งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายครั้งที่ 2: Stack

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายครั้งที่ 2: Stack"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Stack 204311การจัดการแฟ้มข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล File Management and Data Structure

2 บรรยายครั้งที่ 2: Stack
วัตถุประสงค์ : นักศึกษาสามารถ อธิบายโครงสร้างข้อมูลแบบ Stack ได้ถูกต้อง เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic ในการดำเดินการต่าง ๆ ตามโครงสร้างข้อมูลแบบ Stack ได้แก่การ Push และ Pop

3 หัวข้อการบรรยาย แนะนำ Stack โอเปอร์เรชั่นพื้นฐานที่ทำกับแสตก
แสตกรูปแบบอื่นๆ การประยุกต์ใช้แสตก

4 แนะนำ Stack

5 แนะนำ Stack C B A

6 แนะนำ Stack C B A

7 แนะนำ Stack E D F B A

8 แนะนำ Stack E D F B A

9 แนะนำ Stack D F B A

10 ขบวนการพื้นฐานที่ทำกับแสตก
Push Pop Empty Full

11 ขบวนการพื้นฐานที่ทำกับแสตก
ตัวอย่าง

12 ขบวนการพื้นฐานที่ทำกับแสตก
// Stack.cpp #include <stdio.h> #include <conio.h> int top = 0; void PrintStack(char *); int Push(char *, char); char Pop(char *); int IsEmpty(char *); // 0 Not Empty, 1 Empty int IsFull(char *); // 0 Not Full, 1 Full

13 ขบวนการพื้นฐานที่ทำกับแสตก
main() { char select=0; char stack[10] = {'\0', '\0', '\0', '\0', '\0', '\0', '\0', '\0', '\0', '\0'}; char element; clrscr(); do printf("\n\nMenu\n"); printf("======\n"); printf("1. Push\n"); printf("2. Pop\n"); printf("3. Exit\n"); printf("Please select operation: "); select = getche(); switch(select) { case '1': printf("\nEnter a character to push: "); element = getche(); Push(stack, element); break; case '2': printf("\nPop stack and get: %c", Pop(stack)); default : } PrintStack(stack); } while(select != '3'); return(0);

14 ขบวนการพื้นฐานที่ทำกับแสตก
printf("1. Push\n"); printf("2. Pop\n"); printf("3. Exit\n"); printf("Please select operation: "); select = getche(); switch(select) { case '1': printf("\nEnter a character to push: "); element = getche(); Push(stack, element); break; case '2': printf("\nPop stack and get: %c", Pop(stack)); default :

15 ขบวนการพื้นฐานที่ทำกับแสตก
int Push(char * stack, char element) { stack[top] = element; top += 1; // incrase top by 1 return top; }

16 ขบวนการพื้นฐานที่ทำกับแสตก
char Pop(char * stack) { char topelement; topelement=stack[top-1]; stack[top-1]='\0'; top -= 1; return(topelement); }

17 ขบวนการพื้นฐานที่ทำกับแสตก
void PrintStack(char * stack) { int i = 0; printf("\n"); for(i=9;i>=0;i--) printf("\n | %c |", stack[i]); } printf("\n _____"); printf("\n Top : %d", top);

18 แสตกรูปแบบอื่นๆ ลิงค์แสตก

19 กระประยุกต์ใช้แสตก การคำนวณ และการแปลงนิพจน์ทางคณิตศาสตร์
แนวคิดในการคอมไพล์ Factorials Fibonacci


ดาวน์โหลด ppt บรรยายครั้งที่ 2: Stack

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google