งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6. การแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับวัชพืช (competition)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6. การแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับวัชพืช (competition)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 6. การแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับวัชพืช (competition)
ระยะเวลาวิกฤต และระดับวิกฤตของการแข่งขันกับวัชพืช (critical period and critical threshold level) ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับวัชพืช ชนิดของวัชพืช ความหนาแน่น และระยะเวลาการแข่งขัน วิธีการปลูกและดูแลรักษาพืช ชนิดและพันธุ์ของพืชปลูก ปริมาณธาตุอาหารพืช การศึกษาการแข่งขันระหว่างพืชสองชนิด allelopathy พื้นฐานทางสรีรวิทยาของพืชที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน การแข่งขันแก่งแย่งปัจจัยสำคัญ แก่งแย่งธาตุอาหารพืช แก่งแย่งน้ำ แก่งแย่งแสงแดด

2 interferance หมายถึง interaction ระหว่างพืช 2 ชนิด (A & B) ที่อยู่ร่วมกัน อาจจะเป็นแบบ Neutralism A = 0 , B = 0 Competition A = - , B = - Parasitism A = + , B = - Synergism A = + , B = + Mutualism A = + , B = + Allelopathy A = 0 , B = - : eg. Abutilon sp., Agropyron sp., Amaranthus dublis, Arternisia vulgaris, Bidens pilosa, Cenchrus biflorus, Cynodon dactylon, Cyperus rotundus, Euphorbia esula, Imperata cylindrica, Leptochloa filiformis, Portulaca oleracea, Setaria glaucan, Sorghum halepens, Xanthiun pensylvanicum : phytotoxin from residues, leachates and exudates of plants (weeds)

3 Effect vs. response environment Have an effect on and modified by
Crop density Crop varieties Cultivation environment Cause respond in crop, and modified by Environmental pattern Crop varieties Cultivation Effect vs. response

4 Relationship between plant biomass and plant density
Yield (biomass /area) weight (biomass) /individual plant 1 / weight (biomass /individual plant) Density

5 Effect of increase weed density on crop yield
Crop weed weed density % yield loss Sugarbeat Kochia scoparia 0.04 /ft Soybean Brassica kaber 1 /ft

6 Effect of increase weed density on crop yield
Crop weed weed density % yield loss Soybean Xanthium sp 1335 /Acer , Rice Echinochloa crusgalli 1 /ft Corn Setaria faberii 0.5 /ft

7 Effect of weed density on crop yield

8 Competition level / degree of competition
Species Density Distribution Duration (weeding) Weeds Modified by environmental factor eg. Soil and climate Variety Density Distribution Duration (thinning) Crop Critical period threshold : period of weed free / period of weed infestation

9 Crop emergence Crop flowering Crop harvest
Weed present / weedy Weed absent / weed free Critical period for weed control Crop emergence Crop flowering Crop harvest Critical period for weed control Critical period for weed control Critical period for weed control Crop growth w/o weed interfere With weed interfere

10 Physiological aspect of crop weed competition
C3 vs C4 plant Radiation Use Efficiency Water Use Efficiency Nitrogen Use Efficiency Global warming and CO2 enrichment will enhance C3 weed more competitive


ดาวน์โหลด ppt 6. การแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับวัชพืช (competition)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google