งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Q1. การที่ Supply เลื่อนระดับดังภาพ เกิดขึ้นเนื่องจากสาเเหตุใดบ้าง ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Q1. การที่ Supply เลื่อนระดับดังภาพ เกิดขึ้นเนื่องจากสาเเหตุใดบ้าง ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉลยแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมก่อนเรียน บทที่ 2 The Basics of Supply and Demand

2 Q1. การที่ Supply เลื่อนระดับดังภาพ เกิดขึ้นเนื่องจากสาเเหตุใดบ้าง ?
Q&A: Supply & Demand Q1. การที่ Supply เลื่อนระดับดังภาพ เกิดขึ้นเนื่องจากสาเเหตุใดบ้าง ? A: Input Prices Technology Expectations Weather Q2. ขอให้แสดงสมการของ Supply ? A: Qs= Qs (P) หรือ Qs= f(P,w,…)

3 Q3. ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ Demand เลื่อนระดับ ?
Q&A: Supply & Demand Q3. ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ Demand เลื่อนระดับ ? A: Income Price of Related Goods Expectations Tastes Q4. ขอให้แสดงสมการของ Demand ? A: QD= QD(P) หรือ Qx = f(Px, Py, I, ..)

4 Q&A: Supply & Demand Q5. จากสมการของ Demand Qx = f(-Px, -Py, Pz, I, ..) สินค้า X เป็นสินค้าประเภทใด ? ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้า X และสินค้า Y เป็นอย่างไร ? และมีชื่อเฉพาะว่าอย่างไร? ขอให้ยกตัวอย่างสินค้าดังกล่าว? ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้า X และสินค้า Z เป็นอย่างไร ? และมีชื่อเฉพาะว่าอย่างไร? ขอให้ยกตัวอย่างสินค้าดังกล่าว? A: สินค้า X เป็นสินค้าปกติ (Normal Good) เนื่องจาก.... A: เมื่อราคาสินค้า Y สูงขึ้น การบริโภคสินค้า X จะลดลง สินค้า X และสินค้า Y เป็นสินค้าประกอบกัน (Complements) เช่น กาแฟ และน้ำตาล A: เมื่อราคาสินค้า Z สูงขึ้น การบริโภคสินค้า X จะเพิ่มขึ้น สินค้า X และสินค้า Z เป็นสินค้าทดแทนกัน (Substitutions) เช่น กาแฟ และชา

5 Q&A: Supply & Demand Q6. จากสมการของ Demand สินค้า X เป็นสินค้าประเภทใด ? Qx = f(-Px, -I, ..) A: สินค้า X เป็นสินค้าด้อยคุณภาพ (Inferior Good ) เนื่องจาก....

6 สรุป: ปัจจัยที่กำหนดการเปลี่ยนแปลงของ Demand
Income Normal Good Inferior Good เช่น ขึ้นรถเมล์ Price of related goods Substitutes Complements Expectations Tastes

7 2) The Market Mechanism

8 Q&A: Equilibrium Q7. จากภาพ การซื้อขายที่ P1 จะส่งผลต่อตลาดอย่างไร ?

9 D A7. กลไกตลาด คือ การปรับตัว ของ ราคาเพื่อทำให้ตลาดเข้าสู่ภาวะดุลยภาพ => ไม่มี excess demand or excess supply ราคา (บาท/หน่วย) S Surplus P1 E P0 Q0 P2 Shortage ปริมาณ (หน่วย) Figure: Supply and Demand.

10 3) Changes in Market Equilibrium

11 ปริมาณนักท่องเที่ยว (คน)
Q8. กรณีความไม่สงบในภาคใต้ ส่งผลต่อตลาดการท่องเที่ยวในหาดใหญ่อย่างไร ? D S’ A8. D’ ราคา (การใช้จ่ายในการท่องเที่ยว บาท/คน) S P2 Q2 P1 Q1 ปริมาณนักท่องเที่ยว (คน) Figure: New Equilibrium Following Shift in Demand and Supply.

12 สรุป: Changes in Market Equilibrium
3 Steps ในการวิเคราะห์ ดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบต่อ D หรือ S หรือ ทั้งคู่ กระทบในทิศทางใด (ซ้าย-ขวา) ใช้กราฟ วิเคราะห์ผลที่มีต่อ ราคา ปริมาณ และดุลยภาพ

13 Q9. ความยืดหยุ่น (Elasticity) คืออะไร ?
ขอให้นักศึกษาทบทวนเรื่องต่อไปนี้ด้วย ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา ( Price elasticity of demand) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ ( Price elasticity of demand) ความยืดหยุ่นไขว้ ( Cross-price elasticity of demand) ความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคา (Price elasticity of supply) Q10. ความยืดหยุ่น ณ จุดใดๆ ในเส้นอุปสงค์เดียวกันเป็นอย่างไร?

14 4) Elasticities of Supply and Demand
ความยืดหยุ่น (Elasticity) คือ Percentage change in one variable resulting from a 1-percent increase in another ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา ( Price elasticity of demand : Ep) คือ Percentage change in quantity demanded of good resulting from a 1-percent increase in its price Ep = (%ΔQ)/(% ΔP)

15 4) Elasticities of Supply and Demand
Ep = (%ΔQ)/(% ΔP) %ΔQ คือ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ Q = ΔQ Q x 100 %ΔP คือ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ P = ΔP P x 100

16 Price Inelastic Price Elastic Linear Demand Curve
4) Elasticities of Supply and Demand Price Inelastic Ep < or = 1 Price Elastic Ep > 1 Linear Demand Curve Q = a - bP Q = 8 - 2P

17 A10. ราคา Ep = _∞ 4 Ep = _1 2 4 Ep = 0 ปริมาณ (หน่วย) 8
(บาท/หน่วย) Q = 8 - 2P Ep = _∞ 4 Ep = _1 2 4 Ep = 0 ปริมาณ (หน่วย) 8 Figure: Linear Demand Curve.

18 Q11. ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเท่ากับ ∞ เป็นอย่างไร ? (แสดงภาพ)
A11. ราคา (บาท/หน่วย) P* D ปริมาณ (หน่วย) Figure: Infinitely Elastic Demand.

19 Q12. ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเท่ากับ 0 เป็นอย่างไร ? (แสดงภาพ)
A12. ราคา (บาท/หน่วย) Q* D ปริมาณ (หน่วย) Figure:Completely Inelastic Demand.

20 Q13: ตัวกำหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปสง์ต่อราคา?
A13. คุณสมบัติของสินค้านั้น - จำเป็น - ฟุ่มเฟือย ความสามารถในการใช้ทดแทนกัน เวลา EpD สูงในระยะยาว การกำหนดขอบเขตของตลาด เช่น เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ (น้ำอัดลม) น้ำส้มคั้น

21 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ (Price elasticity of demand) คือ
4) Elasticities of Supply and Demand ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ (Price elasticity of demand) คือ Percentage change in quantity demanded of good resulting from a 1-percent increase in income

22 ( Cross-price elasticity of demand) คือ
4) Elasticities of Supply and Demand ความยืดหยุ่นไขว้ ( Cross-price elasticity of demand) คือ Percentage change in quantity demanded of one good resulting from a 1-percent increase in the price of another

23 ความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคา (Price elasticity of supply) คือ
4) Elasticities of Supply and Demand ความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคา (Price elasticity of supply) คือ Percentage change in quantity supplied of good resulting from a 1-percent increase in its price EpS = (%ΔQs)/(% ΔP)

24 Q14: ตัวกำหนดความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคา ?
A14. ความสามารถของผู้ผลิตในการเปลี่ยนแปลง ปริมาณผลผลิต ช่วงเวลา => อุปทานจะมีความยืดหยุ่นสูงในระยะยาว

25 ทราบมาว่าพวกคุณกำลังเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 พวกคุณช่วยผมตอบปัญหาเหล่านี้หน่อยได้ไหมครับ
แบบฝึกหัดที่ท้ายบทที่ 2 1. D & S ของข้าวสาลีดังนี้ Supply: QS = P Demand: QD= P ก. จงหา P และ Q ที่จุดดุลยภาพ หรือ PE , QE (พร้อมวาดรูปประกอบ) ข. หาความยืดหยุ่นต่อราคาของ D และ S ณ.ราคาและปริมาณดังกล่าว ?

26 แนวคำตอบ (3.46) (2,630) (-0.35) ความยืดหยุ่นต่อราคาของ S คือ (0.32)
ราคาดุลยภาพคือ ราคาที่ทำให้ QD=QS ได้ PE เอา P ที่ได้ไปแทนค่าใน สมการ D or S  ได้ QE ความยืดหยุ่นต่อราคาของ D คือ (3.46) (2,630) (-0.35) ความยืดหยุ่นต่อราคาของ S คือ (0.32)

27 ทราบมาว่าพวกคุณกำลังเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 พวกคุณช่วยผมตอบปัญหาเหล่านี้หน่อยได้ไหมครับ
1. D & S ของข้าวสาลีดังนี้ Supply: QS = P Demand: QD= P ก. จงหา P และ Q ที่จุดดุลยภาพ หรือ PE , QE (พร้อมวาดรูปประกอบ) ข. หาความยืดหยุ่นต่อราคาของ D และ S ณ.ราคาและปริมาณดังกล่าว ? จากปัญหาน้ำท่วมทำให้ผลผลิตเสียหายส่งผลให้ราคาข้าวสาลีเพิ่มสูงขึ้นเป็น 4 หน่วย นักศึกษาคิดว่าความยืดหยุ่นต่อราคาของ D เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

28 แบบฝึกหัดที่ท้ายบทที่ 2
2. สมการ Demand และ Supply ของข้าวดังที่กำหนดให้ ขอให้นักศึกษาตอบคำถาม S: QS = P D: QD = P ก. หาราคา และปริมาณดุลภาพของข้าว และแสดงกราฟ (โดยกำหนดจุดราคาและปริมาณดุลยภาพ) ข. หากรัฐบาลกำหนดให้การซื้อขายข้าวที่ราคา 5 หน่วย จะส่งผลต่อตลาดข้าวอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt Q1. การที่ Supply เลื่อนระดับดังภาพ เกิดขึ้นเนื่องจากสาเเหตุใดบ้าง ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google