งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Supreeya Wongtra-ngan, MD.,MHPEd. What is EDUCATION? Education is a process, the chief goal of which is to bring about change in human behavior.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Supreeya Wongtra-ngan, MD.,MHPEd. What is EDUCATION? Education is a process, the chief goal of which is to bring about change in human behavior."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Supreeya Wongtra-ngan, MD.,MHPEd

2 What is EDUCATION? Education is a process, the chief goal of which is to bring about change in human behavior

3 The objective of education is not to shape citizens to the uses of society, but to produce citizens able to shape a better society. JJ Guilbert

4 มาตรา ๔ การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอก งามของบุคคลและสังคม โดยการ ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การ สืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การ สร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และ ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต

5 ไม่ รู้ ทำไม่เป็น ไม่ชอบ รู้ ทำเป็น ชอบ

6 มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน การดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข

7 Defining tasks and educational objectives Planning an evaluation system Preparing and implementing an educational program Implementing evaluation

8 Desired Education OutcomesChanges in Health Care Systems State-of-the-art and appropriate care at reasonable cost •New technology •Disease management •Shifts in site of care •Team approach to care •Evidence based medicine •Cost pressures Improved health status of the population •Prevention and long-term care •Quality movement •Public health policy Consumer satisfaction •Quality movement •Patient-centered care New products and knowledge •Knowledge management •Continuous education The changes in the health care systems and their relationship to the desired education outcomes

9 'Factory clinics' to cut NHS lists Critics alarmed at plans for fast-track US surgery Gaby Hinsliff, chief political correspondent Sunday July 27, 2003 The Observer The Observer

10 "In time of profound change, the learners inherit the earth, while the learned find themselves beautifully equipped to deal with a world that no longer exists." Al Rogers

11 If you are not certain of where you are going you may very well end up somewhere else (and not even know it) Mager

12 Types of educational objectives General Intermediate Specific Professional function Professional activities Tasks

13 Professional Competencies 1.Professional habits, Attitudes, Moral and Ethics 2.Communication and Interpretation skills 3.Basic medical sciences, Health care delivery system, Primary health care, Health economics,Medical informatics, Health social science, Law

14 Professional Competencies 4.Clinical skills, Holistic health care 5.Technical and procedural skills 6.Continuous professional development Thai Medical Council, 2002

15 Selecting of training goals The critical incident technique Specific types of behavior that characterize professional effectiveness and ineffectiveness

16 Selecting of training goals Task analysis Detailed performance analysis of what various categories of health personnel actually do

17 Selecting of training goals Epidemiological studies Disease incidence Individual disability Social disruption

18 Selecting of training goals Implications of applied research interviews w/ members of the profession questionnaires asking each of a group of colleagues

19 Recall Comprehension Application Analysis Synthesis Evaluation Cognitive domain Bloom

20 Perception Set Guided response Mechanism Complex overt response Psychomotor domain Simpson

21 Receiving Responding Valuing Organization Characterization Affective domain Krathwohl

22 Qualities of a specific educational objective Relevant Logical Unequivocal Feasible Observable Measurable

23 To know To really understand To appreciate To believe To write To list To identify To explain To discuss To solve To diagnose To differentiate To compare To plan  OK

24


ดาวน์โหลด ppt Supreeya Wongtra-ngan, MD.,MHPEd. What is EDUCATION? Education is a process, the chief goal of which is to bring about change in human behavior.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google