งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Experiment 4 The Reaction Rate of Ethyl Acetate and Hydroxyl ion

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Experiment 4 The Reaction Rate of Ethyl Acetate and Hydroxyl ion"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Experiment 4 The Reaction Rate of Ethyl Acetate and Hydroxyl ion
Laboratory in Physical Chemistry II

2 Reaction 2nd order reaction Rate

3 Chemicals & Instruments
NaOH 0.2 M ปริมาตรที่ใช้รวม ? mL CH3COOC2H5 0.2 M ปริมาตรที่ใช้รวม ? mL Instruments Conductometer วิธี Calibrate เครื่อง วิธีวัดค่าที่ต้องการ (ปริมาณ/หน่วย) วิธีดูแลรักษาเครื่องมือ Magnetic Stirrer

4 Experiments อ่านค่า  ของ NaOH เตรียมสารละลายใน flask
อ่านค่า  ของสารละลายผสมทุก ๆ 2 นาที หา [NaOH] โดยการไทเทรต # CH3COOC2H5 NaOH DI water 1 50 mL - 2 25 mL 3

5 Calculation ความสัมพันธ์ระหว่าง x และ  ค่า  ขึ้นกับ [OH-]
C คือ [OH-] ทั้งหมดที่ทำปฏิกิริยาได้ (limiting reagent) x คือ [OH-] ที่เกิดปฏิกิริยาที่เวลาใด ๆ a คือ [CH3COOC2H5]0 b คือ [OH-]0

6 Plotting Graphs หาค่า 0 จากกราฟระหว่าง t และ 
หาค่า k2 ของแต่ละการทดลองจากกราฟ ถ้า a = b ถ้า a > b ถ้า a < b


ดาวน์โหลด ppt Experiment 4 The Reaction Rate of Ethyl Acetate and Hydroxyl ion

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google