งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมการลงทุน ของ กบข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมการลงทุน ของ กบข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภาพรวมการลงทุน ของ กบข.

3 “ การหาประโยชน์ของกองทุน ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ
พ.ร.บ. กบข. มาตรา 69 “ การหาประโยชน์ของกองทุน ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ และจะมอบหมายให้บุคคลใดดำเนินการ ตามความเหมาะสมก็ได้ ”

4 “ เงินของกองทุนให้ลงทุนได้ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง
พ.ร.บ. กบข. มาตรา 70 “ เงินของกองทุนให้ลงทุนได้ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ ”

5 วัตถุประสงค์การลงทุนของ กบข.
ความปลอดภัยของเงินต้น (Preservation of Capital) อัตราผลตอบแทนสูงกว่า ที่สมาชิกนำไปลงทุน ด้วยตนเองและอัตราเงินเฟ้อ

6 ปรัชญาการลงทุน จัดสรรเงินลงทุนโดยมุ่งเน้นการจัด
โครงสร้างเงินกองทุนเป็นระยะยาว วัดผลตอบแทนเป็นระยะยาวและมี การปรับและพัฒนาตัววัดเทียบที่เหมาะสม มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย มีการกำกับการบริหารการลงทุนที่ดี ตามมาตรฐานสากล

7 คณะจัดการกลยุทธ์ด้านการลงทุน
โครงสร้างและกระบวนการตัดสินใจลงทุน วางวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์และวิธีจัดการเงินกองทุน พ.ร.บ. กบข. อนุมัตินโยบาย อนุมัติการดำเนินงานลงทุน ระดับนโยบาย ติดตามผลการดำเนินงาน คณะกรรมการ กลั่นกรอง / ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ อนุมัติการลงทุนตามที่ได้รับมอบหมาย คณะอนุกรรมการ จัดการลงทุน เสนอนโยบายกลยุทธ์ / ปรับเปลี่ยน ให้เหมาะกับสถานการณ์ คณะจัดการกลยุทธ์ด้านการลงทุน คัดเลือก / ดำเนินการลงทุน ให้ได้เงื่อนไขดีที่สุด ทีมงานเจ้าหน้าที่

8 โครงสร้างการลงทุนของ กบข.
คณะกรรมการ กบข. ส่วนงานบริหารการลงทุน บริหารโดย กบข. บริหารโดยผู้จัดการกองทุน ภายนอก

9 แนวทางการลงทุน จะส่งเสริมการลงทุนที่มีลักษณะ
- เสริมสร้างผลประโยชน์ของสมาชิก เสริมสร้างผลประโยชน์ของ ประเทศโดยรวม เป็นกิจการที่มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวม

10 แนวทางการลงทุน จะไม่ส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่มีลักษณะ
กิจการที่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม กิจการที่ประกอบธุรกิจบนพื้นฐานที่ขัด ต่อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กิจการที่ประกอบธุรกิจอันขัดต่อศีลธรรมและจารีตประเพณีอันดี กิจการที่ประกอบธุรกิจอันเป็นภัยต่อสังคมหรือความมั่นคง กิจการที่ประกอบธุรกิจไม่โปร่งใสและไม่สามารถอธิบายต่อบุคคลภายนอกได้

11 สัดส่วนการลงทุน กบข. (ณ มี.ค. 51)
ลงทุนทางเลือก กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ตราสารหนี้ในประเทศ ตราสารต่างประเทศ สัดส่วน การลงทุน กบข. ตราสารทุนในประเทศ

12 ผลตอบแทนจากการลงทุน 5 ปี ย้อนหลัง
( )

13 ผลตอบแทนจากการลงทุนของ กบข.
9.22% สะสมย้อนหลัง 12 เดือน (ม.ค.– ธ.ค. 50) 6.47% สะสมย้อนหลัง 3 ปี ( ) 6.61% สะสมย้อนหลัง 5 ปี ( ) 8.04% สะสมย้อนหลัง 10 ปี ( ) ข้อมูล ณ ธันวาคม 2550


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมการลงทุน ของ กบข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google