งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Grain Harvesting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Grain Harvesting."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Grain Harvesting

2 เป้าหมายหลักของการเก็บเกี่ยว
Objectives: To understand harvesting methods and system manage To understand harvesting index of cereals and grain-legumes เป้าหมายหลักของการเก็บเกี่ยว ให้ได้เมล็ดพืชคุณภาพดี และผลผลิตสูงสุด

3 การเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว เป็นกระบวนการแยกเมล็ดออกจากต้นพืชในแปลง อาจจะรวมไปถึงกระบวนการการนวดเมล็ดออกจากรวงหรือฝัก การเก็บเกี่ยวแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ 1. การตัด : การตัดส่วนของรวง หรือฝักออกจากต้นพืชในแปลง 2. การนวด: การแยกเอาเมล็ดออกจากส่วนของรวง ฝัก หรือต้นพืชเพื่อให้ได้เมล็ดออกมา

4 Harvesting Index Age (Physiological Maturity; PM)
เมล็ดพืชมีการสะสมอาหารมากที่สุด ความงอกและความแข็งแรงมากที่สุด Age after flowering or day after flowering) Crop characteristics logging of plant - color of stalk or plants - color of pod or grains

5 การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการสุกแก่ของเมล็ด
Harvesting Index การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการสุกแก่ของเมล็ด น้ำหนักของเมล็ด 2. ความงอกของเมล็ด 3. ความแข็งแรงของเมล็ด 4. ความชื้นของเมล็ด 5.ขนาดของเมล็ด

6 ขนาดเมล็ด นน. เมล็ด

7 BLISTER STAGE MILKY STAGE CORN KERNEL DEVELOPMENT FIROZA et al (2004)
18-22 DAYS AFTER SILKING 10-14 DAYS AFTER SILKING เนื่องจากการผลิตน้ำนมจากข้าวโพดนั้น องค์ประกอบทางเคมีจะมีผลต่อคุณภาพน้ำนมที่ได้ ดังนั้นจึงมีกรศึกษาระยะการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมสำหรับการผลิตน้ำนม นักวิทยาศาสตร์แบ่ง ลักษณะการเจริญเติบโตของเมล็ดข้าวโพด ออกเป็น 4 ระยะ โดยในแต่ระยะจะใช้เวลาในการเจริญเติบโตต่างกัน คือ blister stage (10-14 วัน ) milky stage (18-22 วัน) Dough stage เริ่มสะสมแป้งมาก และ Dent stage สะสมแป้งมากและความชื้นลดลงมาก MILKY STAGE DENT DOUGH STAGE DENT STAGE 60-70 DAS

8 Harvesting Index (Moisture content)
Grain Moisture Content (%) Corn Rice Sorghum Wheat Soy bean Peanut ~ 30 Other legumes

9 2. เก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องจักร
วิธีการเก็บเกี่ยว ขาดแรงงาน 1. เก็บด้วยมือ ค่าจ้างแพง ลักษณะของต้นพืช 2. เก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องจักร ระยะห่างของต้นพืช เครื่องมือ อื่น ๆ

10 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักร
1. ลักษณะต้นพืช 2. ความสูงของซี่เกี่ยว 3. ความเร็วของการขับเคลื่อน 4. ความสูงของใบมีด (cutter) 5. ระยะห่างระหว่างซี่นวดกับผนังห้องนวด 6. ความเร็วของลูกนวด 7. ความเร็วลมของพัดลม 8. ลักษณะของตะแกรงทำความสะอาดเบื้องต้น 9. Minimized loss 10. Economical Efficiency 11. Efficiency Harvesting Index

11 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยว
1. ความชื้นของเมล็ด 4. สภาพภูมิอากาศ 2. วิธีการเก็บเกี่ยว 5. ขนาดพื้นที่ 3. ช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยว 6. ชนิดของพืช

12 การสูญเสียของเมล็ดเมื่อเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาไม่เหมาะสม
การร่วงของเมล็ด การหักล้มของต้น 3. การงอกบนต้น 4. การทำลายของศัตรู

13 ปัญหาการเก็บเกี่ยวเมล็ดพืชของประเทศไทย
สภาพดินฟ้าอากาศ (อุณหภูมิ และความชื้น สูง) 1.1 เมล็ดมีความชื้นสูงในขณะเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะผลผลิตที่ต้องเก็บเกี่ยวในฤดูฝน เช่น ข้าวนาปรัง 1.2 เครื่องอบแห้งไม่เพียงพอ ทำให้จุลินทรีย์เข้าระบาด สูญเสียคุณภาพทางโภชนาการ 2. เขตร้อนชื้นมีการระบาดของโรค และแมลงมาก การเก็บเกี่ยวล่าช้าทำให้เกิดการสูญเสียต่อเนื่อง 2.1 ผลผลิต และคุณภาพต่ำ 2.2 ผลผลิตเสียหายเนื่องจากโรคและแมลง 2.3 ปัญหาการเก็บรักษา

14 การจัดการเก็บเกี่ยว 1. วางแผนการปลูกให้เหมาะสม
2. เก็บเกี่ยวเมล็ดเมื่อแก่เต็มที่ และความชื้นเหมาะสม 3. การจัดการกับเมล็ดในขั้นตอนต่อไป เช่นการกะเทาะเมล็ด การอบแห้ง การทำความสะอาด

15 Harvester Model

16 Combine harvester

17 Model of harvester

18 Harvesting Index of corn
Stage of ripeness Stage of ripeness Approximate Characteristics moisture content (%) Milky ripeness Grain stem milky grain Yellow ripeness Yellow stem, slightly green Full ripeness hard grain, straw light yellow Dead ripeness Grain glass-hard, tend to fall out of the chaff. Straw durty yellowish to whitish grey and brittle

19 Harvesting Index of Soy bean
* Moisture Content * Plant characteristics Pod colour Leaf colour Logging of the plant

20 Harvesting Index of Mungbean
In-determinate plant การเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักร มีปัญหา Harvesting Index Day after Flowering (variety) Pod characteristics (Black or brown) 50% of Mature Pod

21 PEANUT Arachis hypogaea L. (Leguminoceae) Annual herb
Used in various ways Contains high oil (44-56%) and protein contents (22-30%)

22 Harvesting Index Age - 70% of pods are fully matured
Seed charactoristics - when internal pericarp of peanut pod turns to brown or black colour Moisture content about 25 to 50 % or higher at harvest (most important factor in the harvesting, drying, storage and marketing of peanut)

23 HARVESTING ON PEANUT

24 คำถาม การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยมีวิธีการเก็บเกี่ยวอย่างไรบ้าง ท่านได้รับมอบหมายให้เก็บเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องมือเก็บเกี่ยวท่านจำเป็นต้องพิจารณาและมีข้อมูลอะไร ดัชนีการเก็บเกี่ยวเมล็ดถั่วเหลืองมีอะไร

25

26 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
S 28-32% เก็บเกี่ยวหักใส่กระสอบ ~ 30 กองรวมกันบนพื้น ~ 7 S 24-26% ขนเข้ายุ้งชั่วคราว ~ 20 S 19-20% ขนเข้ายุ้งบริเวณบ้าน สี (Shelling) สีขาย

27 S 19-20% ขนเข้ายุ้งบริเวณบ้าน
สี (Shelling) สีขาย S 17-18% ลดความชื้น ~ 18 ขายไซโล/โรงงานอาหารสัตว์ S 13-14% ลดความชื้น เก็บเข้าไซโล Fumigate แปรรูป

28 Harvesting Index of Paddy

29 การเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวโพด ใช้เกณฑ์อะไรบ้าง
ปัญหาการเก็บเกี่ยวเมล็ดถั่วเขียวมีอะไร การใช้เครื่องมือในการเก็บเกี่ยวต้องพิจารณาอะไรบ้าง ลักษณะของต้นพืชที่สามารถนำมาใช้ในการเก็บเกี่ยวมีอะไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt Grain Harvesting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google