งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดขอนแก่น
No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น
เขต 3 เขต 4 เขต 1 เขต 2 No comment

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น
เขต 3 เขต 4 เขต 1 เขต 2 หน้านี้เหมือนกันกับหน้า 2 หรือไม่ครับอาจทำเหลือหน้าเดียวจะได้ประหยัดเวลาครับ 3

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น
เขต3 เขต4 เขต1 ผลรวม 28.98% ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง เขต2 71.02% No comment เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ขอนแก่น 1,275,709 906,043 71.02 เขต 1 352,038 266,525 75.71 เขต 2 323,939 224,925 69.43

5 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น
เขต3 เขต4 เขต1 ผลรวม 28.98% ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง เขต2 71.02% No comment เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง เขต 3 341,528 250,010 73.20 เขต 4 258,204 164,583 63.74

6 ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น เขต3 เขต4 เขต1 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต2 No comment เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ขอนแก่น 94.66 1.72 3.62 เขต 1 92.31 1.66 6.03 เขต 2 96.11 1.62 2.27 6

7 ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น เขต3 เขต4 เขต1 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต2 No comment เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน เขต 3 95.54 1.38 3.09 เขต 4 95.16 2.46 2.38 7

8 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น
เขต 3 เขต 4 เขต 1 เขต 2 No comment ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม 8

9 พรรคการเมือง จังหวัดขอนแก่น
พลังประชาชน เขต3 เขต4 เขต1 เขต2 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

10 พรรคการเมือง : จังหวัดขอนแก่น เขต1
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต1 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ พลังประชาชน 119,971 45.01 34.08 จักริน พัฒน์ดำรงจิตร 114,327 42.90 32.48 ภูมิ สาระผล 111,415 41.80 31.65

11 พรรคการเมือง : จังหวัดขอนแก่น เขต2
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต2 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปรีชาพล พงษ์พานิช พลังประชาชน 135,158 60.09 41.72 ดวงแข อรรณนพพร 124,447 55.33 38.42 เรืองเดช สุพรรณฝ่าย 123,929 55.10 38.26

12 พรรคการเมือง : จังหวัดขอนแก่น เขต3
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต3 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นวัธ เตาะเจริญสุข พลังประชาชน 119,614 47.84 35.02 ปัญญา ศรีปัญญา 110,311 44.12 32.30 จตุพร เจริญเชื้อ 105,315 42.12 30.84

13 พรรคการเมือง : จังหวัดขอนแก่น เขต4
ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต4 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พลังประชาชน 71,437 43.40 27.67 สุชาย ศรีสุรพล 56.995 34.63 22.07 13


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google