งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมครั้งที่ 4/2551 สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมครั้งที่ 4/2551 สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมครั้งที่ 4/2551 สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย
15 October 2551 MICT

2 วาระการประชุม วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
PSU & NECTEC IPv6 Exhibition at ITU Asia Telecom. ITS Conference in Phuket First IPv6 Ready Logo in Thailand NTC Conference 2008 วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 การจัดงาน Thailand IPv6 Summit 2008 3.2 IPv6 Workshop by APNIC วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

3 1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 PSU & NECTEC IPv6 Exhibition at ITU Asia Telecom 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

4 (Dr. Passakorn) 1.2 ITS Conference in Phuket Thailand IPv6 Forum
27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

5 1.3 First IPv6 Ready Logo in Thailand
27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

6 1.4 NTC Conference Date: 15-17 December 2008 Place: Sofitel Central Hotel
27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

7 1.5 แจ้งเพื่อทราบอื่นๆ 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

8 วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

9 เรื่องเพื่อพิจารณา การจัดงาน Thailand IPv6 Summit 2008
วัน เวลา -> 17th December 2008 สถานที่ Sofitel Central Hotel, Bangkok จัด IPv6 Demonstration ??? CNR (IPv6 Home Gateway, IPv6 Car, Mini-UCC) CAT Telecom NECTEC ( ) UniNet True

10 การจัดงาน Thailand IPv6 Summit 2008
Waiting for APv6TF Meeting to be confirmed การประสานงานกับ TRIDI Dr. Tanun Jaruvitayakovit 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

11 รายชื่อคณะทำงาน IPv6 Summit
ประธานดำเนินงาน 1. ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รองประธานฯ 2. ดร.ภาสกร ประถมบุตร กรรมการฝ่ายจัดหาทุนสนับสนุน ….. กรรมการฝ่ายปฏิคม และสถานที่ 5. ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ กรรมการฝ่ายนิทรรศการ Co-organise with ThaiREN, NECTEC

12 รายชื่อคณะทำงาน IPv6 Summit
กรรมการฝ่ายทะเบียน 8. ดร.สุรัตน์ ตันเทอดทิตย์ กรรมการฝ่ายเหรัญญิก 9. ดร.เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ กรรมการฝ่าย Invited Speaker & Technical Sessions 10. คุณมงคล อัศวโกวิทกรณ์ 11. คุณพลพัฒน์ วิรัธพันธุ์ กรรมการฝ่าย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1. ดร.นิธิพงศ์ บุญหลง 2. คุณสุรพล สงวนศิลป์ 3. คุณพรเทพ นิวัตยะกุล 4. คุณไพฑูรย์ ไพลุวสันฑาลัย กรรมการฝ่าย Workshop 12. คุณประสงค์ เรืองศิริกูลชัย เลขานุการ 13. ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

13 IPv6 Workshop Run by APNIC team Date 18-19 December 2008
Place? (CAT, or NECTEC Training Centre) Registration fee Standard: 4,000B 30 persons Who will take care? Place and equipment (wait for APNIC via Dr. Panita) Invited letter (+mailing list) together with the Summit Registration (form) and payment 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

14 4. เรื่องอื่นๆ การประชุมครั้งต่อไป Early of Dec 2008?
27/11/2007 Thailand IPv6 Forum


ดาวน์โหลด ppt การประชุมครั้งที่ 4/2551 สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google