งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ Prior Learning Recognition (PLR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ Prior Learning Recognition (PLR)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ Prior Learning Recognition (PLR) for Thai Hospitality and Tourism industry คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Academic sub-committee, Tourism council of Thailand)

2 ในข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางไปยังภูมิภาคอาเซียนและเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่น

3 วัตถุประสงค์ ๑. ทดสอบและประเมินบุคลากรที่ทำงานในตำแหน่งงาน เพื่อคุณวุฒิวิชาชีพ ๒. จัดการอบรมตามความขาดแคลนแรงงาน ตามหลักสูตร Competency-Based Training เป้าหมาย เชิงปริมาณ (Quantity) บุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 300,000 ราย ทำตาม 242 สมรรถนะ เชิงคุณภาพ (Quality) สามารถเพิ่มคุณลักษณะพิเศษแสดงความเป็นไทยได้

4 สถานที่ โรงแรมและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัททัวร์ในสมาคม ATTA เกณฑ์ ใช้เกณฑ์ของ ASEAN MRA พัฒนาเกณฑ์ร่วมกับ สำนักงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และสถาบันคุณวุฒิแห่งชาติ

5 แผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ มาตรการ/วิธีการ (How) กลุ่มเป้าหมาย
(who/where) ระยะเวลา (when) การทดสอบบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตาม ASEAN MRA การอบรมบุคลากรตาม ASEAN MRA ใช้สมรรถนะมาตรฐานทั้ง 242 มาตรฐาน พนักงานที่ทำงานในสถานประกอบการ 2 ปี

6 (ในระยะเวลา 2 ปี) ทรัพยากร
อนุกรรมการวิชาการ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Academic Sub-committee, TCT) คณะกรรมการอาชีวะศึกษา คณะกรรมการศึกษานอกโรงเรียน คณะกรรมการอุดมศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักทดสอบมาตราฐานอาชีพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) งบประมาณ สำหรับ 300,000 คน * 20,000 บาท เป็นเงิน 600,000,000 บาท (ในระยะเวลา 2 ปี)

7 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
จำนวนผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิ ASEAN MRA ในระดับ 1 – 3 คู่มือแนะนำมาตรฐานสมรรถนะ คู่มือการอบรมที่ใช้สมรรถนะเป็นฐาน คู่มือการประเมินที่ใช้สมรรถนะเป็นฐาน   ประเมินผล ประเมินผลการดำเนินงานโดย TPQI (สถาบันการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ) และสำนักทดลสอบมาตรฐานอาชีพ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการปัจจุบัน สามารถผ่านการประเมิน ASEAN MRA ร้อยละ 70 ขึ้นไป


ดาวน์โหลด ppt แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ Prior Learning Recognition (PLR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google