งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่วมสู่เส้นทางหัวใจสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่วมสู่เส้นทางหัวใจสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่วมสู่เส้นทางหัวใจสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ร่วมสู่เส้นทางหัวใจสีเขียว  เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา น. ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 

2 เรื่องจริงของประเทศ…พลังงาน กว่าจะเข้าใจก็…สายเสียแล้ว
เรื่องจริงของประเทศ…พลังงาน กว่าจะเข้าใจก็…สายเสียแล้ว คนไทยใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง **** ปี 2555 เพิ่มขึ้นเท่ากับเขื่อนภูมิพล 3 เขื่อน **** ** จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้า เดิมที่หมดอายุการใช้งาน ** ไทยใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้ามากที่สุด ในอนาคตจำเป็นต้องกระจายสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงให้สมดุล มากยิ่งขึ้น หากลดการใช้ก๊าซผลิตไฟฟ้าลงไม่ได้ ต้องนำเข้าก๊าซ LNG ซึ่งแพงอีกเท่าตัว ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น แน่นอน ** พลังงานลม แสงอาทิตย์ ยังไม่สามารถใช้เป็นการผลิตไฟฟ้าหลักแทนโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงสิ้น เปลืองได้

3 ภาพรวมพลังงานไทย เป็นประเทศที่บริโภคพลังงานมากเป็นอันดับสองในกลุ่มอาเซียนรองจากอินโดนีเซีย ความต้องการพลังงานเติบโตโดยเฉลี่ยปีละ 2.3% จนถึงปีพ.ศ.2573 ต้องพึ่งพิงพลังงานประเภทซากพืชและสัตว์ (fossil) สูงมาก - น้ำมันสำหรับการคมนาคมและขนส่ง ร้อยละ 67 - ก๊าซธรรมชาติสำหรับการผลิตไฟฟ้า ร้อยละ 65 ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน(energy elasticity) ยังไม่ดีพอ ในปี 2554 ทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงานในประเทศมีจำกัด - ผลิตน้ำมันดิบได้เอง 2.1 แสนบาร์เรล/วัน ในขณะที่มีความต้องการ 8 แสน บาร์เรล/วัน - ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติในประเทศใช้ไปได้อีกไม่เกิน 20 ปี ตามอัตรา การใช้ในปัจจุบัน

4 การใช้พลังงานแยกตามสาขาเศรษฐกิจ
ภาคการเกษตร( Agriculture) % ภาคพาณิชย์ ( Commercial) % ภาคครัวเรือน (Residential) % ภาคการขนส่ง(Transport) % ภาคอุตสาหกรรม (Industry) %

5 แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 – 2558
ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มี อัตลักษณ์ มีคุณภาพ มาตราฐานความเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับของสังคม ในระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ การจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ระบบบริหารจัดการที่ดี กลยุทธ์ที่ 1 มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี โดยมีมาตราการที่3 มีระบบการประหยัดพลังงานที่ดี และกำหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับปริมาณพลังงานไฟฟ้าโดยมีเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงอย่างน้อย 10 % ต่อปี พร้อมดำเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt ร่วมสู่เส้นทางหัวใจสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google