งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. ทัศนะอันหลากหลายของความหมาย social Analysis and synthesis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. ทัศนะอันหลากหลายของความหมาย social Analysis and synthesis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. Epistemology ญาณวิทยา - what and How ในการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์สังคม
2. ทัศนะอันหลากหลายของความหมาย social Analysis and synthesis 2.1 การวิเคราะห์หมายถึง การค้นหาสาเหตุ (cause) Monoeause = การลงทุน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขี้น Multicausc = ลงทุน X การเพิ่มเทคโนโลยี X การศึกษาและพัฒนาบุคคล ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ภายใต้เงื่อนไขบรรยายการ เป็นประชาธิปไตย Multicausc X Codition = ลงทุน X การเพิ่มเทคโนโลยี X การศึกษาและ พัฒนาบุคคล ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ภายใต้ เงื่อนไขบรรยากาศเป็นประชาธิปไตย

2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ความหมายคือการดูเบื้องหลัง ดูสิ่งที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์หนึ่ง ๆเช่น โง่ยังกะเด็กเลี้ยงควาย ความจริง เด็กเลี้ยงควายมีความรับผิดชอบสูง ต้องดูแลควายซึ่งมีคุณค่าต่อชีวิตชาวนาเป็นอย่างมากดูเบื้องหลัง มิใช่ดูสาเหตุ แต่จะใช้มากกับวิธีคิด ที่เราเชื่อว่าสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏออกมาสู่สายตาภายนอกนั้น เป็นปรากฏการณ์ (phenomena) มันเป็นรูปแบบ (form) แต่เบื้องหลังนั้นจะต้องมีสิ่งที่เป็นแก่นสาร(essence) หรือต้องมีเนื้อหา คุณค่า (content,value) เพราะฉะนั้น จะต้องเข้าใจการกระทำที่มีลักษณะการใช้สัญลักษณ์ (Symbolic Action) เช่น พิธีมิสซา การหักขนมปัง แต่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ คือ การแบ่งปัน การวิเคราะห์เพื่อการปลุกจิตสำนึก โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ - สังเคราะห์นั่นเอง สามารถ ใช้เป็นเครื่องมือในการปลุกจิตสำนึก มนุษย์ทุกวันนี้ทำอะไรขาดสำนึก เช่น เรามักจะได้ยินเด็กถามว่าทำไม ทำไมในเรื่องต่าง ๆ แสดงว่าเด็กสนใจ อยากรู้ มีจิตสำนักในเรื่องนั้น จึงเป็นมนุษย์เจ้าปัญหา ก็เพราะมีจิตสำนึกอยากรู้ เรียกว่ามนุษย์รู้จักตั้งคำถาม ปัจจุบันมนุษย์รู้แต่การตอบคำถาม นักเรียน นักศึกษา รู้แต่การตอบข้อสอบ การหาทางแก้ไขหาไปเรื่อย ๆ (ยกตัวอย่าง เก้าอี้ 1 ตัว อยู่กลางห้อง) -เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจ ใครจะเป็นคนนั่ง จะต้องตั้งคำถามแปลก ๆ

3 - เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอำนาจว่า ใครจะเป็นคนนั่ง เพราะฉะนั้นจะต้องตั้งคำถามแปลก ๆ
When I give food to the poor. The call me a saint. When I ask why the poor have no food. They call me a communist. 2.4 การวิเคราะห์คือการแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ ออกมาเป็นชิ้นส่วน(parts) เช่น การเปิดเครื่องยนต์ก็จะเห็นชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น คำว่า ความสัมพันธ์ (Relationship) เป็นค่าสำคัญที่สุดในสังคมศาสตร์ เป็นนามธรรมต้องคิด ใช้การพิจารณาไตร่ตรองจึงต้องใช้การวิเคราะห์-สังเคราะห์จึงจะเข้าใจสิ่งนี้ได้ (นักวิชาการใช้ ตีออกมาเป็นความสัมพันธ์เชิงเลขาคณิต ) แต่ชาวบ้าน ใช้สัญลักษณ์เป็นรูปต้นไม้ บ้าน ไม่ว่าจะเป็นอะไร เป้าหมายและหลักการ ก็คือ การแสดงความ สัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อย ๆ นั้นเอง

4 3. การวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นวิธีการคิดในระดับหนึ่ง
ระบบคิดอาจแบ่งเป็นตามวิถีชีวิตของคน ทุกวันจะมีลักษณะเช่นนี้ ขั้นที่ 1 การรู้จัก (to know) - มันคืออะไร ขั้นที่ 2 การเข้าใจ (to comprehend) - เมื่อคืนนอนไม่หลับจึงมานอนในห้องทำงาน ขั้นที่ 3 การประยุกต์ (to apply) แครอทแทนมะละกอ ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ (to analysis) ขั้นที่ 5 การสังเคราะห์ (to synthesis) ขั้นที่ 6 การตัดสิน วินิจฉัย (to judge) การประเมินค่าแก่สิ่งใด ดี / เลว ชอบไม่ชอบหลังผ่าน กระบวนการมาแล้ว - ปัญหาของชาวบ้านเราเข้าไม่ถึง เพราะมันเป็นรูปของการต่อของเล่น jigsaw โดยทั่วไประบบคิด เราถูกฝึกเป็นแบบแยกส่วน จึงไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ - ตัวอย่างคนสมัยก่อน ทราบความสัมพันธ์ ระหว่าง พระอาทิตย์ แสงสว่าง และระยะเวลา

5 - การวินิจฉัยของแพทย์ บอกว่าเป็นโรคอะไร?
- การวินิจฉัยของแพทย์ บอกว่าเป็นโรคอะไร? ท้ายทอย ปวดตรงไหน ปวดแบบไหน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ปวดหัว ตุ๊บ ๆ ปวดเวลาไหน เวลาคิดมาก

6 เชื่อมต่อปฏิสัมพันธ์ของ องค์ประกอบต่าง ๆ ภายใน
คิดเป็นกระบวนการ ต้องมองเห็นว่าระบบทับซ้อน อย่างไม่มีที่ติ System Thinking จะต้องจับความสัมพันธ์หรือ ปฏิสัมพันธ์ให้ได้ คิดแบบสัมพันธ์กับบริบท หน้า 87

7 System Thinking หรือวิธีคิดเชิงกระบวนระบบเป็นรากฐานของ
Chaos Theory and Complexity Theory ทั้งสองทฤษฎีถือเป็น New Science ในศตวรรษที่ คือ วิทยาศาสตร์ใหม่ ได้กลับเข้ามามีความสัมพันธ์กับ ภูมิปัญญาดั้งเดิมของความรู้ กชกร ชิณะวงศ์ บรรณาธิการ กระบวนการเชิงสร้างสรรค์ : คืนพลังสู่ชุมชน กรุงเทพฯ : สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาคม. หน้า 85


ดาวน์โหลด ppt 2. ทัศนะอันหลากหลายของความหมาย social Analysis and synthesis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google