งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่ง Repeat...Until คำสั่งควบคุมให้ทำงานซ้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่ง Repeat...Until คำสั่งควบคุมให้ทำงานซ้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่ง Repeat...Until คำสั่งควบคุมให้ทำงานซ้ำ
โดยขึ้นกับเงื่อนไข โดยจะเข้าไปทำงานซ้ำในวงรอบจนกระทั่งเงื่อนไขที่ทดสอบเป็นจริง จึงจะออกจากวงรอบไปทำคำสั่งถัดไป

2 รูปแบบคำสั่ง Repeat Statement1; Statement2; : StatementN;
Until เงื่อนไข;

3 PROGRAM REPEAT_1; Uses wincrt; VAR I : INTEGER; BEGIN I := 1; WRITELN(‘ตัวเลข 1- 10’); REPEAT WRITELN(I); I := I + 1; UNTIL I > 10; WRITELN(‘จบการทำงาน’); END.

4 PROGRAM REPEAT_2; Uses Wincrt; VAR I : INTEGER; BEGIN I := 2551; REPEAT WRITE(‘พ.ศ.’); WRITE(I); I := I + 1; UNTIL I > 2560; WRITELN; END.

5 PROGRAM REPEAT_YN; Uses wincrt; VAR I : INTEGER; ch : char; BEGIN REPEAT WRITE(‘input number’); readLn(i); I := I * 2; WriteLn(‘Result is ‘,i); Write(‘Do you want to continue Y/N’);Readln(ch); UNTIL (ch = ‘n’) or (ch = ‘N’); END.

6 ความแตกต่างของ REPEAT กับ WHILE
คำสั่ง While ต้องทดสอบเงื่อนไขก่อนเข้าวงรอบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะไม่เข้าวงรอบเลยถ้าทดสอบเงื่อนไขครั้งแรกเป็นเท็จ แต่คำสั่ง REPEAT อย่างน้อยจะต้องเข้าวงรอบหนึ่งครั้งแล้วจึงทดสอบเงื่อนไข คำสั่ง While จะทำซ้ำตราบที่การทดสอบเป็นจริง แต่ REPEAT จะยังคงทำซ้ำไปเรื่อย ๆ ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ จนกระทั่งเงื่อนไขที่ทดสอบเป็นจริงจึงหยุดการทำซ้ำ

7 แบบฝึกหัด ใช้คำสั่ง Repeat..until
เขียนโปรแกรมแสดงข้อความใดก็ได้โดยใช้คำสั่ง Repeat...Until และมีการสอบถามผู้ใช้ว่าต้องการหยุดการทำงานหรือไม่ถ้าผู้ใช้ตอบ N จะหยุดการทำงาน แสดงตัวเลข โดยให้แสดงตัวเลขดังกล่าวและให้ลดจำนวนลงครั้งละ 5 แสดงจำนวนเลข 1 ถึงจำนวนใดก็ได้ตามที่ผู้ใช้ป้อน ให้ผู้ใช้ป้อนเลขเริ่มต้นและเลขสุดท้ายที่ต้องการ และโปรแกรมจะหยุดการทำงานก็ต่อเมื่อจำนวนแรกที่ผู้ใช้ป้อนเท่ากับจำนวนสุดท้าย ให้แสดงพศ.ที่นักศึกษาเกิดจนถึงปัจจุบันและให้นับจำนวนว่าอายุกี่ปี


ดาวน์โหลด ppt คำสั่ง Repeat...Until คำสั่งควบคุมให้ทำงานซ้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google