งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบ 1. สแตก (stack) หมายถึงอะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบ 1. สแตก (stack) หมายถึงอะไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบ 1. สแตก (stack) หมายถึงอะไร
3. กำหนดข้อมูลสแตกเป็นตัวแปรสาธารณะ ไว้ดังนี้ const n = 5 Type person =record No = integer; Name = string[100]; end; var stack : array[1..n] of person top : integer; สามารถวาดรูปแทนสแตก ได้อย่างไร 4. จงแปลง นิพจน์ infix เป็น postfix และหาผลลัพธ์ 4*7-5*3^2^2/3

2 ค่าที่อ่านมา ค่าในสแตก postfix 4 * 7 4,7 - 4,7,* 5 4,7,*,5 - * 3 4,7,*,5,3 ^ - * ^ 2 - * ^ ^ 4,7,*,5,3,2 4,7,*,5,3,2,2 / - / 4,7,*,5,3,2,2,^,^,* 4,7,*,5,3,2,2,^,^,*,3 4,7,*,5,3,2,2,^,^,*,3,/,-

3 ค่าที่อ่านมา การคำนวณ ค่าที่อยู่ในสแตก 4 7 4,7 * 4*7 28 5 28,5 3 28,5,3 2 28,5,3,2 28,5,3,2,2 ^ 2^2 28,5,3,4 3^4 28,5,81 5*81 28,405 28,405,3 / 405/3 28,135 - 28-135 -107


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบ 1. สแตก (stack) หมายถึงอะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google