งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
ครูโชคชัย บุตรครุธ

2 6. ที่ราบ  6.1 ที่ราบ  หมายถึง พื้นที่ที่มีระดับค่อนข้างต่ำหรือมีความสูงไม่มากนัก อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 100 เมตร โดยอาจมีพื้นผิวราบเรียบหรือขรุขระก็ได้ เพราะมีเนินเขาเตี้ย ๆ กระจายอยู่ทั่วไป

3 6. ที่ราบ 6.2 ประเภทของที่ราบ จำแนกตามลักษณะการเกิด มี 3 ประเภท ดังนี้
6. ที่ราบ  6.2 ประเภทของที่ราบ จำแนกตามลักษณะการเกิด มี 3 ประเภท ดังนี้ (1) ที่ราบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเปลือกโลก  (2) ที่ราบที่เกิดจากการทับถม เกิดจากตัวกระทำทางธรรมชาติ  (3) ที่ราบที่เกิดจากการสึกกร่อนพังทลาย 

4 6. ที่ราบ 6.3 ที่ราบที่เกิดจากการทับถม จำแนกเป็นประเภทย่อย ๆ ดังนี้
6. ที่ราบ  6.3 ที่ราบที่เกิดจากการทับถม จำแนกเป็นประเภทย่อย ๆ ดังนี้ ที่ราบลุ่มแม่น้ำ  ที่ราบเศษหินธารน้ำแข็ง ที่ราบชายฝั่ง  ที่ราบเลิสส์ 

5 7. ที่ราบสูง 7.1 ที่ราบสูง  คือ พื้นที่ราบที่มีระดับความสูงกว่าบริเวณที่อยู่โดยรอบ โดยทั่วไปมีพื้นที่กว้างใหญ่ มีพื้นผิวค่อนข้างราบเรียบ และมีเทือกเขากั้นเป็นขอบอยู่ด้านใดด้านหนึ่ง มีความต่างระดับของพื้นที่เกิน 150 เมตร 

6 7. ที่ราบสูง 7.2 ประเภทของที่ราบสูง มี 3 ประเภท
7.2 ประเภทของที่ราบสูง มี 3 ประเภท (1) ที่ราบสูงเชิงเขา เป็นที่ราบสูงที่มีด้านหนึ่งอยู่ติดกับเทือกเขา และอีกด้านหนึ่งติดกับที่ราบหรือชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นลักษณะของที่ราบสูงที่มีพื้นที่เทลาดลงสู่ทะเล

7 7. ที่ราบสูง (2) ที่ราบสูงระหว่างภูเขา เป็นที่ราบสูงที่มีเทือกเขาขนาบล้อมไว้สองหรือสามด้าน เพราะเกิดจากเปลือกโลกยกตัวขึ้นสูง (3) ที่ราบสูงภาคพื้นทวีป หรือที่ราบสูงรูปโต๊ะ ( Tableland ) เป็นที่ราบที่ยกระดับตัวสูงขึ้นจากที่ราบโดยรอบและล้อมรอบด้วยที่ราบต่ำ (ขอบของที่ราบสูงประเภทนี้จะติดทะเลหรือที่ราบต่ำ)

8 8. ความสำคัญของภูมิประเทศ
8.1 ความสำคัญต่อสภาพอากาศ  8.2 ความสำคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติ 8.3 ความสำคัญต่อการตั้งถิ่นฐานและการกระจายของประชากร  8.4 ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เช่น บริเวณที่ราบย่อมให้ความสะดวกในการสัญจรและติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ดีกว่าเขตภูเขาสูง

9 จบ


ดาวน์โหลด ppt สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google