งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
Umaporn

2 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
Cytoplasmic Streaming / Cyclosis EX. Amoeba, White Blood Cell, รา เมือก

3 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
Cilia / Flagellum Basal Body

4 Paramecium

5 Euglena

6 ไส้เดือนดิน (earthworm)
การเคลื่อนที่ ของไส้เดือน ดิน เกิดจาก การทำงาน แบบ Antagonism ของกล้ามเนื้อ 2 ชุด คือ 1. Circular muscle 2. Longitudina l muscle

7 Jelly Fish

8 Squid

9 Hydra

10 Starfish

11 Insect

12 Fish

13 Bird

14 โครงสร้างของกระดูก 1. Compact bone
เนื้อกระดูก แน่น มีเส้น เลือดและท่อ น้ำเหลืองทอด ขนานใน โพรงกระดูก 2. Spongy bone เนื้อกระดูก พรุนคล้าย ฟองน้ำ มีไข กระดูกสำหรับ สร้างเม็ดเลือด

15

16 Articulation / Joint บริเวณที่กระดูกสองชิ้นมา เชื่อมต่อกัน
Fibrous joint : ข้อต่อเคลื่อนที่ ไม่ได้ Cartilagenous joint : ข้อต่อ เคลื่อนที่ได้เล็กน้อย มีกระดูกอ่นหุ้มช่วงปลาย Synovial joint : ข้อต่อเคลื่อนที่ได้ มาก ภายในข้อต่อเป็นโพรงมีน้ำไขข้อ (synovial fluid) ช่วยให้ข้อต่อเคลื่อนที่ได้สะดวก

17 Articulation / Joint Gliding Joint Hinge Joint

18 Articulation / Joint Pivotal Joint Ellipsoid Joint

19 Articulation / Joint Saddle Joint Ball and Socket Joint

20

21 Muscle System

22 Muscle System

23 Muscle System

24 Muscle System

25 2. Tendon เอ็น ยึดระหว่าง กระดูก- กล้ามเนื้อ
1. Ligament เอ็น ยึดระหว่าง กระดูก-กระดูก 2. Tendon เอ็น ยึดระหว่าง กระดูก- กล้ามเนื้อ


ดาวน์โหลด ppt การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google