งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างผู้ชำนาญการด้าน IT Auditor ประจำปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างผู้ชำนาญการด้าน IT Auditor ประจำปี 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างผู้ชำนาญการด้าน IT Auditor ประจำปี 2554

2 ที่ผ่านการอบรมจากกรม
การพัฒนาสมรรถนะ IT Auditors ดำเนินการ หลักสูตร วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ สพถ. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อเป็น IT Auditors ใช้ ACL/CATS 9 เพื่อให้ ได้ผลการตรวจสอบตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด ความเข้าใจผลลัพธ์จากการ ตรวจสอบ เข้าใจ ระเบียบนายทะเบียน สหกรณ์ ลว.17 ธ.ค. 2553 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน IT Audit ผู้ชำนาญการด้าน IT Audit ทีมปฏิบัติ IT Audit ระดับกรมฯ ทีมวิทยากร IT Audit คุณสมบัติ สามารถเป็นเครือข่ายในระดับกรมฯและภาค มี สก.เป้าหมายที่เดินงานครบทุกระบบและต้องผ่านการปิดบัญชีแล้ว 1 รอบปีบัญชี ปฏิบัติงานสอบไม่น้อยกว่า 3 ปี มีประสบการณ์ในการใช้ CATS /ACL ดี สตท. ทีม IT Auditor ที่ผ่านการอบรมจากกรม การพัฒนาสมรรถนะการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยี (CATS Version 9) ใช้ ACL/CATS 9 เพื่อให้ ได้ผลการตรวจสอบตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด ความเข้าใจผลลัพธ์จากการ ตรวจสอบ เข้าใจ ระเบียบนายทะเบียน สหกรณ์ ลว.17 ธ.ค. 2553 ผู้ปฏิบัติ IT Audit ระดับภาค คุณสมบัติ ปฏิบัติงานสอบไม่น้อยกว่า 2 ปี มี สก.เป้าหมายที่เดินงานครบทุกระบบและต้องผ่านการปิดบัญชีแล้ว 1 รอบปีบัญชี มีประสบการณ์ในการให้บริการโปรแกรมฯ มีประสบการณ์ในการใช้ CATS /ACL

3 รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ ปี 2554
04/04/60 รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ ปี 2554 เป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านเทคโนโลยี : พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร คุณสมบัติ ประเด็นเนื้อหา ผู้รับผิดชอบ/ การดำเนินการ ระยะเวลา ดำเนินการ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อเป็น IT Auditors จำนวน 80 คน/2รุ่น /5 วัน เป้าหมาย พิจารณาจากจำนวนสหกรณ์ ที่รับผิดชอบ และผู้สอบที่มี คุณสมบัติ โดยให้ สตส.คัดกรอง เพื่อรองรับ ข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานสอบ ไม่น้อย 3 ปี ประสบการณ์ ในการใช้ CATS อย่างน้อย ๑ สก. มี สก.เป้าหมาย ที่เดินงานครบ ทุกระบบ และต้อง ผ่านการปิดบัญชี แล้ว 1 รอบปีบัญชี ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATS) วิธีการติดตั้งโปรแกรม ACL Version 9 วิธีการปรับเปลี่ยนจาก CATS Version 8 เป็น CATS Version 9 โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) ของ โปรแกรมระบบบัญชี กระบวนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย มาตรฐาน ขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษา ความปลอดภัย ฯ วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน IT Audit สพถ. จัดอบรม ประเมินผล ผ่านการทดสอบ สมรรถนะด้าน IT Audit รุ่น 1 วันที่ 13-18 กพ.54 รุ่น 2 วันที่ 20-25 กพ.54 3 3

4 รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ ปี 2554
04/04/60 รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ ปี 2554 เป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านเทคโนโลยี : พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร คุณสมบัติ ประเด็นเนื้อหา ผู้รับผิดชอบ/ การดำเนินการ ระยะเวลา ดำเนินการ การพัฒนาสมรรถนะด้านการ ตรวจสอบด้วยเทคโนโลยี (CATS Version 9) แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ระบบตรวจสหกรณ์ฯ ระยะเวลา 2 วัน ระยะที่ 2 ฝึกภาคสนาม ระยะที่ 3 สรุปผลการตรวจสอบเชิงลึก ระยะเวลา 3 วัน ข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานสอบ ไม่น้อย 2 ปี ผ่านการอบรม การใช้โปรแกรม ACL และโปรแกรม ระบบบัญชีสหกรณ์ แบบครบวงจร ประสบการณ์ ในการใช้ CATS อย่างน้อย ๑ สก. มี สก.เป้าหมาย ที่เดินงานครบ ทุกระบบ และต้อง ผ่านการปิดบัญชี แล้ว 1 รอบปีบัญชี 1 ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATS) โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) ของ โปรแกรมระบบบัญชี กระบวนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ลว. 17 ธันวาคม 2553 วิธีการตรวจสอบโดยใช้ CATS Version 9 2. ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 3. สรุปผลการตรวจสอบเชิงลึก นำเสนอผลการปฏิบัติงาน นำเสนอกระดาษทำการ สตภ. จัดอบรม (ส่งแผนอบรม /ผลการอบรม ให้ สพถ.) ประเมินผล - ผลงานที่นำ เสนอ ระหว่าง เดือน กพ. – เมย. 4 4


ดาวน์โหลด ppt การสร้างผู้ชำนาญการด้าน IT Auditor ประจำปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google