งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความแข็ง ของแร่ธาตุ Tale 1 Gypsum 2 Calcite 3 Fluorite 4 Aputite 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความแข็ง ของแร่ธาตุ Tale 1 Gypsum 2 Calcite 3 Fluorite 4 Aputite 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความแข็ง ของแร่ธาตุ Tale 1 Gypsum 2 Calcite 3 Fluorite 4 Aputite 5

2 ความแข็งของแร่ธาตุ Orthoclase6 Quartz 7 Topaz 8 Corundum9 Dimond 10

3 ถ่านหิน แบ่งเป็น Peat Lignite ( ลิก ไนท์ ) Bituminous ( ไบทูมินัส ) Anthracite ( อันทรา ไซท์ ) Dimond ไม่มีสภาพเป็นถ่านหิน

4 ปิโตรเลีย ม มาจากภาษาละติน แปลว่า หิน และน้ำมันเกิดจากอินทรีย์สารต่างๆ ที่สะสมในดินเมื่อนำขึ้นมาใช้จะ ออกมาพร้อมกับก๊าซธรรมชาติ ถ้านำมาแยกส่วนจะได้ เบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันหุง ต้ม น้ำมันหล่อลื่น และยาง มะตอย

5

6 สิ่งแวดล้อม Environment สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ Natural Environment ได้แก่ อากาศ แสงแดด แยกเป็น สิ่งที่มีชีวิต Biotic Environment สิ่งที่ไม่มีชีวิต Abiotic Environment

7 สิ่งที่มนุษย์สร้าง ขึ้น แยกเป็น ๏สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ Physical Environment ๏สิ่งแวดล้อมทางสังคม Social Environment

8 ทรัพยากรธรรมชาติ ม ี 3 ประเภท 1. Perpetual Resources 2. Non-Renewable stock Resources น้ำมัน 3. Renewable Resources หรือ Flow Resources

9 Renewable Res… ได้แก่ Solar Radiation Wind Water Soil Plants Animals

10 ป่า จัดรวมในกรณีที่มีการปลูก ทดแทน Non Renew Res. ได้แก่ Fossil fuels ( ถ่านหิน แก๊ส น้ำมันดิบ ) Crude Oil Nuclear Nuclear fuels ( ยูเรเนียม ธอ เลี่ยม ) แร่ธาตุบางชนิด สามารถ reused แต่ไม่สามารถ replaced

11 Renewable Resources Biomass คือ วัสดุจากพืชหรือสัตว์ที่ทำให้เกิด fuel Wood -- ให้ความร้อนโดยตรง -- ประกอบอาหาร -- ให้น้ำเดือด -- ให้แสงสว่าง Waste ขยะต่างๆ ที่ทำให้เกิดแก๊ส เรียกว่า Biogas

12 Hydroelectric Power เขื่อนจากพลังน้ำ Solar Power พลังงานจากแสงอาทิตย์ Wind Power ใช้พลังงานจากกังหันลม

13 พลังงาน ๏พลังงานที่เกิดโดยธรรมชาติ สร้างขึ้นไม่ได้และทำลายไม่ได้ แต่จะเปลี่ยนรูปร่างจากรูปหนึ่ง ไปสู่อีกรูปหนึ่ง ๏พลังงานปรมาณู ( Nuclear fuel ) เป็นของเหลวที่ทำให้อุณหภูมิ สูงมาก ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ

14 พลังงาน ๏ Work = force + distance ๏การยกของ potential energy พลังงานศักย์ ๏การทิ้งของ kinetic energy พลังงานจลน์ ๏ Low of conservation of energy = potential + kinetic ๏ Kinetic energy = mass + velocity (Thermol Energy )

15 ๏ Energy= The ability to do work ๏ Potential Energy = Stored Energy ๏ Kinetic Energy = motion ๏ Geothermal Energy ได้ จาก ภูเขาไฟ น้ำพุร้อน หรือ Heat Pock เป็นพลังงาน จากของแข็งภายในโลก ๏ Ocean thermal Energy จากมหาสมุทร

16 น้ำมันหรือพลังงานจากอินทรีย์ สาร (Fossil Fuels) ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น้ำมัน พลังงานจากแสงแดด (Solar Energy) เป็นแหล่งรวมความร้อน ใช้ใน การขับเคลื่อน หรือเดิน เครื่องจักร หรือใช้ในบ้านเรือน

17 การทำงานของ พลังงานจากแสงแดด 1. การสังเคราะห์แสง CO 2 + H 2 O Sugar + O 2 หรือ 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6O 2 2. การระเหยของน้ำ จะได้ พลังงาน Sugar + O 2 การ ระเหย CO 2 + H 2 O แสงแดด Sunlig ht

18 พลังงานจากกระแสน้ำ (Tidal Energy) ใช้ในประเทศที่ติดกับอ่าวได้ พลังงานน้อย พลังงานจากท้องทะเล (Ocean Thermal Energy) ใช้ปั่นกระแสไฟฟ้า

19 พลังงานจากลม (Wind Energy) สามารถปั่นกระแสไฟ ใช้ใน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้ ระบบการเคลื่อนไหวของกระแส อากาศแทนกระแสไฟฟ้า พลังงานจากคลื่น (Wave Energy) ใช้ในอุตสาหกรรมบาง ประเภท แต่ได้พลังงานน้อย

20 Solar Energy ๏ Oil และ gas เป็น chemical ๏ Potential Energy เมื่อเผาไหม้และปล่อยความร้อน ออกเป็น Thermal Energy เวลาที่ เราเอามือถูกันเกิดความร้อน แปลว่า เราเปลี่ยนจาก Kinetic Energy Thermal Energy

21 วัสดุทดแทนน้ำมัน Synthetic Fuel ๏ได้แก่ ถ่านหิน หินน้ำมัน tar sand ๏วิธีทำ คือ เผาถ่านหินให้ร้อน โดยใช้ความดันสูง ถ่านจะ กลายเป็นแก๊ซ และดึงสิ่งปนเปื้อน ออก นำมากลั่นได้ Fuel oil แต่ ไม่สะอาดเท่าแก๊ซมีเทน (Methane CH 4 )

22 หินน้ำมัน เป็นหินที่มี Kerogen เป็น พลังงานรวมกับสารประเภท ไฮโดรคาร์บอน มีลักษณะเป็น Wax เมื่อนำหินมาบีบอัดด้วย ความร้อนกว่า 900 0 F จะได้ น้ำมัน แต่จะมีกากที่ไม่ สามารถขจัดให้สูญสลายได้ เกิดมลพิษแก่ดินสูงมาก จึงไม่ มีใครทำ

23 Tar sand ต้องแยกชิ้นส่วนแบบทำ เหมืองแร่ เติมน้ำร้อนและไอน้ำ ได้แก๊สและน้ำมัน แต่ใช้ปริมาณ มากได้น้ำมันน้อย ค่าใช้จ่ายสูง นำมาสู่การใช้น้ำมันจากพืช เช่น ข้าว อ้อย น้ำมันพืช เช่น ปาล์ม เมล็ดทานตะวัน

24

25

26 การกลั่น

27 CH 3 OH หรือ Mathanol = Wood Alcohol CH 3 CH 2 OH = Ethanol มาจากข้าว คือ Grain Alcohol Grape juice มาจากการหมัก Gasohol

28 ปัญหาเรื่องแร่และพลังงาน - แร่มีราคาไม่แน่นอน - นโยบายทางการเมือง ทำให้เกิดปัญหา - พลังงาน ใช้มากอย่างไม่ ประหยัด การแก้ Recycle นำกลับมาใช้ Subsitution หาวัสดุทดแทน โปรดอ่านเอกสารประกอบฉบับที่ 8 Recycle และ Replace


ดาวน์โหลด ppt ความแข็ง ของแร่ธาตุ Tale 1 Gypsum 2 Calcite 3 Fluorite 4 Aputite 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google