งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. วชิระ หล่อประดิษฐ์. ตัว ดำเนินกา ร ศัพท์เฉพาะตัวอย่ าง ผลลัพธ์ ให้ a=3; b=2; <Less thana < b;False >Greater thana > b;True <=Less than or equal.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. วชิระ หล่อประดิษฐ์. ตัว ดำเนินกา ร ศัพท์เฉพาะตัวอย่ าง ผลลัพธ์ ให้ a=3; b=2; <Less thana < b;False >Greater thana > b;True <=Less than or equal."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. วชิระ หล่อประดิษฐ์

2

3

4

5 ตัว ดำเนินกา ร ศัพท์เฉพาะตัวอย่ าง ผลลัพธ์ ให้ a=3; b=2; <Less thana < b;False >Greater thana > b;True <=Less than or equal a <= b; False >=Greater than or equal a >= b; True ==Equala == b; False !=Not equala != b; True ใช้ในการแสดงการเปรียบเทียบ ค่าที่ได้จะเป็นค่าความจริง

6 หากต้องการสร้างโปรแกรม ประยุกต์งานคำนวณ ให้สามารถ วนซ้ำการคำนวณค่าโบนัส ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตามรูปแบบโปรแกรมดังนี้ Report Bonus ******************************* ******************************* ** Code=> 101 Name=> Wachira Summit=> 55000 ******************************* ******************************* ** Bonus=> 16500.00 ******************************* ******************************* ** Calculate Again (y/n)?=> y ******************************* ******************************* ** Code=> 102 Name=> Thiraporn Summit=> 65000 ******************************* ******************************* ** Bonus=> 17000.00 ******************************* ******************************* ** Calculate Again (y/n)?=> n Bye Bye! Report Bonus ******************************* ******************************* ** Code=> 101 Name=> Wachira Summit=> 55000 ******************************* ******************************* ** Bonus=> 16500.00 ******************************* ******************************* ** Calculate Again (y/n)?=> y ******************************* ******************************* ** Code=> 102 Name=> Thiraporn Summit=> 65000 ******************************* ******************************* ** Bonus=> 17000.00 ******************************* ******************************* ** Calculate Again (y/n)?=> n Bye Bye!

7

8 Start End เงื่อนไข คำสั่ง ไม่ตรงเงื่อนไข ตรงเงื่อนไข

9  รูปแบบคำสั่ง for ( ตัวแปร = ค่าเริ่มต้น ; นิพจน์ตรวจสอบ เงื่อนไข ; ค่าเพิ่มหรือค่าลด ) { คำสั่ง ; }  ตัวอย่างการใช้ For #include main() {char name[30]; int n; for (n = 1; n < 6; n++) { printf (“No. => %d”,n); printf (“Name is => ”); scanf (“%s”, name); }

10  รูปแบบคำสั่ง ตัวแปร = ค่าเริ่มต้น while ( นิพจน์ตรวจสอบเงื่อนไข ) { คำสั่ง ; ค่าเพิ่มหรือค่าลด }  เขียนโปรแกรมต่อไปนี้ #include main() {char name[30]; int n; n = 1; while (n < 6) { printf (“No. => %d”,n); printf (“Name is => ”); scanf (“%s”, name); n++; } ตัวแปร = ค่าเริ่มต้น นิพจน์ตรวจสอบเงื่อนไข ค่าเพิ่มหรือค่าลด

11 Start End เงื่อนไข คำสั่ง ไม่ตรงเงื่อนไข ตรงเงื่อนไข do

12  รูปแบบคำสั่ง ตัวแปร = ค่าเริ่มต้น do { คำสั่ง ; ค่าเพิ่มหรือค่าลด } while ( นิพจน์ตรวจสอบเงื่อนไข );  เขียนโปรแกรมต่อไปนี้ #include main() {char name[30]; int n; n = 1; do { printf (“No. => %d”,n); printf (“Name is => ”); scanf (“%s”, name); n++; } while (n < 6); } ตัวแปร = ค่า เริ่มต้น นิพจน์ตรวจสอบ เงื่อนไข ค่าเพิ่มหรือ ค่าลด

13  ให้เขียนโปรแกรม เพื่อทำการแสดงผลต่อไปนี้ ( ให้เวลา 1 ชม.)  พร้อมทั้งเขียน Flowchart อธิบายการทำงาน ◦ แถวที่ 1 ให้เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงการ + เลข ของเลขจำนวน คู่ ตั้งแต่ 1-30 ◦ แถวที่ 2 ให้เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงการ + เลข ของเลขจำนวน คี่ ตั้งแต่ 1-30 ◦ แถวที่ 3 ให้เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงการ + เลข ของเลขที่หาร ด้วย 3 ลงตัว ตั้งแต่ 1-30 ◦ แถวที่ 4 ให้เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงการ + เลข ของเลขที่หาร ด้วย 8 ลงตัว ตั้งแต่ 1-30 ◦ แถวที่ 5 ให้เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงการ + เลข ของเลขที่ mod 5 (%) แล้วเหลือเศษ 1 ตั้งแต่ 1-30  เสร็จแล้วให้นำมาตอบคำถามทีละคน


ดาวน์โหลด ppt อ. วชิระ หล่อประดิษฐ์. ตัว ดำเนินกา ร ศัพท์เฉพาะตัวอย่ าง ผลลัพธ์ ให้ a=3; b=2; <Less thana < b;False >Greater thana > b;True <=Less than or equal.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google