งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิธีกรรมต่างๆ พิธีกรรม =แบบอย่างในการกระทำหรือวิธีปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิธีกรรมต่างๆ พิธีกรรม =แบบอย่างในการกระทำหรือวิธีปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิธีกรรมต่างๆ พิธีกรรม =แบบอย่างในการกระทำหรือวิธีปฏิบัติ
= แบบแผน/ขั้นตอนในการปฏิบัติ

2 ศาสนพิธี ศาสนาพิธี แบบอย่าง,แบบแผนที่จะพึง- ในทางศาสนา
ศาสนาพิธี แบบอย่าง,แบบแผนที่จะพึง- ในทางศาสนา เพื่อให้การปฏิบัติในพิธีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ศาสนพิธีมี 4 หมวด 1. กุศลพิธี บุญพิธี 3. ทานพิธี เบ็ดเตล็ด

3 1.กุศลพิธี พิธีการทำบุญ
1.กุศลพิธี พิธีการทำบุญ กุศลพิธีมีอยู่ 3 พิธี คือ 1. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2. พิธีรักษาอุโบสถศีล 3. พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทาง พระพุทธ

4 : พิธีทำบุญ มี 2 ประเภท คือ 1. ทำบุญงานมงคล เช่น แต่งงาน
  2. บุญพิธี : พิธีทำบุญ มี 2 ประเภท คือ 1. ทำบุญงานมงคล เช่น แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลอยกระทง สงกรานต์ 2. ทำบุญงานอวมงคล เช่น งานศพ งานทำบุญ 7 วัน 50 วัน 100 วัน ว่า “พระนางมัลลิกาเทวี” ดังเช่นนี้

5 การทำบุญมีองค์ประกอบ 3 ประการ
1. วัตถุบริสุทธิ์ 2. ผู้ให้บริสุทธิ์ 3. ผู้รับบริสุทธิ์ ว่า “พระนางมัลลิกาเทวี” ดังเช่นนี้

6 3. ทานพิธี ทานวัตถุมี 10 ชนิด 1. ภัตตาหาร 2. น้ำ
พิธีการให้ทาน หรือถวายทาน(ทานวัตถุ) ทานวัตถุมี 10 ชนิด 1. ภัตตาหาร น้ำ 3.ผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ 5. มาลัย ของหอม 7. เครื่องลูบไล้ เครื่องนอน 9. ที่อยู่อาศัย เครื่องตามประทีป ว่า “พระนางมัลลิกาเทวี” ดังเช่นนี้

7 การให้ทาน ๑. ปาฏิปุคคลิกทาน หมายถึงทานที่ถวายเฉพาะเจาะจงตัวบุคคล
๑. ปาฏิปุคคลิกทาน หมายถึงทานที่ถวายเฉพาะเจาะจงตัวบุคคล ๒. สังฆทาน หมายถึงทานที่ถวายไม่เฉพาะเจาะจง ถวายแด่ภิกษุรูปใดๆ ก็ได้

8 4. ปกิณกะ/พิธีเบ็ตเตล็ด
พิธีเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเนื่องในพิธีต่างๆ พิธีรดน้ำศพ บวงสวง

9 พิธีกรรมทางศาสนาในคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค
1.พิธีศีลล้างบาป ชาวคริสต์ทุกคนต้องผ่านพิธีรับศีลนี้ก่อน เพื่อแสดงว่าตนเองได้เข้ามาเป็นสมาชิกของศาสนาจีกร 2. พิธีศีลกำลัง การรับศีลกำลังแสดงสัมพันธภาพระหว่าง พระเจ้ากับมนุษย์ อันเป็นการแสดงถึงความมั่นคง ทางจิตหรือเป็นการรับพระจิตเข้าให้อยู่ในตน

10 3. พิธีศีลมหาสนิท 4. พิธีอภัยบาป หรือพิธีสารภาพบาป
พิธีศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่พระเยซูถูกจับตัวตรึงไม้กางเขน พิธีนี้มีการรับประทานเหล้าองุ่นแทนเลือด และขนมปัง แทนเนื้อ 4. พิธีอภัยบาป หรือพิธีสารภาพบาป พิธีนี้เป็นการยกบาปที่ได้กระทำแล้ว “บาปของเจ้า เรายกโทษให้แล้ว

11 5. พิธีศีลเจิมคนป่วย 6. พิธีศีลบวช
พิธีที่ทำให้กับคนไข้ เพื่อเป็นการเตือนย้ำ สติ ไม่ให้หลงทางของพระเจ้า (พระเยซูคริสต์ได้รักษาคนไข้ โดยใช้น้ำมันชโลม เพื่อให้หายจากไข้) 6. พิธีศีลบวช พิธีบวชเป็นบาทหลวง ที่คุณพ่ออธิการ จะต้องกระทำให้แก่ผู้ที่มีความประสงค์จะบวช

12 7. พิธีศีลสมรส หรือ พิธีรับศีลกล่าว
พิธีแต่งงานของชายหญิง สองคนเป็นหนึ่งเดียวกันต่อ หน้าพระพักตร์ของพระเจ้า (ในโบสถ์) เป็นการสัญญา ต่อกันว่าจะมีความรัก ความซื่อสัตย์ต่อกัน ช่วยเหลือกัน สร้างครอบครัวให้สมบูรณ์

13 พิธีกรรม/ประเพณีในศาสนาอิสลาม
อะกีเกาะฮฺ ประเพณีการตัดผมไฟเด็กเกิดใหม่ และตั้งชื่อเด็ก 2. การเข้าสุหนัด การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของชาย มุสลิมทุกคน 3. มีขั้นตอนในการกระทำ เป็นที่ หน้าเชื่อถือได้ ยอมรับได้

14 จัดทำโดย รศ.สุทธิชัย ยังสุข


ดาวน์โหลด ppt พิธีกรรมต่างๆ พิธีกรรม =แบบอย่างในการกระทำหรือวิธีปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google