งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมาย การมีส่วนร่วมทางการเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมาย การมีส่วนร่วมทางการเมือง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมาย การมีส่วนร่วมทางการเมือง
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของประชาชน มีจุดมุ่งหมายมีสิทธิในการปกครองหรือเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล

2 การแสดงออกถึงความสนใจติดตามเรื่องราวทางการเมือง การแสดงความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ การออกเสียงเลือกตั้ง การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง กิจกรรมทุกชนิดที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับสถาบันทางการเมืองทุกประเภท

3 Democracy is the government of people, by people, and for people
ลักษณะการเข้าร่วมทางการเมือง 1. Election Suffrage Democracy is the government of people, by people, and for people

4 2. Public Opinion การแสดงออกซึ่งท่าทีของประชาชนต่อปัญหาใด/หนึ่ง ทั้งในทางที่สนับสนุนหรือคัดค้าน

5 Referendum การแสดงมติมหาชนในการที่จะให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบกิจการสำคัญเรื่องใด/หนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt ความหมาย การมีส่วนร่วมทางการเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google