งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Power Point for the Optimum Basic Power Point User • หลักการนำเสนอ และ pitfalls • โปรแกรม ppt. ทำอะไร ได้บ้าง workshop 1. ppt. tools และการใช้งาน พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Power Point for the Optimum Basic Power Point User • หลักการนำเสนอ และ pitfalls • โปรแกรม ppt. ทำอะไร ได้บ้าง workshop 1. ppt. tools และการใช้งาน พื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Power Point for the Optimum

3 Basic Power Point User • หลักการนำเสนอ และ pitfalls • โปรแกรม ppt. ทำอะไร ได้บ้าง workshop 1. ppt. tools และการใช้งาน พื้นฐาน workshop 2. การสร้าง text, diagram, ตาราง, insert รูปภาพ การใช้ transition เพื่อความเชื่อมโยง 12 6 3 9

4 หลักการนำเสนอ •Text •Table •Graph •Photos •Background / Templates

5 Text Font Size Lining, amount Color

6 Text Font Size Lining, amount Color limit use of hand writing font Arial bold is suggested for English. ภาษาไทยอาจใช้ อังสนา (Angsana) ฟรีเซีย (Freesial UPC) คอร์เดีย (Cordia New)

7 contents Text Font Size Lining, amount readable from the back seats maximum 8 lines

8 Text Font Size Lining, amount Color White or Yellow dark color navy blue dark green dark red colorful

9 Principal •Text • Graph • Photos • Background / Templates • Table

10

11 Student / test 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th +ve HBsAg 10 12 13 14 15 17 + ve TT 8 10 13 15 20 23 presentation using ppt. tool

12 self constructed table 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th +ve HBsAg + TT test student test 10 8 12131415 17 10131520 23

13 Principal •Text • Photos • Background / Templates • Table • Graph

14

15 Frequency of injury Training intensity trained untrained over-trained Effect of Over-training

16 Training intensity Frequency of injury trained untrained over-trained Effect of Over-training

17

18 Early Progression of RA Van der Heide A et al, Ann Intern Med 124 (8): 699,1996

19 Principal •Text • Background / Templates • Table • Graph • Photos / Diagram / Movies

20 erhythematous rash over cheeks, nose, upper lip with narsolabial sparing

21 Notification of Proximal muscle weakness by daily activities........ get up... hand raising.. dringking walking upstair.... getting up raising hands Notification of Proximal muscle weakness

22

23 IL-1 TNF-  GM-CSF IL-6 IFN-  IL-2 IL-4 IL-6 IgG effector T-cells Make it simple

24 Antigen

25 Antigen Presenting Cell Antigen

26 T-lymphocyte Antigen Presenting Cell

27 IL-1 TNF-  GM-CSF IL-6 IFN-  IL-2 IL-4 IL-6

28 IL-1 TNF-  GM-CSF IL-6 IFN-  IL-2 IL-4 IL-6 chemokines MIF Fibroblast Synoviocyte

29 IL-1 TNF-  GM-CSF IL-6 IFN-  IL-2 IL-4 IL-6 IL-5 B-lymphocyte IgG

30 IL-1 TNF-  GM-CSF IL-6 IFN-  IL-2 IL-4 IL-6 IgG Effector T-cells K Tc NK

31 IL-1 TNF-  GM-CSF IL-6 IFN-  IL-2 IL-4 IL-6 IgG Activated macrophage effector T-cells

32 IL-1 TNF-  GM-CSF IL-6 IFN-  IL-2 IL-4 IL-6 IgG Blood vessel effector T-cells

33 IL-1 TNF-  GM-CSF IL-6 IFN-  IL-2 IL-4 IL-6 IgG VCAM-1ICAM-1 effector T-cells

34 IL-1 TNF-  GM-CSF IL-6 IFN-  IL-2 IL-4 IL-6 IgG effector T-cells

35 IL-1 TNF-  GM-CSF IL-6 IFN-  IL-2 IL-4 IL-6 IgG effector T-cells

36 Principal •Text • Background / Templates • Table • Graph • Photos / Diagram / Movies

37 Homogeneous Monotone

38

39

40 Title

41

42 ? Template

43 Summary •Text • Background / Templates • Table • Graph • Photos / Diagram / Movies keep on scope of the talk simple... followed..... hit the point more than a thousand words companion.. not a leadership

44 Make it like a movies. Have Fun

45 IVIG Spot Physiology PE in MSK system SDL: Soft tissue rheumatism Application

46 Please insert CD

47


ดาวน์โหลด ppt Power Point for the Optimum Basic Power Point User • หลักการนำเสนอ และ pitfalls • โปรแกรม ppt. ทำอะไร ได้บ้าง workshop 1. ppt. tools และการใช้งาน พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google