งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามผลการควบคุมภายในการรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามผลการควบคุมภายในการรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามผลการควบคุมภายในการรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6
4/4/2017 การติดตามผลการควบคุมภายในการรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 1

2 ประเด็นการประเมินการควบคุมภายใน
4/4/2017 ประเด็นการประเมินการควบคุมภายใน การควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอ เหมาะสมและ มีการปฎิบัติจริง ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และสอบทานอื่นๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา การควบคุมในได้รับการปรับปรุงแก้ไขไห้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 2

3 ขั้นตอนการติดตามประเมินผล
4/4/2017 ขั้นตอนการติดตามประเมินผล ขั้นตอนที่ 1 ติดตามผลการปฎิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.3) ของงวดก่อน รายงานผลการติดตาม การปฎิบัติตามแผนการปรับปรุง การควบคุม ภายใน(ติดตามปย.3) 3

4 ขั้นตอนที่2 ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
4/4/2017 ขั้นตอนที่2 ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน รายงานผลการประเมินองค์กอบของมาตรฐานตวบคุมภายใน(ปย.2-1) สรุปผลการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน(ปย.2) 4

5 แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ต.ย.ตามภาคผนวก ง) สรุปจุดอ่อนจากการประเมิน
4/4/2017 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินการควบคุมภายในตามกิจกรรมแต่ละ ด้านหรือกิจกรรมเฉพาหน่วยงาน แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ต.ย.ตามภาคผนวก ง) สรุปจุดอ่อนจากการประเมิน 5

6 4/4/2017 ขั้นตอนที่ 4 พจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภาย ในและจัดทำความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน สรุปผลการประเมิน รายงานผลการติดตาม สรุปจุดอ่อน องค์ประกอบการ ปฎบัติแผนการปรับปรุง การประเมิน การควบคุมฯ(ปย.2) (ติดตามปย.3) การประเมินการควบคุมภายใน(แบบปม.) รายงานความเห็นเกี่ยวกับ แผนกาปรับปรุง การควบคุมภายใน (ปย.1) การควบคุมภายใน(ปย.3) 6

7 การรายงานตามระเบียบฯข้อที่ 6
4/4/2017 การรายงานตามระเบียบฯข้อที่ 6 ข้อมูลที่ต้องรายงาย แบบรายงาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปย.1 ข้อมูลสรุปการประเมินแต่ละองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน ปย.2 รายงานผลการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ติดตาม ปย.3 จุดอ่อนระบบการควบคุมภายใน แผนการปรับปรุการควบคุมภายใน ปย.3 ปส. 7

8 การจัดทำรายงายส่ง สพฐ. ปย.1 ผอ.สพท.
ปย.2 ปย.3และติดตามปย.1 ปส. ผอ.สพท. ปย1-ร ปย1 ปย ปส. ปย3 ติดตาม ปย3 จนท.อาวุโส ปส ตสน ปย1 ปย2 ปย3 ติดตามปย3ปย 2-1 ปม. ปย1 ปย2 ปย3 ติดตามปย 3 ประมวนผลภาพรวมสพท.+ร.ร. กลุม่อำนวยการ ร.ร กลุ่มบริหารงานบุคคล ตสน. กลุ่มนิเทศ กลุ่มนโยบายและแผน การศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

9


ดาวน์โหลด ppt การติดตามผลการควบคุมภายในการรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google