งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Classification / Criteria

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Classification / Criteria"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Classification / Criteria

2 Criteria Clear and spend short time
Wording in each question is approximate 20 – 25 words Avoid leading question Frequency – Never  0 times Number of Questions Objective and Question Complete Demographic Information

3 Format Dichotomous Questions Multiple Choice Questions
Checklist Questions , Multiple Responses Ranking Questions All alternatives Some Alternatives Scale Question Open-ended Questions

4 Coding Dichotomous Questions
ปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือไม่ □ เป็น □ ไม่เป็น Coding: X1 = 1 (หากตอบว่า “เป็น”) = 0 (หากตอบว่า “ไม่เป็น”)

5 Coding Multiple Choice Questions การศึกษาสูงสุดของท่าน
□ ประถมศึกษา (X2 = 1) □ มัธยมศึกษาตอนต้น (X2 = 2) □ มัธยมศึกษาตอนปลาย (X2 = 3) □ สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (X2 = 4)  ต้องสร้าง Dummy variables อย่างน้อย 3 ตัว

6 Coding Multiple Responses
ท่านทราบข้อมูลนี้จากแหล่งใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) □ หนังสือพิมพ์ (X3 = 1 / 0) □ โทรทัศน์ วิทยุ (X4 = 1 / 0) □ อินเตอร์เน็ต (X5 = 1 / 0) □ เพื่อน ญาติ พี่น้อง (X6 = 1 / 0)

7 Coding Ranking Questions (All)
ท่านเลือกแฟนจากปัจจัยใดบ้าง โดยให้เรียงลำดับ ลำดับที่ 1 หมายถึงปัจจัยที่สำคัญมากสุด ลำดับที่ 2 และ 3 รองลงมาตามลำดับ □ หน้าตา รูปลักษณ์ภายนอก □ จิตใจ ความมีคุณธรรม □ ทรัพย์สิน

8 Coding Ranking Questions (All)
X7 = 1 ถ้าเลือก หน้าตา รูปลักษณ์ภายนอก เป็นลำดับที่ 1 = 2 ถ้าเลือก จิตใจ ความมีคุณธรรม เป็นลำดับที่ 1 = 3 ถ้าเลือก ทรัพย์สิน เป็นลำดับที่ 1 X8 = 1 ถ้าเลือก หน้าตา รูปลักษณ์ภายนอก เป็นลำดับที่ 2 = 2 ถ้าเลือก จิตใจ ความมีคุณธรรม เป็นลำดับที่ 2 = 3 ถ้าเลือก ทรัพย์สิน เป็นลำดับที่ 2

9 Coding Ranking Questions (All)
X9 = 1 ถ้าเลือก หน้าตา รูปลักษณ์ภายนอก เป็นลำดับที่ 3 = 2 ถ้าเลือก จิตใจ ความมีคุณธรรม เป็นลำดับที่ 3 = 3 ถ้าเลือก ทรัพย์สิน เป็นลำดับที่ 3

10 Coding Ranking Questions (All)
X10 = 1 ถ้าเลือก หน้าตา รูปลักษณ์ภายนอก เป็นลำดับที่ 1 = 2 ถ้าเลือก หน้าตา รูปลักษณ์ภายนอก เป็นลำดับที่ 2 = 3 ถ้าเลือก หน้าตา รูปลักษณ์ภายนอก เป็นลำดับที่ 3 X11 = 1 ถ้าเลือก จิตใจ ความมีคุณธรรม เป็นลำดับที่ 1 = 2 ถ้าเลือก จิตใจ ความมีคุณธรรม เป็นลำดับที่ 2 = 3 ถ้าเลือก จิตใจ ความมีคุณธรรม เป็นลำดับที่ 3

11 Coding Ranking Questions (All)
X12 = 1 ถ้าเลือก ทรัพย์สิน เป็นลำดับที่ 1 = 2 ถ้าเลือก ทรัพย์สิน เป็นลำดับที่ 2 = 3 ถ้าเลือก ทรัพย์สิน เป็นลำดับที่ 3

12 Coding Ranking Questions (Some)
ท่านเลือกแฟนจากปัจจัยใดบ้าง โดยให้เรียงลำดับ ลำดับที่ 1 หมายถึงปัจจัยที่สำคัญมากสุด ลำดับที่ 2 และ 3 รองลงมาตามลำดับ □ หน้าตา รูปลักษณ์ภายนอก □ จิตใจ ความมีคุณธรรม □ ทรัพย์สิน □ เป็นแฟนของเพื่อน

13 Coding Ranking Questions (Some)
X13 = 1 ถ้าเลือก ทรัพย์สิน เป็นลำดับที่ 1 = 2 ถ้าเลือก ทรัพย์สิน เป็นลำดับที่ 2 = 3 ถ้าเลือก ทรัพย์สิน เป็นลำดับที่ 3 = 4 ถ้าไม่เลือก ทรัพย์สิน X14 = 1 ถ้าเลือก หน้าตา รูปลักษณ์ภายนอก เป็นลำดับที่ 1 = 2 ถ้าเลือก จิตใจ ความมีคุณธรรม เป็นลำดับที่ 1 = 3 ถ้าเลือก ทรัพย์สิน เป็นลำดับที่ 1 = 4 ถ้าเลือก แฟนของเพื่อน เป็นลำดับที่ 1

14 Coding Scale Question ท่านเห็นด้วยกับนโยบายที่อนุญาตให้ผู้ชายใช้คำนำหน้าว่านางสาว □ เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 2 □ เห็นด้วย = 1 □ เฉยๆ = 0 □ ไม่เห็นด้วย = -1 □ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง = -2

15 Multiple Quantitative Single Qualitative ( > 2)
Technique Dependent Variable Single Quantitative Single Qualitative Multiple Quantitative Independent Variable Single Qualitative (2) Single Qualitative ( > 2) 2 Qualitative Single Quantitative Varieties

16 Independent Sample T test Single Qualitative ( > 2)
Technique (cont.) Single Quantitative Single Qualitative (2) 1. Independent Sample T test Paired T Test Single Quantitative Single Qualitative ( > 2) 2. One Way ANOVA

17 Technique (cont.) 3. 4. Single Quantitative 2 Qualitative
Two Way ANOVA Single Qualitative Single Qualitative 4. Regression Correlation

18 Single Quantitative ++ Discriminant Analysis
Technique (cont.) Single Qualitative Varieties 5. Multiple Regression Single Qualitative Single Quantitative ++ 6. Discriminant Analysis Probit or Logit

19 Single Quantitative ++
Technique (cont.) Varieties Single Quantitative ++ 7. MANOVA Factor Analysis Cluster Analysis 8.


ดาวน์โหลด ppt Classification / Criteria

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google