งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Self-Directed Learning in Medical Curriculum. Outline  SDL?  10 Myths  Teacher ’ s Roles  SDL Tools & Techniques  Learning Contract.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Self-Directed Learning in Medical Curriculum. Outline  SDL?  10 Myths  Teacher ’ s Roles  SDL Tools & Techniques  Learning Contract."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Self-Directed Learning in Medical Curriculum

2 Outline  SDL?  10 Myths  Teacher ’ s Roles  SDL Tools & Techniques  Learning Contract

3 SDL? : Terms Confusion  Self-Directed Learning  instructional method  Learner Self-Direction  a set of personality characteristics  Self-Direction in Learning  umbrella concept

4 SDL ? [Knowles, 1975]  a process in which individuals take the initiative, with or without the help of others, to...  diagnose their learning needs,  formulate learning goals,  identify resources for learning,  select and implement learning strategies, and  evaluate learning outcomes.

5 SDL ? [Mocker & Spear, 1982] Means of Learning Institution ’ s Control Learner ’ s Control Learning Objectives Institution ’ s Control Formal Learning Informal Learning Learner ’ s Control Non-Formal Learning Self- Directed Learning

6 SDL ? [Hiemstra R 1994]  any study forms in which individuals have primary responsibility for planning, implementing, and even evaluating the effort

7 SDL VS Thai Law  ม. 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้อง... รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง  ม. 15 (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือ แหล่งความรู้อื่นๆ

8 SDL VS Thai Law  ม.22 การจัดการศึกษาต้อง ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี ความสามารถเรียนรู้และ พัฒนาตนเองได้ และถือว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม ตามศักยภาพ

9 SDL VS Thai Law  ม.24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจและ ความถนัดของผู้เรียน โดย คำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคล... (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจและ ความถนัดของผู้เรียน โดย คำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคล... (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน... เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง... (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน... เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง...

10 10 SDL Myths  misconceptions  belief  confusion   S-1

11 Myth 1  Myth: Self-Directedness Is an All or Nothing Concept  to correct it:  continuum not dichotomous  learners  learning experience  curriculum (  A-6 )  A-2

12 Myth 2  Myth: Self-Direction Implies Learning in Isolation  to correct it:  not necessary  isolation | small/large group  competition VS cooperation

13 Myth 3  Myth: Self-Direction Is Just Another Adult Education Fad  to correct it:  long Hx  strengthened > 2 decades  maybe new terms, but still same concept

14 Myth 4  Myth: Self-Direction Is Not Worth the Time Required to Make It Work  to correct it:  logical  self-direction skill  maintain own learning  self-concept  future research

15 Myth 5  Myth: Self-Directed Learning Activities Are Limited Primarily to Reading and Writing  to correct it:  interview  discussion  agency visitation  study tour  practicum  on-line community

16 Myth 6  Myth: Facilitating Self-Direction Is an Easy Way Out for Teachers  to correct it:  negotiation  exchange of views  securing needed resources  validation of outcomes  learning partnership

17 Myth 7  Myth: Self-Directed Learning Is Limited Primarily to Those Settings Where Freedom and Democracy Prevail  to correct it:  not totally true

18 Myth 8  Myth: Self-Direction in Learning Is Limited Primarily to White, Middle- Class Adults  to correct it:  for adults, not the skin color

19 Myth 9  Myth: Self-Directed Learning Will Erode the Quality of Institutional Programs  to correct it:  ‘ when the trust is given, the vast majority of learners will work to their maximum and seek out high quality learning experience ’

20 Myth 10  Myth: Self-Directed Learning Is the Best Approach for Adults  to correct it:  nothing 100%

21 Teacher ’ s Roles   S-8   S-14   S-19  home.twcny.rr.com/hiemstra/sdltools.html

22 Teacher ’ s Roles  provide information on certain topics  resource person  assist learners to assess their needs and competencies  provide feedback on successive draft of learning plan

23 Teacher ’ s Roles  locate and secure resource  build a resource collection  set up special learning experience  work as a stimulator  foster independency

24 Teacher ’ s Roles  promote discussion & small group activities  help develop attitude towards SDL  manage the SDL process  serve as validator or evaluator

25 Teacher ’ s Roles  teach learner how to SDL  recognition & reward for SDL  help learner develop IT skill  use technology

26 Teacher ’ s Roles  from: information provider  to: learning experience manager  from: learned content concern  to: learning process concern  from: teacher & student  to: partnership

27 SDL Tools & Techniques  A-18  planning tools  individual study techniques  personal reflection tool  individual skill development  group study techniques  using the educative community

28 Planning Tools  self diagnostic form  self-analysis as a learner  competencies for performing life roles (  A-14)  SDL skills  competencies for carrying out SDL projects  Learning Style  Etc: How Self-Directed Are You? (A-36)

29 Planning Tools  Self-Directed Learning Readiness Scale (SDLRS)  A-40  Self-Directed Learning Perception Scale (SDLPC)  self-rating on self-directed learning competencies

30 Planning Tools  self-assessment exercise  analyzing thinking skill  determining learning style  teaching style  change style  Gantt chart

31 Study Techniques  mind/concept mapping  probes in learning  vee diagramming / vee heuristic technique  how to read a journal / magazine  learning from TV /radio

32 Study Techniques  exercising  self-education/university  preferred learning envir.  relaxation training  memory enhancement techniques  learning with computer  etc

33 Reflection Tools  book / article / media / review techniques  interactive reading log  media log  journal / diary writing  persona philosophy statement  etc

34 Skill Development  port folio development  improving writing  improving discussing skill  enhancing questioning skill  etc

35 Group Study Techniques  a study group activity  debates  discussion group  study circle  quality circle

36 Educative Community  community study  resource person  obtaining feedback  agency visit  mini-internship  interviewing  etc

37 Learning Contract  Written Document  Objectives  Resources  Date of Completion  Evidence  Evaluation  A-17, 20

38 Conclusion  SDL?  10 Myths  Teacher ’ s Roles  SDL Tools & Techniques  Learning Contract


ดาวน์โหลด ppt Self-Directed Learning in Medical Curriculum. Outline  SDL?  10 Myths  Teacher ’ s Roles  SDL Tools & Techniques  Learning Contract.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google