งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Welcome to Food for Health.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Welcome to Food for Health."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Welcome to Food for Health

2 Food for Health  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย  องค์ประกอบของอาหาร  สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ  อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค  อุปนิสัยการรับประทาน  อาหารกับสุขภาพ  ปัญหาโภชนาการ  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร

3 กลางภาค 140 คะแนน ปลายภาค 140 คะแนน
 บรรยาย สัปดาห์ละ 3 คาบ ( น.)  รวม สัปดาห์  สอบข้อเขียน 2 ครั้ง (100 %) กลางภาค คะแนน ปลายภาค คะแนน

4 Let’s go...

5 ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับสุขภาพ
 คำจำกัดความของ อาหาร สุขภาพ และโภชนาการ  ค่ามาตรฐานที่ใช้อ้างอิงคุณค่าทางโภชนาการ  ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ  การแบ่งกลุ่มและตัวอย่างอาหารกลุ่มต่างๆ  ความสำคัญและบทบาทต่อร่างกาย  ระบบการย่อยและดูดซึมอาหาร ปัญหาที่พบ  ตัวอย่างปัญหาโภชนาการในประเทศไทย

6 References  Foundations and clinical applications of nutrition.
(Grodner, Anderson and DeYoung )  สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย (ชูศักดิ์ เวชแพทย์ และ กันยา ปาละวิวัธน์. 2536)  อาหารกับสุขภาพในแนววัฒนธรรม (ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์. 2541)  องค์รวมแห่งสุขภาพ (พระไพศาล วิสาโล - บรรณาธิการ )  เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง (พิมพร ลีลาพรพิสิฐ )

7 References (continued)
 ชีวเคมี (มนตร์ จุฬาวัฒนฑล และ ประหยัด โกมารทัต - บรรณาธิการ. 2536)  สุขภาพผู้ใหญ่วัยทำงาน (รุ่งรวี บริราษ. 2530)  อาหารรักษาโรค (วิจิตร บุณยะโหตระ. 2533)  10 ปี สถาบันวิจัยโภชนาการ (สถาบันวิจัยโภชนาการ )  การแพทย์นอกระบบ -177 ทางเลือกไปสู่สุขภาพ (สุวิชญ์ ปรัชญาปารมิตา. 2541)  อาหารเพื่อสุขภาพ (โอวาท นิติทัณฑ์ประภาศ. 2529)

8 อาหาร (Foods) หมายถึง สิ่งที่รับประทานได้
ไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ตาม ประกอบด้วย 2 ส่วน - Nutrients - Non-nutrients

9 แบ่งตามคุณสมบัติทางเคมี
ประเภทของอาหาร แบ่งตามคุณสมบัติทางเคมี  Protein  Carbohydrates  Lipids (Fat)  Minerals  Vitamins  Water

10 แบ่งตามคุณประโยชน์หลัก
ประเภทของอาหาร แบ่งตามคุณประโยชน์หลัก  ให้พลังงานเป็นหลัก - Carbohydrates & Lipids - Protein  ช่วยในการเจริญเติบโต เสริมสร้างและ ซ่อมแซม - Minerals - Vitamins

11 ประเภทของอาหาร แบ่งตามปริมาณที่ร่างกายต้องการ  Macronutrients
- Protein - Carbohydrates - Lipids (Fat)  Micronutrients - Minerals - Vitamins

12 ประเภทของอาหาร แบ่งตามหลักโภชนาการ
 หมู่ 1 เนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง (โปรตีน วิตามิน เกลือแร่)  หมู่ 2 ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน (คาร์โบไฮเดรต)  หมู่ 3 ผักสีเขียว สีเหลือง (วิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร)  หมู่ 4 ผลไม้ (วิตามิน แร่ธาตุ มีคาร์โบไฮเดรตบ้าง)  หมู่ 5 น้ำมันและไขมัน (ไขมัน-ให้พลังงาน)

13 แบ่งตามความสามารถในการสร้างของร่างกาย
ประเภทของอาหาร แบ่งตามความสามารถในการสร้างของร่างกาย  Nonessential nutrients  Essential nutrients - Glucose - Linoleic acid , Linolenic acid - Amino acids บางตัว - Vitamins - Minerals - Water

14 สุขภาพ (Health) Health is a state of complete physical, mental,
and social well-being (and not merely the absence of disease and infirmity) สุขภาพ คือสุขภาวะโดยสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต และทางสังคม

15 สุขภาพ - คุณภาพชีวิต  คุณภาพชีวิตทางสังคม  คุณภาพชีวิตทางจิต
 คุณภาพชีวิตทางกายหรือทางวัตถุ  คุณภาพชีวิตทางสังคม  คุณภาพชีวิตทางจิต  คุณภาพชีวิตทางปัญญา

16 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
 ปัจจัยส่วนบุคคล - กรรมพันธุ์ - พฤติกรรม - ความเชื่อ (belief) และจิตวิญาณ (spirit)  ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม - สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ - สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ - สิ่งแวดล้อมทางสังคม

17 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ (ต่อ)
 ปัจจัยจากระบบบริการสังคม - การครอบคลุมและเข้าถึงประชากร - ความหลากหลายของการให้บริการ - การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ  วัคซีน  พฤติกรรม - Rabies vaccine - Hepatitis B vaccine

18 โภชนาการ (Nutrition)  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับสิ่งมีชีวิต - ชนิดและปริมาณสารอาหารที่ร่างกายต้องการ - หน้าที่และบทบาทของสารอาหาร - ปัญหาทุพโภชนาการ - การป้องกันและเฝ้าระวังมิให้มีปัญหาทางโภชนาการ

19 ค่ามาตรฐานด้านโภชนาการ
 Recommended Dietary Allowance (RDAs) = ปริมาณสารอาหารที่ประชาชนในแต่ละภูมิภาคควรได้รับ เพื่อไม่ให้เกิดโรคขาดสารอาหาร  Dietary Reference Intakes (DRIs) = ปริมาณสารอาหารที่ประชาชนในแต่ละภูมิภาคควรได้รับ เพื่อไม่ให้เกิดโรคขาดสารอาหาร และลดโอกาสเกิดโรคอันเนื่องมาจากอาหาร

20 การประเมินค่า DRIs พิจารณาจาก  ข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
 บทบาทการลดโอกาสเกิดโรคหรือสภาวะบางอย่าง  ข้อมูลปัจจุบัน - ระดับการบริโภคอาหารของกลุ่มคน

21 องค์ประกอบของ DRIs  Estimated Average Requirement (EAR)
 Recommended Dietary Allowance (RDA)  Adequate Intake (AI)  Tolerable Upper Intake Level (UL)

22

23

24

25

26 พลังงานจากสารอาหาร กำหนดเป็น calorie
โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้ 4 Cal ไขมัน 1 กรัม ให้ 9 Cal

27

28

29

30

31 การย่อยอาหาร

32

33

34 ขั้นตอนการย่อยและดูดซึมอาหาร

35 ปัญหาในระบบย่อยอาหาร
 Ulcer - Gastric ulcer - Duodenal ulcer  Gall stone (นิ่วในถุงน้ำดี) - protein - calcium salt of bilirubin - cholesterol  อาหารไม่ย่อย


ดาวน์โหลด ppt Welcome to Food for Health.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google