งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WHILE..DO คำสั่งควบคุมให้ทำงานซ้ำ โดยที่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะทำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WHILE..DO คำสั่งควบคุมให้ทำงานซ้ำ โดยที่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะทำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WHILE..DO คำสั่งควบคุมให้ทำงานซ้ำ โดยที่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะทำ
ทำซ้ำจนกว่าเงื่อนไขเป็นจริง โดยไม่ได้กำหนดว่าต้องทำกี่รอบ เมื่อใดก็ตามที่เงื่อนไขที่ทดสอบผลออกมาเป็นเท็จ ก็จะหยุดการทำงานซ้ำ ผ่านไปที่คำสั่งถัดไป แต่ถ้าเข้าไปทดสอบเงื่อนไขครั้งแรก ปรากฏว่าเป็นเท็จก็จะไม่เข้าไปทำงานส่วนนั้น แต่จะผ่านไปทำคำสั่งถัดไป

2 รูปแบบคำสั่ง While เงื่อนไข Do Begin Statement; : End;

3 PROGRAM while_II; VAR COUNT : INTEGER; BEGIN {MAIN} COUNT := 1; WHILE COUNT <=5 DO BEGIN WRITELN(‘I AM COMPUTER’); COUNT := COUNT+1; END; Write(‘False’); END.

4 WRITE(‘ป้อนจำนวนที่ต้องการ’);READLN(N): WHILE I <= N DO
PROGRAM WHILE_1; Uses wincrt; VAR I, N : INTEGER; BEGIN I := 0; WRITE(‘ป้อนจำนวนที่ต้องการ’);READLN(N): WHILE I <= N DO Write(I, ‘ ’); I := I+1; END; END. โปรแกรมให้พิมพ์เลข 0 ถึงจำนวนใดก็ได้ตามที่ผู้ใช้ป้อน

5 PROGRAM WHILE_II; Uses wincrt; VAR CH : CHAR; BEGIN {MAIN} CH := ‘A’;
WHILE CH <= ‘Z’ DO BEGIN Writeln(Ch); CH := Succ(Ch); END; END. ฟังก์ชัน SUCC สำหรับเพิ่มค่าตัวอักษรครั้งละ 1 ค่า PRED ลดค่าตัวอักษร

6 โปรแกรมแสดงเลขคู่ระหว่าง 1-10
PROGRAM WHILE_Couple; Uses wincrt; VAR J : Integer; BEGIN {MAIN} J := 2; WHILE J <= 10 DO BEGIN Write(j,’ ‘); J:=J+2; END; END.

7 แสดงผลบวก 1-10 PROGRAM WHILE_Sum; Uses wincrt; VAR J,Sum : Integer;
BEGIN {MAIN} J := 1;Sum :=0; WHILE J <= 10 DO BEGIN Sum := Sum+J; Write(j,’ ‘); J:=J+1; END; WriteLn; WriteLn(‘result is ‘,sum); END.

8 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคี่ระหว่าง 1-10
PROGRAM WHILE_Average; Uses wincrt; VAR J,Sum,N : Integer; Average1 : Real; BEGIN {MAIN} J := 1;Sum :=0;N:=0; WHILE J <= 10 DO BEGIN Write(J,' ') ; Sum := Sum+J; J:=J+2; n:=n+1;{check round} END; WriteLn; Average1 := Sum/n; WriteLn('result sum1..10 is ',sum); WriteLn('result average is ',Average1:5:2); End.

9 แบบฝึกหัด While DO จงเขียนโปรแกรมแสดงตัวอักษร Z ถึง A โดยใช้คำสั่ง While Do จงเขียนโปรแกรมพิมพ์ปี พ.ศ ถึงพ.ศ. ใดก็ได้ (ป้อนปี พ.ศ.ที่ต้องการ) ถ้า พ.ศ. ที่ป้อนมากกว่า 2546 ให้แสดงจาก มากไปน้อย แต่ถ้าป้อนปี พ.ศ. น้อยกว่า 2546 ให้พิมพ์ พ.ศที่ป้อนถึง 2546 จงเขียนโปรแกรมบวกเลขช่วง แล้วให้ค่าเฉลี่ยของตัวเลข (ใช้คำสั่ง While DO) จงเขียนโปรแกรมบวกคู่เลขช่วง แล้วให้ค่าเฉลี่ยของตัวเลข (ใช้คำสั่ง While DO) จงเขียนแสดงเดือนที่เป็นเลขคี่ (ใช้คำสั่ง While DO) เช่น พิมพ์ค่าตัวเลข จาก 250 แล้วลดลงครั้งละ 10 เช่น 250, 240, พิมพ์เลข โดยเพิ่มครั้งละ 5


ดาวน์โหลด ppt WHILE..DO คำสั่งควบคุมให้ทำงานซ้ำ โดยที่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะทำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google