzy Signature เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์การเกิดโรคไตในผู้ป่วย
อัมพล หลำเบ็ญส๊ะ

2 วัตถุประสงค์งานวิจัย
เพื่อให้ผู้เข้ารับการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคได้ทราบถึงแนวโน้มของโรคไตที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองในอนาคต นำเสนอแนวความคิดในการใช้ทฤษฏี Fuzzy Signature เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์การเกิดโรคไตในผู้ป่วย สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยชิ้นนี้สู่การพัฒนาเป็นระบบผู้เชี่ยวชาญ (EXPERT SYSTEM)

3 โรคไต โรคไตเรื้อรัง คือ สภาวะที่ไตถูกทำลาย มีผลทำให้ความสามารถของไตในการทำงานลดลง เช่น การรักษาสมดุลของเหลวในร่างกาย การควบคุมน้ำและแร่ธาตุต่างๆ ในเลือด เป็นต้น โดยสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคไตเรื้อรัง คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน รวมถึงสภาวะอื่นๆ เช่น ไตอักเสบ โรคถุงน้ำในไต เป็นต้น

4 คุณลักษณะที่บ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคไต
คุณลักษณะทางอาการที่บ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคไต คุณลักษณะการตรวจค่าที่บ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคไต คุณลักษณะจากการคำนวนค่า eGFR ที่บ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคไต

5 คุณลักษณะทางอาการที่บ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคไต
ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะเป็นสีแดง สีน้ำล้างเนื้อ สีชาแก่ๆ หรือปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้ม ปัสสาวะเป็นฟองมาก ปัสสาวะเป็นเลือด พร้อมกับมีไข่ขาว-โปรตีนออกมาในปัสสาวะพร้อมๆ กัน ปัสสาวะขุ่น การผิดปกติของการถ่ายปัสสาวะ การปวดหลัง อาการบวม ความดันโลหิตสูง ซีดหรือโลหิตจาง

6 คุณลักษณะการตรวจค่าที่บ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคไต
ค่า BUN (Bloof urea Nitrogen) การตรวจค่า BUN เป็นการวัดปริมาณไนโตรเจนที่พบในกระแสเลือด ถ้าค่า BUN สูง จะบอกภาวะหรือโรคต่างๆ ได้แก่ โรคไต นิ่ว หรือภาวะเครียด

7 คุณลักษณะการตรวจค่าที่บ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคไต
Cont. ค่าครีเอตินิน (Creatinine) เป็นการวัดค่าการทำงานของไต ซึ่งสามารถวัดได้จากซีรั่ม โดยครีเอตินิน เกิดจากการออกแรงยืดหดหรือการใช้กล้ามเนื้อในชีวิตประจำวัน ซึ่งหากค่าครีอะตินินที่สูงกว่าปกติ อาจเกิดจากโรคไต เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลง หรือมีการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ

8 คุณลักษณะการตรวจค่าที่บ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคไต
Cont. กรดยูริก (Uric Acid) เกิดจากการเผาผลาญอาหารประเภท เนื้อสัตว์ สารเพียวรีน ในและเนื่องจากกรดยูริกจะขับออกมาทางไต ถ้าหน้าที่ของไตเสียไป ก็จะทำให้กรดยูริกในเลือดสูงขึ้นได้เช่นกัน

9 คุณลักษณะการตรวจค่าที่บ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคไต
Cont. ค่าปกติการทำงานของไต BUN mg% Creatinine mg% Uric Acid ชาย mg% หญิง mg%

10 คุณลักษณะจากการคำนวนค่า eGFR ที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคไต

11 Fuzzy logic (ตรรกะศาสตร์คลุมเครือ)
ตรรกะแบบฟัซซี

12 Fuzzy logic (ตรรกะศาสตร์คลุมเครือ)
โครงสร้างพื้นฐานของการประมวลผลแบบตรรกะศาสตร์คลุมเครือ

13 Fuzzy Signature โครงสร้างของ Fuzzy Signature

14 Fuzzy logic กับงานวิจัย

15 Fuzzy logic กับงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การแปลงค่าอินพุตเป็นค่าอินพุตแบบฟัซซีและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการอินพุตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเอาต์พุต

16 Fuzzy logic กับงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการอินพุตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเอาต์พุต โดยใช้กฎการควบคุมที่สร้างขึ้น

17 Fuzzy logic กับงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 การประมวลผลกับฟัซซีอินพุตโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์

18 Fuzzy logic กับงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการสรุปเหตุผลฟัซซี โดยจะเปลี่ยนผลลัพธ์เป็นฟัซซีเอาต์พุตให้เป็นผลลัพธ์แบบปกติ

19 Conclusion Knowledge FUZZY Process For Prediction Result Of Prediction

20 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาการใช้ทฤษฏี Fuzzy Signature เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์การเกิดโรคไตในผู้ป่วย อัมพล หลำเบ็ญส๊ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google