งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DS30M DUAL FEED GUN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DS30M DUAL FEED GUN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DS30M DUAL FEED GUN

2 ส่วนประกอบที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ 1. ส่วนที่ไม่เคลื่อนที่ หรือที่เรียกว่า Plinth (ฐานแท่นปืน) ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญหลักๆดังนี้ 1.1 หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 1.2 ระบบจ่ายไฟสนับสนุน (Power Supply) 1.3. Interface Unit 1.4. ชุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 (Electronic 1 ) 1.5. ชุดอิเล็กทรอนิกส์ 2 ( Electronic 2) 1.6 เครื่องขยายสัญญาณระบบหัน (Training servo amplifiers)

3 Plinth (ฐานแท่นปืน) และส่วนประกอบที่สำคัญต่างๆ

4 1.7 เครื่องขยายสัญญาณระบบกระดก (Elevation servo amplifiers)
1.8 กล่องสะพานไฟและจุดต่อสัญญาณ เพื่อการตรวจสอบ Terminal chamber – Test point) 2. ส่วนที่เคลื่อนที่ จะอยู่เหนือ Plinth ขึ้นไป หรือที่เรียกว่า Rotating ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญหลักๆดังนี้ 2.1 ตัวปืน ( Chain Gun ) 2.2 มอเตอร์ควบคุมการหันและกระดกปืน ( Elevation and Training Servomotor ) 2.3 Gun Control Unit (GCU) 2.4 Gun power unit (GPU) สำหรับผลิตไฟเลี้ยง GCU

5 2.5 ไยโรสโคบ (Gyroscope) 2.6 แผงควบคุม LCP (Local Control Unit) 2.7 Synchro unit

6 2.1 ตัวปืน ( Chain Gun) ผลิตโดยบริษัท ATK ประเทศ สหรัฐอเมริกา
ประกอบอยู่ในเปลปืน Cradle แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ Feeder Assembly Receiver Assembly Barrel Assembly

7 2.2 มอเตอร์ควบคุมการหันและกระดกปืน ( Elevation and Training Servomotor )
มอเตอร์ควบคุมการหันและกระดกปืน มีโครงสร้างเหมือนกัน ส่วนที่แตกต่างกันคือน้ำหนักและแรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ โดยมอเตอร์ควบคุมทางหัน มีน้ำหนักและแรงบิดมากกว่ามอเตอร์ควบคุมการกระดก เนื่องจากน้ำหนักส่วนหันของปืนมากกว่าส่วนกระดกของปืน

8 ลักษณะทั่วไปของมอเตอร์
- มอเตอร์ เป็นมอเตอร์ซึ่งมี สเตเตอร์ (stator) เป็นแบบแม่เหล็กถาวร โดยปลายด้านหนึ่งของเพลาขับ (เพลาทางออก) จะต่อกับหมู่เฟืองทด ด้วยอัตราส่วนการทด ๑๓ : ๑ ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งของเพลาขับ จะต่อกับ Tachometer generator และ ระบบเบรก ซึ่งเป็นระบบเบรกแบบไฟฟ้า - Tachometer generator เป็นชุดผลิตแรงดันไฟฟ้า โดยแรงดันไฟฟ้าที่ Tachometer generator ผลิตออกมาจะเป็นปฏิภาคโดยตรงกับความเร็วของมอเตอร์ เพื่อเป็นสัญญาณป้อนกลับให้กับระบบควบคุมปืน (ระบบเซอร์โว)

9 2.3 Gun Control Unit ( GCU )

10 2.3 Gun Control Unit ( GCU ) ทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆ ดังนี้ - ระบบเลือกการบรรจุ (Feed Selection) - วงจรต่อไฟยิงทางไฟฟ้า (Arming) - วงจรเลือกอัตราเร็วการยิง (Rate-of-Fire Selection) - วงจรไกรยิง (Triggering) - ระบบต่อไฟยิงทางกล (Firing mechanism sequence) - การแสดงสถานะปืนด้าน (Misfire)

11 2.4 Gun Power Unit ( GPU ) ทำหน้าที่ ในการผลิตไฟเลี้ยงให้กับ GCU และ วงจรประจุไฟแบตเตอรี่ 24 V เพื่อใช้ขับ DC Motor ใน Chan Gun การทำงานโดย GPU รับไฟ 115 VAC ผ่าน Fuse F8 (10A)

12 2.5 ไยโรสโคบ (Gyroscope) เป็นส่วนที่ประกอบด้วย Rate Gyro จำนวน 2 ตัว (หันและกระดก) ซึ่งทำหน้าที่วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงทางเชิงมุมเป็นองศาต่อวินาที

13 2.6 Gyroscope Rate Gyro มีหน้าที่วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงทางเชิงมุมเป็นองศาต่อวินาที กล่าวคือ เมื่อจ่ายไฟ 26 V 400 Hz มาหมุน(Spin) มอเตอร์ไยโรแล้วจนกระทั่ง ไยโรพร้อมทำงาน ( หลังจาก 6 วินาที ) แสดงว่าไยโรพร้อมทำงาน เมื่อไรก็ตามที่เรือโคลงจะส่งผลให้ปืนเกิดอาการโคลง ไยโรซึ่งอยู่ในปืนทั้งทางหัน และทางกระดก จะให้สัญญาณ Picx off Voltage ซึ่งเป็น DC Voltage ส่งเข้าไปยัง Electronic one เพื่อจุดประสงค์ในการชดเชยอาการโคลงของเรือ ทำให้เสมือนว่าปืนตั้งอยู่กับที่ตลอดเวลา

14 2.6 Synchro Unit เป็นส่วนที่ใช้ติดตั้ง Synchro ซึ่งเป็นตัวหาค่า Misalignment ระหว่างปืนกับค่าสั่งปืนจากระบบควบคุมการยิงเพื่อให้ปืนสามารถหัน กระดกไปยังตำแหน่งตามที่ระบบควบคุมการยิงสั่งได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

15 2.7 Local Control Unit ( LCU )
เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบอยู่ด้านหลังส่วนบนของตัวปืน มีหน้าที่เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมการยิง รวมทั้งการหันกระดกปืน ขณะใช้ปืนใน Local mode และ Emergency mode

16 ตู้ ACB ( อุปกรณ์ส่วนที่อยู่นอกตัวปืน )
เป็นตู้ที่ใช้ในการเลือกโหมดในการควบคุมปืนโดยมีสวิทช์กุญแจเฉพาะ แยกระหว่างปืนหัวและปืนท้ายหากไม่มีสวิทช์กุญแจระบบปืนก็จะไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งสวิทช์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นโรตารี่สวิทช์


ดาวน์โหลด ppt DS30M DUAL FEED GUN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google