งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Structural, Physical and Chemical properties of Grains

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Structural, Physical and Chemical properties of Grains"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Structural, Physical and Chemical properties of Grains

2 Physical property of grain
วัตถุประสงค์: 1. เพื่อให้ทราบลักษณะกายภาพของเมล็ดธัญพืช และเมล็ดพืชตระกูลถั่ว 2. สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างลักษณะทางกายภาพของเมล็ดธัญพืช และเมล็ดพืชตระกูลถั่ว 3. ทราบประโยชน์ของการศึกษาลักษณะทางกายภาพ ความหมาย : คุณลักษณะที่สามารถวัด ชั่ง ตวง หรือตรวจสอบได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง

3 Physical property of grain
Size : large, medium, small Shape : round, flat, heart Color

4 Electrostatic properties
Weight : heavy and light Dimension : Thickness Affinity : Electrostatic properties Seed coat texture

5 Size Shape Color Dimension Weight Seed coat texture

6

7 1. สามารถนำความรู้ไปใช้ในเรื่องการคัดแยกเมล็ด เพื่อการค้า
ประโยชน์ : 1.  สามารถนำความรู้ไปใช้ในเรื่องการคัดแยกเมล็ด เพื่อการค้า 3.   สามารถนำความรู้ไปใช้ในปรับปรุงคุณภาพเมล็ด 3.. เพื่อนำไปใช้ในการเลือกปฏิบัติกับเมล็ดอย่างเหมาะสม เช่น อบแห้ง (Drying) ให้ได้ คุณภาพที่สุด

8 คำถาม ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดพืชอาหารมีอะไรบ้างยกตัวอย่างมา 5 ลักษณะ จงบอกประโยชน์ของการศึกษาลักษณะทางกายภาพมาให้เข้าใจ ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดข้าวสามารถนำมาแบ่งข้าวได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt Structural, Physical and Chemical properties of Grains

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google