งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้กำกับยุทธศาสตร์ นายสุนทร เพิงมาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้กำกับยุทธศาสตร์ นายสุนทร เพิงมาก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้กำกับยุทธศาสตร์ นายสุนทร เพิงมาก
การพัฒนาระบบการจำแนกเด็กและเยาวชน อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้กำกับยุทธศาสตร์ นายสุนทร เพิงมาก

2 การพัฒนาระบบการจำแนกเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบการจำแนกเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธการพัฒนาและปรับปรุง เครื่องจำแนกเด็กและเยาวชน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้เครื่องจำแนกเด็กและเยาวชน กลยุทธการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจำแนกเด็กและเยาวชน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการอบรมทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจำแนก (สสส.) กลยุทธการกำกับติดตามและประเมินผลด้านการจำแนกเด็กและเยาวชน โครงการนิเทศงานและประเมินกระบวนการจำแนกเด็กและเยาวชน

3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบจำแนกเด็กและเยาวชน
กลยุทธการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือจำแนกเด็กและเยาวชน สถานพินิจ/ ศูนย์ฝึกฯ สพฯ/ศฝ.มีเครื่องมือการจำแนกที่มีประสิทธิภาพ ด/ยได้รับการจำแนกตรงตามสภาพปัญหาและความจำเป็น บุคลากรมีศักยภาพ ในการใช้เครื่องมือจำแนก อย่างมืออาชีพ กลยุทธการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจำแนกเด็กและเยาวชน สถานพินิจ/ ศูนย์ฝึกฯ กลยุทธการกำกับติดตามและประเมินผล หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน สถานพินิจ/ ศูนย์ฝึกฯ


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้กำกับยุทธศาสตร์ นายสุนทร เพิงมาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google