งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส้นตรงและระนาบในสามมิติ (Lines and Planes in Space)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส้นตรงและระนาบในสามมิติ (Lines and Planes in Space)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เส้นตรงและระนาบในสามมิติ (Lines and Planes in Space)
ในการคำนวณทางเรขาคณิตในระบบสามมิติมักจะเริ่มต้น ด้วยการศึกษาเกี่ยวกับเส้นตรงและระนาบ โดยในการศึกษา เรื่องนี้จะใช้รากฐานความรู้ในเรื่องผลคูณเชิงสเกลาร์และ ผลคูณเชิงเวกเตอร์เป็นหลัก ความรู้ในเรื่องเส้นตรงและ ระนาบ สามารถนำไปประยุกต์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเส้นโค้ง ในสามมิติต่อไป

2

3 การหาเวกเตอร์ซึ่งมีทิศทางเดียวกับทิศทาง
จากจุด P1 ไปยังจุด P2 และมีขนาดเท่ากันกับ ระยะทางระหว่างจุด P1 และจุด P2

4 ถ้า L เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด P0(x0,y0 ,z0)
และ (x,y,z) เป็นจุดใดๆ บนเส้นตรง L หรือ เป็นเวกเตอร์ที่ขนานกับเส้นตรง L

5 ขนานกัน ถ้า v เป็นเวกเตอร์ใดๆ ที่ขนานกับเส้นตรง L แล้ว

6 เวกเตอร์ v และเวกเตอร์
ขนานกัน

7

8 The standard parametric equation of the line.
เราเรียกสมการทั้งสาม นี้ว่า สมการอิงตัวแปรเสริมมาตรฐานสำหรับเส้นตรง The standard parametric equation of the line.

9 หมายเหตุ 1. เพื่อความสะดวกจะเรียก “สมการอิงตัวแปรเสริมมาตรฐานสำหรับเส้นตรง” อย่างย่อว่า “สมการอิงตัวแปรเสริม”

10 หมายเหตุ 2. บางครั้งเพื่อความสะดวกจะเขียนสมการอิงตัวแปรเสริม ในรูป เมื่อ เป็นจำนวนจริงใดๆ

11 จงหาสมการอิงตัวแปรเสริม สำหรับเส้นตรงที่ผ่านจุด (-2,0,4)
และขนานกับเวกเตอร์ <2,4,-2>

12 P0(x0,y0 ,z0) และขนานกับเวกเตอร์ v=<v1, v2, v3>
หมายเหตุ สมการอิงตัวแปรเสริมสำหรับเส้นตรงที่ผ่านจุด P0(x0,y0 ,z0) และขนานกับเวกเตอร์ v=<v1, v2, v3> เป็นไปได้หลายสมการ!!!

13 จงหาสมการอิงตัวแปรเสริม สำหรับเส้นตรงที่ผ่านจุด (-3,2,-3)
และจุด (1,-1,4)

14 หมายเหตุ สมการอิงตัวแปรเสริมสำหรับเส้นตรงที่ผ่านจุด
จุดสองจุด เป็นไปได้หลายสมการ!!!

15 เส้นตรงมีความยาวไม่จำกัด ส่วนของเส้นตรงมีความยาวจำกัด
เส้นตรงและส่วนของเส้นตรง (Line and Line Segment) เส้นตรงและส่วนของเส้นตรงมีลักษณะคล้ายกัน แต่ต่างกันตรงที่ เส้นตรงมีความยาวไม่จำกัด แต่ ส่วนของเส้นตรงมีความยาวจำกัด

16 เส้นตรงที่ผ่านจุด (-3,2,-3)
และจุด (1,-1,4)

17 ส่วนของเส้นตรงระหว่างจุด (-3,2,-3)
และจุด (1,-1,4)

18 จงหาสมการอิงตัวแปรเสริม สำหรับส่วนของเส้นตรง
ระหว่างจุด (-3,2,-3) และจุด (1,-1,4)

19 หมายเหตุ สมการอิงตัวแปรเสริมสำหรับส่วนของเส้นตรง
เป็นไปได้หลายสมการ!!!

20 เส้นตรงสองเส้นต่อไปนี้ขนานกันหรือไม่
L1 : x=3-2t, y=4+t, z=6-t L2 : x=5-2t, y=-2+2t, z=7-2t

21 เส้นตรงสองเส้นต่อไปนี้ขนานกันหรือไม่
L1 : x=5+3t, y=4-2t, z=-2-3t L2 : x=-1+9t, y=5-6t, z=3-9t

22 เส้นตรงสองเส้นต่อไปนี้ขนานกันหรือไม่
L1 : x=3-2t, y=4+t, z=6-t L2 : x=5+2t, y=-2-2t, z=7+2t

23 จงหาจุดตัดระหว่างเส้นตรง
L1 : x=1+2t, y=2-t, z=4-2t L2 : x=9+t, y=5+3t, z=-4-t

24 จงหาจุดตัดระหว่างเส้นตรง
L1 : x=4t, y=1-2t, z=2+2t L2 : x=1+t, y=1-t, z=-1+4t

25 จงหาสมการอิงตัวแปรเสริมของเส้นตรงที่ผ่านจุด (3,-3,-1) และ
ขนานกับเวกเตอร์ i+j+k

26 จงหาสมการอิงตัวแปรเสริมของเส้นตรงที่ผ่านจุด (1,2,-1) และจุด
(-1,0,1)

27 จงหาสมการอิงตัวแปรเสริมของเส้นตรงที่ผ่านจุด (3,-2,-1) และ
ขนานกับเส้นตรง x=1+2t, y=2-t, z=3t

28 จงหาสมการอิงตัวแปรเสริมของเส้นตรงที่ผ่านจุด (1,1,1) และ
ขนานกับแกน x

29 จงหาสมการอิงตัวแปรเสริมของเส้นตรงที่ผ่านจุด (2,3,0) และ
ตั้งฉากกับเวกเตอร์ <1,2,3> และ เวกเตอร์ <3,4,5>

30 จงหาจุดตัดระหว่างเส้นตรง
L1 : x=1+2t, y=2+3t, z=3+4t L2 : x=2+t, y=4+2t, z=-1-4t

31 จงหาจุดตัดระหว่างเส้นตรง
L1 : x=1+2t, y=2+3t, z=3+4t L2 : x=2+t, y=4+2t, z=-2-4t

32 จุด (3,5,7) อยู่บนเส้นตรง L1 : x=1+2t, y=2+3t, z=3+4t หรือไม่?

33 ระนาบในสามมิติ ระนาบ xy ระนาบ xz ระนาบ yz

34 ระนาบ z=2 ระนาบ y=2 ระนาบ x=2

35 Top view Front view Side view

36 เวกเตอร์แนวฉาก (normal vector)
เรียกเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับระนาบว่า เวกเตอร์แนวฉาก (normal vector)

37 สังเกตว่าเวกเตอร์ในแนวระนาบ จะตั้งฉากกับ normal vector ที่
ตั้งฉากกับระนาบเสมอ

38 ถ้าจุด (x0,y0 ,z0) อยู่บนระนาบ เราสร้างเวกเตอร์ใดๆ ที่อยู่บนระนาบได้
ดังนี้ หรือ โดยที่ (x,y ,z) เป็นจุดใดๆ บนระนาบ

39 และเวกเตอร์ดังกล่าวต้องตั้งฉากกับ normal vector <A,B,C>
ดังนั้น จะได้ว่า

40 ดังนั้นสมการระนาบคือ
หรือ หรือ เมื่อ

41 จงหาสมการระนาบที่ผ่านจุด (-3,0,7) และตั้งฉากกับ
เวกเตอร์ <5,2,-1>

42 จงหาเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับระนาบ 3x+4y-5z=6

43 หมายเหตุ เวกเตอร์ซึ่งตั้งฉากกับระนาบมีหลายเวกเตอร์

44 จุด (2,5,4) อยู่บนระนาบ 3x+4y-5z=6 หรือไม่?

45 จงหาสมการระนาบที่ผ่านจุด (1,2,-1),(2,3,1) และ (3,-1,2)

46 เส้นตรง L : x=3+2t, y=4-6t, z=-3+10t ตั้งฉากกับระนาบ x-3y+5z=12 หรือไม่?

47 เส้นตรง L : x=x0+v1t, y=y0+v2t, z=z0+v3t ตั้งฉากกับระนาบ Ax+By+Cz=D หรือไม่? ให้ดูว่า เวกเตอร์ <v1, v2, v3> ขนานกับเวกเตอร์ <A,B,C> หรือไม่?

48 เส้นตรง L : x=3+8t, y=4+5t, z=-3-t ขนานกับระนาบ x-3y+5z=12 หรือไม่?

49 เส้นตรง L : x=x0+v1t, y=y0+v2t, z=z0+v3t ขนานกับระนาบ Ax+By+Cz=D หรือไม่? ให้ดูว่า เวกเตอร์ <v1, v2, v3> ตั้งฉากกับเวกเตอร์ <A,B,C> หรือไม่?

50 เนื่องจากเส้นตรง L : x=3+8t, y=4+5t, z=-3-t ไม่ขนานกับระนาบ x-3y+5z=12 เส้นตรงดังกล่าว ตัดกับ ระนาบ ณ จุดใด?

51 ระนาบ 3x-4y+5z=0 ขนานกับระนาบ -6x+8y-10z-4=0 หรือไม่?

52 ระนาบ A1 x+B1 y+C1 z=D1 ขนานกับระนาบ A2 x+B2 y+C2 z=D2 หรือไม่? ให้ดูว่า เวกเตอร์ <A1, B1, C1> ขนานกับเวกเตอร์ <A2, B2, C2> หรือไม่?

53 ระนาบ 2x-4y+4z=7 ขนานกับระนาบ 6x+2y-3z=2 หรือไม่?

54 เราพบว่าถ้าระนาบ A1 x+B1 y+C1 z=D1 ไม่ขนานกันระนาบ
และเส้นตรงดังกล่าวจะขนานกับเวกเตอร์ <A1, B1, C1> x <A2, B2, C2> และนอกจากนี้ทำให้เราได้มุมระหว่างระนาบโดยปริยายคือ หรือ

55 จงหาสมการเส้นตรงที่เกิดจากการตัดกันของระนาบ
2x-4y+4z=7 และระนาบ 6x+2y-3z=2 และมุมระหว่าง ระนาบทั้งสอง

56 เวกเตอร์แนวฉาก (normal vector) ของระนาบทั้งสองคือ

57 จงหาจุดตัดระหว่างเส้นตรง
L1 : x=t, y=2-t, z=1+t L2 : x=2+2t, y=3+t, z=6+5t และระนาบที่เกิดจากเส้นตรงเหล่านี้


ดาวน์โหลด ppt เส้นตรงและระนาบในสามมิติ (Lines and Planes in Space)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google