งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหกรรมการศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหกรรมการศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหกรรมการศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น
17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

2 มหกรรมการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น
Concept การจัดงาน รูปแบบการจัดกิจกรรม กิจกรรม แนวทางการประชาสัมพันธ์ แนวทางการหารายได้

3 วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่ประเทศไทยเริ่มใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์เป็นครั้งแรก คือวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2461 เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่นได้แสดงศักยภาพของการจัดการศึกษาที่มี คุณภาพให้แก่ผู้ปกครอง ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสามัคคีระหว่างโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์พันธกิจของการจัดการศึกษาเอกชนของจังหวัดขอนแก่นให้สังคมรับทราบว่า เราจะจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กขอนแก่น “ก้าวหน้า ก้าวไกล สู่สากล”

4 Concept การจัดงาน คือ การรวมพลังของสถาบันการศึกษาเอกชนในจังหวัด ขอนแก่น ทุกโรง ทุกระบบ เพื่อแสดงศักยภาพของโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่นที่จะสร้างอนาคตทางการศึกษาให้แก่คนขอนแก่นสู่ระดับสากล

5 “การศึกษาเอกชน ก้าวหน้า ก้าวไกล สู่สากล เตรียมคนสู่อาเซี่ยน”
SLOGAN “การศึกษาเอกชน ก้าวหน้า ก้าวไกล สู่สากล เตรียมคนสู่อาเซี่ยน”

6 LOGO หมายเหตุ สรุปจากที่ประชุมด้านในlogoให้เขียนว่า “มหกรรมการศึกษาเอกชน”

7 รูปแบบการจัดงาน เน้นความคิดสร้างสรรค์ ความตื่นเต้น น่าสนใจ โดยมีรูปแบบการจัดนิทรรศการที่เป็นสากล และมีความทันสมัย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเอกชนให้สาธารณชนทราบ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซี่ยน เพื่อเตรียมความพร้อมโรงเรียนเอกชนสู่การเปิดเสรีอาเซียน

8 กิจกรรม การแสดงบนเวทีกลาง และเวทีหน้างาน ตลอด2 วัน
การโชว์ความสามารถของนักเรียนที่เคยได้รับรางวัล การออกบูธประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ การออกบูธประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การประกวดวาดภาพ การออกร้านของร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน การจับฉลากรางวัลหางบัตรเดินการกุศล

9 ตัวอย่างรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์
หมายเหตุ - แก้sloganเป็น“การศึกษาเอกชน ก้าวหน้า ก้าวไกล สู่สากล เตรียมคนสู่อาเซี่ยน” - ปรับขนาดตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น

10 แนวทางการประชาสัมพันธ์
เครือข่ายโรงเรียน เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น วิทยุ สื่อ/หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ป้ายไวนิล KKU channel Social Network Website สมาคม/ Website ท้องถิ่น

11 สื่อประชาสัมพันธ์ในเซ็นทรัล ประชาสัมพันธ์ภายในห้างก่อนวันงาน 7 วัน

12 สื่อประชาสัมพันธ์ในเซ็นทรัล ประชาสัมพันธ์ภายในห้างก่อนวันงาน 7 วัน

13 การประชาสัมพันธ์งานอื่นนอกจากในเซ็นทรัลฯ
โรงเรียนเอกชนทุกโรงร่วมมือกันเผยแพร่สื่อโดยการปริ้นท์ ไวนิล ขนาด 3x1.5 m. ติดหน้าโรงเรียน และ โปสเตอร์ สีหรือขาว ดำขนาด A3 หรือ A4 ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน หรือหน่วยงานที่สามารถขออนุญาตได้ ขออนุญาตติดไวนิลหน้า สพป.ขอนแก่น ทุกเขต สื่อวิทยุ เว็บไซต์ รถแห่ (พิจารณาตามงบประมาณ)

14 แนวทางการหารายได้ จากการจำหน่ายบัตรเดินเทิดพระเกียรติ
ขอสนับสนุนจาก Sponsors การลงขันจากโรงเรียนเอกชนทุกประเภท ทุกระบบ โรงละ 500 บาท ค่าสนับสนุนบูธของโรงเรียนที่ ร่วมออกบูธ ค่าสนับสนุนบูธของร้านค้า

15 ฉลากชิงรางวัล

16 การขอสนับสนุนรายได้และรางวัล
กรรมการฝ่ายจัดหารายได้ และโรงเรียนเอกชนทุกโรงช่วยกันขอสนับสนุนจากผู้สนับสนุน ดังต่อไปนี้ สนับสนุนป้ายผ้าติดตามถนนรอบ อ. เมืองขอนแก่น ป้ายละ 2,000 บ. (ลงชื่อร้านค้าในป้าย) ขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

17 บูธ และ เวที บูธมี 4 ประเภท เวทีมี 2 เวที
บูธส่วนกลาง และบูธให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน บูธประชาสัมพันธ์โรงเรียนเอกชน บูธร้านค้า บูธสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เวทีมี 2 เวที เวทีกลาง(ในหอประชุม) เวทีหน้างาน

18 พื้นที่การจัดนิทรรศการ
- บูธด้านในมี 92 บูธ - หน้างานมีบูธตามความเหมาะสม - เก้าอี้จำนวน 400 ที่นั่ง หมายเหตุ จำนวนบูธอาจปรับเหลี่ยนตามความเหมาะสม

19 ค่าเช่าพื้นที่ บูธขนาด 3x3 เมตร เป้าหมายจำนวน 150 บูธ
ราคา 3,000 บาท:1 : 2 วัน รวมค่าบูธที่คาดการณ์ไว้ 450,000 บาท

20 ร่างกำหนดการ งานมหกรรมโรงเรียนเอกชน จ.ขอนแก่น 17-18 ก.พ. 2555
ณ ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น วันศุกร์ 17 ก.พ น. ห้างเปิด 10.30 น. ลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียนหน้างาน 13.00 น. พิธีเปิด + การแสดงประมาณ1 ชม น. – น Show 1 (พิธีกรกลาง)..…2 ชม. ปิดท้ายด้วยจับฉลาก 16.00 น. – น. Break 1 ชม. 17.00 น. – น. Show 2 (พิธีกรกลาง)…..2 ชม. ปิดท้ายด้วยจับฉลาก **** ประกาศว่ามีรางวัลใหญ่พรุ่งนี้**** 21.00 น. ห้างปิด วันเสาร์ที่ 18 ก.พ น. ห้างเปิด 10.30 น. – น. ลงทะเบียน 12.00 น. – น. Show 3 (พิธีกรกลาง)….2 ชม. ปิดท้ายด้วยจับฉลาก 14.00 น น. Break 1 ชม. 15.00 น. – น. Show 4 (พิธีกรกลาง)..…2 ชม. ปิดท้ายด้วยจับฉลาก รางวัลใหญ่ ที่สุด + กล่าวขอบคุณ 18.00 น. เริ่มรื้อถอนตามสมควร 21.00 น. ห้างปิด หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

21 กรรมการฝ่ายต่างๆ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายจัดนิทรรศการ ฝ่ายเวทีและการแสดง ฝ่ายจัดการแข่งขัน ฝ่ายจัดหารายได้และรางวัล ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายสวัสดิการทั่วไป งบประมาณ ประเมินผล

22 ติดตามข้อมูล/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เว็ปไซด์สมาคมฯ อีเมลล์

23 Contact ยุ้ย THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt มหกรรมการศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google