งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ความหมายฐานข้อมูล 2. โครงสร้างของฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ความหมายฐานข้อมูล 2. โครงสร้างของฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ความหมายฐานข้อมูล 2. โครงสร้างของฐานข้อมูล 3. ความเป็นมาของฐานข้อมูล 4. องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล 5. ข้อดีและข้อเสียของการประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูล

2 1. ความหมายฐานข้อมูล ข้อมูล (data) ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งภายในองค์กร หน่วยงาน กระบวนการประมวลผล (Processing) เช่น การเรียงลำดับ การคำนวณ การจัดกลุ่ม สรุปผลสร้างเป็นรายงาน สารสนเทศ (Information) ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการประมวล

3 แสดงระบบการประมวลผลข้อมูล
(Data) การประมวลผล (Processing) สารสนเทศ (Information)

4 2. โครงสร้างของฐานข้อมูล
1. ไบต์ (Byte) หรือ อักขระ (Character) 2. ฟิลด์ (Field) 3. เรคอร์ด (Record) 4. แฟ้มข้อมูล (File) กลับ

5 3. ความเป็นมาของฐานข้อมูล
- ฐานข้อมูลเกิดขึ้นมาจากโครงการอพอลโลของสหรัฐอเมริกา - เมื่อปี พ.ศ. 2511 - บริษัท IBM พัฒนาระบบเพื่อจัดเก็บข้อมูลเรียกว่า GUAM (Generalized Update Access Method)

6 4. องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล
1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟท์แวร์ (Software) 3. ข้อมูล (Data) 4. บุคลากร (Personal) กลั

7 5. ข้อดีและข้อเสียของการประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูล
1. สามารถลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้ 2. สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้ 3. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 4. สามารถรักษาความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล 5. สามารถกำหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ 6. สามารถกำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้ 7. มีความเป็นอิสระของข้อมูลและโปรแกรม 8. สามารถขยายงานได้ง่าย 9. ทำให้ข้อมูลบูรณะกลับสู่สภาพปกติได้เร็วและมีมาตรฐาน

8 ข้อเสีย 1. มีต้นทุนสูง 2. มีความซับซ้อน
1. มีต้นทุนสูง 2. มีความซับซ้อน 3. การเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของระบบ 4. การสูญเสียข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้


ดาวน์โหลด ppt 1. ความหมายฐานข้อมูล 2. โครงสร้างของฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google