งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการทางวิทยาการระบาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการทางวิทยาการระบาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการทางวิทยาการระบาด

2 วิธีการทางวิทยาการระบาด
ความหมาย... เป็นวิธีการเพื่อการศึกษาถึงเรื่องราวของการเกิดโรคในคน ซึ่งพิจารณาได้ดังนี้ การเกิด การกระจายของโรค (Distribution) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค (Determination)

3 วิธีการทางวิทยาการระบาด
วัตถุประสงค์... เป็นวิธีการศึกษาที่จะเรียนรู้หรือบอกถึงว่ามีการเกิดการกระจายของโรคในบุคคล เวลา และสถานที่ ที่เกี่ยวข้องนั้นจริง มากน้อยเพียงใด สามารถบอกถึงความเสี่ยงในการเกิด การกระจายโรค มากน้อยเพียงใด อีกทั้งอาจพิสูจน์ปัจจัยในการเกิด การกระจายโรคได้อีกด้วย

4 วิธีการทางวิทยาการระบาด
ประโยชน์ วิธีการทางวิทยาการระบาด เพื่อทำการวิเคราะห์องค์ประกอบของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ก่อให้ เกิดโรค มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อพรรณนาและวิเคราะห์อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของโรคในลักษณะตามบุคคล เวลา สถานที่ ความถี่ของโรค เป็นการวินิจฉัยชุมชน คาดคะเนการเสี่ยงต่อการเกิด กระจายโรค อาจให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของกระบวนการธรรมชาติของการเกิดโรค เพื่อค้นหาปัญหาและการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสุขภาพอนามัย เพื่อวางมาตราการโครงการควบคุมและป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการศึกษาทดลองโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

5 วิธีการทางวิทยาการระบาด
ขั้นตอน วิธีการทางวิทยาการระบาด การเก็บรวบรวมข้อมูล เรียบเรียงรายงานการเกิดโรคตามหลักวิทยาการระบาด การวิเคราะห์ลักษณะการเกิดโรค การจัดทำรายงาน

6 การจำแนก (แบ่ง) รูปแบบ การศึกษาทางวิทยาการระบาด
การแบ่งชนิดการศึกษาตามลำดับเวลา การศึกษาย้อนหลัง (Retrospective studies) การศึกษา ณ จุดเวลาหนึ่งเวลาใด (Cross-sectional) การศึกษาไปข้างหน้า (Prospective studies) การศึกษาเชิงทดลอง (Experimental studies) การแบ่งชนิดการศึกษาตามลักษณะการศึกษา การศึกษาเชิงสังเกต (Observation studies) การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive studies) การศึกษาเชิงวิเคราะห์ (Analytical studies) การศึกษาเชิงทดลอง (Experimental studies)

7 จุดมุ่งหมายและประโยชน์
รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด การศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อทราบถึงการกระจายของโรค และแนวโน้มของการกระจาย ของโรค การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงสาเหตุของโรค และสาเหตุการระบาดของโรค การศึกษาเชิงทดลอง เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของโรค การป้องกัน ควบคุมโรค การรักษา และประสิทธิภาพของยา วัคซีน

8 การศึกษาทางวิทยาการระบาด
การเลือกรูปแบบ การศึกษาทางวิทยาการระบาด การเลือกรูปแบบการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ความรู้ในอดีตและปัจจุบัน ทรัพยากรในการศึกษา ความถี่ของโรคและปัจจัยที่ต้องการศึกษา ประชากรที่ศึกษา รูปแบบที่เลือกหากเหมาะสม ก็จะทำให้ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และนำผลไปใช้ได้ทั่วไป

9 ผลิตสื่อโดย ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ดาวน์โหลด ppt วิธีการทางวิทยาการระบาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google