งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
ประวัติการศึกษา -ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) -ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา -ปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา

2 ประวัติการทำงาน - ปี พ.ศ.2530 - 2542 - ปี พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน
ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดอุทยาราม ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนวัดอุทยาราม ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนวัดอุทยาราม - ปี พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าชนะ ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี -ปี พ.ศ.2542 – 2543 ตำแหน่งครูใหญ่ ระดับ 6 โรงเรียนบ้านท่านาง -ปี พ.ศ.2543 – 2551 ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 6 โรงเรียนบ้านน้ำ รอบ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 6 โรงเรียนบ้านศรีชัย คราม ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 โรงเรียนวัดนอก ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 7 โรงเรียนวัดนอก ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัด นอก

3 ประสบการณ์การอบรมศึกษาดูงาน
การอบรม การประชุมและศึกษาดูงาน (ระดับ สพฐ.) ปี พ.ศ.2555 1.ศึกษาดูงาน เมืองเสินเจิ้น เกาะฮ่องกง ประเทศจีน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดูงานด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าทางเลือก 2.ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเซี๊ยเหมิน ประเทศจีน ดูงานด้านวัฒนธรรมและภาษาจีน โดย สพฐ. ปี พ.ศ.2557 1.ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ดูงานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่เน้นการจัดการอารมณ์และความเครียด 2.ร่วมศึกษาดูงานสถาบันฝึกหัดครู ประเทศมาเลเซีย โดยกลุ่มโรงเรียนใน พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี พ.ศ.2558 1.เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา พิเศษครั้งที่ 1 โดย สพฐ.

4 การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยที่3.3 การบริหารงาน 4 ฝ่าย 3.3.4 การบริหารงานทั่วไป โดย นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

5 วัตถุประสงค์ “เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ การ บริหารงานทั่วไปและสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ ในการบริหารสถานศึกษา”

6 การบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคล
บริหารงานวิชาการ ๑. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๗. การนิเทศการศึกษา ๒. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบ โอนผลการเรียน ๔. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕. การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยี 6.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ บริหารงานบุคคล บริหารงานงบประมาณ บริหารงานทั่วไป ตารางเปรียบเทียบ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล การบริหารทั่วไป

7 ๑ ขอบข่ายและภาระงานการบริหารทั่วไป การดำเนินงานธุรการ
แนวทางปฏิบัติ 1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 2) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการลดขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3) จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการ ตามระบบที่ กำหนดไว้ 4) จัดหา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตาม ระบบที่กำหนด 5) ดำเนินงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้ โดยยึดความถูกต้องรวดเร็ว ประหยัดและคุ้มค่า 6) ติดตามประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ

8 ๒ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการปฏิบัติ ๑) รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ๒) สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือดำเนินการตามมติของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓) ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔) จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบดำเนินการ ถือปฏิบัติ แล้วแต่กรณี ๕) ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัด การดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

9 ๓ การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ สำรวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
แนวทางการปฏิบัติ สำรวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ จัดทำทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ จัดทำระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน การปฏิบัติภารกิจ จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่นและเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง เสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์ ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ

10 ๔ การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ 1) จัดให้มีระบบการประสานงานและเครือข่ายการศึกษา 2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 3) ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพื่อแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือ 4) เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 5) กำหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 6) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา อย่างต่อเนื่อง

11 ๕ การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์
๕.1 การจัดระบบการบริหาร แนวทางการปฏิบัติ การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างภารกิจ การดำเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพของสถานศึกษา วางแผนออกแบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ระบบการทำงานและการบริหารงานของสถานศึกษา นำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแบ่ง ส่วนราชการในสถานศึกษา ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ ดำเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่กำหนด ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารให้มีประสิทธิภาพ

12 ๕ การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
๕.๒ การพัฒนาองค์กร แนวทางการปฏิบัติ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาองค์กรของสถานศึกษา กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี และ กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะเจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสร้าง ภารกิจเทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา ๕) กำหนดเป้าหมาย ผลผลิตผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานบุคลากร ๕) ติดตามประเมินผลผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๖) นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและขบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

13 6 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ 1) สำรวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 2) วางแผน กำหนดนโยบายและแนวทางการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3) ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้งานด้านต่างๆของสถานศึกษา 4) สนับสนุนให้บุคลากรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนา การศึกษา 5) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 6) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 7) ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับ กระบวนการเรียนรู้

14 7 การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณบุคลากรและบริหารทั่วไป
แนวทางการปฏิบัติ 1) สำรวจปัญหาความต้องการจำเป็นของด้านวิชาการงบประมาณ บุคลการและบริหารทั่วไป 2) จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการบริหารงานด้านวิชาการ 3) จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสม 4) ติดตาม ประเมินผลการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติ 5) นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆให้มี ความยืดหยุ่นคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

15 8 การบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
แนวทางการปฏิบัติ 1) กำหนดแนวทางการวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 2) บำรุงดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 3) ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 4) สรุป ประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา

16 9 การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
แนวทางการปฏิบัติ 1 ) ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จะเข้ารับการบริการทาง การศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 2) จัดทำสำมะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากสำมะโนผู้เรียน 4) เสนอข้อมูลสารสนเทศการสำมะโนผู้เรียนให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ

17 10 การรับนักเรียน แนวทางการปฏิบัติ 1) ประสานการดำเนินการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกันและเสนอข้อตกลงให้เขตพื้นที่การศึกษา เห็นชอบ 2) กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาโดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา 3) ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กำหนด 4) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาใน การเข้าเรียน 5) ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กนักเรียนให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ

18 11 การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย
แนวทางการปฏิบัติ สำรวจความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบ 2) กำหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 3) ดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง 3 รูปแบบ 4) ประสานเชื่อมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 5) ติดตามประเมินผลการส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษา

19 12 การส่งเสริมกิจการนักเรียน
แนวทางการปฏิบัติ วางแผนกำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขการส่งเสริมกิจการนักเรียนเพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง

20 13 การประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติ ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงานของสถานศึกษา 2) วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา 3) จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์ 4) พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความสามารถ 5) สร้างกิจกรรมกากรประชาสัมพันธ์ 6) ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์

21 14 การส่งเสริมสนับสนุนและประสานจัดการศึกษาของบุคคลชุมชนองค์กร
และหน่วยงานอื่น แนวทางการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติ กำหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคลชุมชน 2) ให้คำปรึกษาแนะนำส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา

22 15 การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน
แนวทางการปฏิบัติ 1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 2) วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานกำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง 3) กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถานศึกษา 4) วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 5) ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานตาม6) ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 7) ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 8) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน

23 16 งานบริการสาธารณะ 1) จัดให้มีระบบบริการสาธารณะ
แนวทางการปฏิบัติ 1) จัดให้มีระบบบริการสาธารณะ 2) จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อให้บริการต่อสาธารณะ 3) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และบริการอื่นแก่สาธารณะ 4) พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ 5) ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู้มาของรับบริการ 6) นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ

24 17 งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น
แนวทางการปฏิบัติ 1) จัดให้มีบุคลากร รับผิดชอบงานตามความเหมาะสมและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 2) ให้ผู้ที่รับผิดชอบงานวางแผนการปฏิบัติงานและดำเนินงานให้เสร็จสิ้น 3) กำกับติดตาม การดำเนินงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย 4) ประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย

25 18 งานกิจการนักเรียน งานกิจการนักเรียนมีขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการของนักเรียนในทุกๆด้านรวมทั้งส่งเสริมด้ายวิชาการให้กับผู้เรียนได้มีความรู้เจตคติที่ดีและทักษะต่างๆที่กำหนดไว้ใน หลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมีขอบข่ายงานและภารกิจดังนี้ ขอบข่ายการบริหารงานกิจการนักเรียน 1. งานปกครอง 2. งานกิจกรรมนักเรียน 3. งานบริการและสวัสดิการ

26 18 งานกิจการนักเรียน 1. งานปกครอง
1 .ควบคุมการแต่งกายของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน 2. ควบคุมการปฏิบัติตลอดจนพฤติกรรมนักเรียน 3. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนเมื่ออยู่ในโรงเรียน 4. ส่งเสริมสนับสนุน ให้คำแนะนำแก่สภานักเรียน สารวัตรนักเรียนในการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัยของนักเรียน 5. จัดตำรวจนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยในโรงอาหาร นักเรียนมาสายและการเข้าออกของนักเรียน ตรวจบัตรเดินทางกลับบ้าน 6. จัดนักเรียนดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำกิจกรรม

27 18 งานกิจการนักเรียน 1. งานปกครอง (ต่อ)
7.ให้คำชี้แนะว่ากล่าวตักเตือนและติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 8.ให้การส่งเสริม สนับสนุนในด้านคุณธรรม จริยธรรม 9.ประสานกับครูประจำชั้นรายงานพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 10.ประสานกับฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนเชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ มาพูดคุยร่วมกันเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาของนักเรียน 11.ประสานกับฝ่ายอาคารสถานที่ในการดูแลความเรียบร้อยความสะอาด 12.ดูแล จัดทำบันทึกด้านส่งเสริมสนับสนุนการอบรม

28 18 งานกิจการนักเรียน 2. งานกิจกรรมนักเรียน
1.ให้การสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมและมีความรับผิดชอบช่วยเหลือในกิจกรรมของโรงเรียน 2.ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 3.ฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีมรู้จัดการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 4.ฝึกให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและร่วมมือร่วมใจพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน 5.ให้ความรู้สนับสนุนและเน้นให้นักเรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น 6.ให้การสนับสนุนนักเรียน มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจและมีบุคลิกภาพที่ดี 7.สนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน 8.ฝึกให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและอดออม 9.จัดทำทำเนียบรุ่นสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

29 18 งานกิจการนักเรียน 3. งานบริการและสวัสดิการ
1. จัดบริการอาหารกลางวัน น้ำดื่ม แก่นักเรียนทั้งโรงเรียน 2. จัดบริการอาหารเสริมนมแก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมปีที่ 6 3. ให้บริการอาหารกลางวันแก่บุคลากรทั้งโรงเรียน 4. ดูแล ให้การปฐมพยาบาลแก่นักเรียนและบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุ 5. ให้การดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วยได้นอนพักในห้องพยาบาลและประสานผู้ปกครอง 6.ให้บริการทดสอบสายตา ทดสอบการได้ยินตรวจสุขภาพฟันแก่นักเรียนในโรงเรียน 7.ประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้บริการฉีดวัคซีนต่างๆตามวัยของนักเรียน 8.จัดทำข้อมูลแสดงภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน(น้ำหนัก/ส่วนสูง)เปรียบเทียบ กับเกณฑ์มาตรฐาน 9.บริการจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียนให้กับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 10.จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ในด้านสุขภาพร่างกายและสุขศึกษาในโรงเรียน

30 คำสั่ง หนังสือสั่งการ
หนังสือสั่งการ มี 3 ประเภท ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ คำสั่ง คือบรรดาที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบ ด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษครุฑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คำสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หรือตำแหน่งของผู้มีอำนาจที่ออกคำสั่ง ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกคำสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรียงลำดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทินทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกคำสั่ง เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคำสั่ง ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกคำสั่ง และอ้างถึงอำนาจที่ให้ออกคำสั่ง(ถ้ามี) ไว้ด้วย แล้วจึงลงข้อความที่สั่งและวันใช้บังคับ สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขปีพุทธศักราชที่ออกคำสั่ง ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคำสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือไว้ใต้ลายมือชื่อ ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกคำสั่ง คำสั่ง

31 รูปแบบตัวอย่าง การพิมพ์คำสั่ง

32 ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ ใช้กระดาษครุฑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - ระเบียบ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ - ว่าด้วย ให้ลงชื่อของระเบียบ - ฉบับที่ ถ้าเป็นระเบียบที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใด - พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ - ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อ เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบ และอ้างถึงกฎหมายที่ให้อำนาจออกระเบียบ (ถ้ามี) - ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบ เป็นข้อๆ โดยให้ข้อ 1 เป็นชื่อระเบียบ ข้อ 2 เป็นวันบังคับ กำหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้าย เป็นข้อผู้รักษาการ - ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ - ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกระเบียบ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ - ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกระเบียบ ระเบียบ

33 รูปแบบตัวอย่าง การพิมพ์ระเบียบ

34 ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจที่กำหนดให้ใช้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ใช้กระดาษครุฑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ -ข้อบังคับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ -ว่าด้วย ให้ลงชื่อข้อบังคับ -ฉบับที่ ถ้าเป็นข้อบังคับที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใด แต่ถ้าเป็นระเบียบเรื่องเดียวกันทีมีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ลงเป็นฉบับที่ 2 และฉบับที่ถัดๆไปตามลำดับ -พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ -ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อ เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับ และอ้างถึงกฎหมายที่ให้อำนาจออกบังคับ -ข้อ ให้เรียงข้อความที่ใช้บังคับเป็นข้อๆโดยให้ข้อ 1 เป็นชื่อข้อบังคับ ข้อ 2 เป็นวันใช้บังคับ กำหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการ -ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ -ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้บังคับ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ -ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกข้อบังคับ ข้อบังคับ

35 รูปแบบตัวอย่าง การพิมพ์ข้อบังคับ

36 และระเบียบวาระการประชุม
รูปแบบรายงาน และระเบียบวาระการประชุม รูปแบบตัวอย่าง การพิมพ์แบบรายงาน และระเบียบวาระการประชุม


ดาวน์โหลด ppt นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google